Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Rundskrivet er totalrevidert av Helsedirektoratet 1. desember 2022.
Det ble sist oppdatert 6. mai 2024.

De nyeste oppdateringene i hvert kapittel/underkapittel er markert i kursiv. I tillegg vil den nyeste oppdateringen i hvert kapittel fremgå av datoen nederst på hver enkelt side. Nederst på forsiden av rundskrivet ligger lenke til tidligere versjoner av rundskrivet.

Helse- og omsorgsdepartementet har med hjemmel i de ulike bestemmelsene i folketrygdloven kapittel 5 (lovdata.no) gitt forskrifter om stønad til dekning av utgifter til helsetjenester.

Bestemmelser om formål og omfang ved stønad etter folketrygdloven kapittel 5 fremgår av folketrygdloven § 5-1 (lovdata.no) og rundskriv til folketrygdloven § 5-1.

Det er som hovedregel et vilkår for stønad etter kapittel 5 at en person er medlem av folketrygden, jf. folketrygdloven § 5-2 (lovdata.no). Som hovedregel er alle som er bosatt i Norge, medlem av folketrygden. Reglene om medlemskap reguleres av folketrygdloven kapittel 2. I dette rundskrivet vil medlemmet enten omtales som «brukeren» eller «pasienten».

Hvis utgifter til helsetjenester dekkes etter annen lovgiving, gis det ikke stønad etter kapittel 5 i folketrygdloven, jf. § 5-1. Se generelt rundskriv til kapittel 5 for utdypende informasjon.

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter folketrygdloven kapittel 5 om stønad ved helsetjenester.

Her finner du versjonen av rundskrivet som gjaldt før 1. desember 2022.

Siste faglige endring: 06. mai 2024