Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

23. Bidragsformål som har bortfalt

Som følge av omprioriteringer, flytting av hjemler og finansieringsansvar, har enkelte formål over tid utgått som bidragsformål. Her finner du en oversikt over bidragsformål som har bortfalt.

Aknebehandling hos kosmetolog

Bortfalt som bidragsformål fra 1. mai 1991.

Alarmapparat for sengevætere

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1987. Kommunalt ansvarsområde.

Apnoemadrass/overvåkingsutstyr for spedbarn

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1987. Fylkeskommunalt ansvarsområde.

Blodtrykksapparat og stetoskop

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 2003. Fra denne dato overtok helseforetakene vedtaksansvaret og budsjettansvaret.

Briller

Bortfalt som bidragsformål fra 1. juli 2009. Dekkes med hjemmel i folketrygdloven § 10-7.

Brystpumpe

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1985. Hjemmel for å yte bidrag til elektrisk brystpumpe ved leppe-/kjeve-/ganespalte er innført fra 1. juli 2003.

Båretransport

Hjemsendelse av båre etter dødsfall inntruffet i de nordiske land. Bortfalt som bidragsformål fra 1. mai 1997. Se forskrift av 26.10.2001 Nr. 1220 til § 7-4.

Cystisk fibrose - hjemmebehandling

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 2003. Fra denne dato overtok helseforetakene vedtaksansvaret og budsjettansvaret.

Dialysebehandling under ferieopphold i Spania

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1986. Dialysebehandling under opphold i EØS-land dekkes etter EØS-avtalens artikkel 22 punkt 1 bokstav a.

Elektrostimulator for behandling av urininkontinens

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1987. Fra 1. juli 1992 godtgjøres utgifter etter legemiddelforskriftenes § 3 første ledd punkt 9. Fra 1. januar 2003 overtok helseforetakene vedtaksansvaret og budsjettansvaret.

Epidermolysis bullosa

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 2015. Fra denne dato ytes det stønad til medisinsk forbruksmateriell som benyttes i behandling ved epidermolysis bullosa etter blåreseptforskriften § 5 punkt 13 og legemidler etter blåreseptforskriften §§ 2 og 3.

Ergometersykkel og andre former for treningsutstyr

Ergometersykkel til voksne bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1985 og for barn fra 1. januar 1996, jf. folketrygdloven § 10-7 (lovdata.no).

Fellesformål

Det kan ikke ytes bidrag til fellesformål, eksempelvis fotpleie, oppvarming av svømmebasseng, transport av funksjonshemmede til svømmebasseng mv. Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1985.

Forbruksmateriell ved følgende medisinske behandlinger

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 2016. Fra denne dato ytes det stønad til måle- og administrasjonsutstyr som er nødvendig for å kunne bruke legemidler som refunderes etter blåreseptforskriften §§ 2 og 3.

Forbruksmateriell ved medisinsk behandling

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 2003. Fra denne dato overtok helseforetakene vedtaksansvaret og budsjettansvaret.

Fysioterapi i utlandet

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 2011.

Fra 1.1.2011 iverksettes en ny refusjonsordning for pasienters utgifter til helsehjelp under midlertidig opphold i andre EØS-land, jf. folketrygdloven § 5-24a.

Hårvekst

Fjerning av sjenerende hårvekst hos kvinner andre steder enn i ansiktet bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1986. Hva angår hårvekst som skyldes bivirkning av medikamentet Cyclosporin A, se HÅRVEKST.

Hjemreise

Bortfalt som bidragsformål fra 1. april 1990.

Høreapparat

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1986. Dekkes etter folketrygdloven § 10-7 (lovdata.no).

Implanterbare høreapparater

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1996. Utgifter til implanterbare høreapparater til døvblitte og døvfødte dekkes av sykehusets budsjett.

Insulininjektor (nålefri)

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 2004. Fra denne dato overtok helseforetakene vedtaksansvaret og budsjettansvaret.

Insulinpumpe

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 2004. Fra denne dato overtok helseforetakene vedtaksansvaret og budsjettansvaret.

Irislinse/linse med farget iris

Bortfalt som bidragsformål fra 1. juli 2009. Dekkes med hjemmel i folketrygdloven § 10-7.

Kamuflasjekrem

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1986.

Kompresjonsplagg ved brannskader

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 2003. Fra denne dato overtok helseforetakene vedtaksansvaret og budsjettansvaret.

Kroniske sterke smerter

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 2008. Hjemmel for stønad til legemidler ved kroniske sterke smerter ble fra samme dato lagt inn i § 5–14.

Lommespirometer

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 2003. Fra denne dato overtok helseforetakene vedtaksansvaret og budsjettansvaret.

Nervestimulator

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1987. Fylkeskommunalt ansvarsområde.

Næringsmidler

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 2008. Hjemmel med tilsvarende omfang ble fra samme dato lagt inn i § 5–14.

Opptreningsinstitusjoner, helsesportsentra m.m.

Bortfalt som bidragsformål fra og med 1. juli 2001. Fra og med samme dato hjemlet i folketrygdloven § 5-20. Ansvaret overført til de regionale helseforetakene fra 1.1.2006. Fra samme dato ble § 5-20 opphevet.

Ortoptisk behandling

Bortfalt som bidragsformål fra 1. juli 2001. Dekkes etter folketrygdloven § 5-10 a (lovdata.no). Utbedring/behandling i offentlig poliklinikk dekkes etter Forskrifter og takster for offentlige poliklinikker.

Parykk

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1989. Dekkes etter folketrygdlovens § 10-7 bokstav i.

Pulsator m/mansjett

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 2003. Fra denne dato overtok helseforetakene vedtaksansvaret og budsjettansvaret.

Sprøytepumpe

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 2003. Fra denne dato overtok helseforetakene vedtaksansvaret og budsjettansvaret.

Støttebandasje og brokkbind

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1987. Støttebandasjer (ortose), herunder støttekorsetter dekkes med hjemmel i folketrygdloven § 10-7 (lovdata.no) bokstav i.

Støttekontakt for funksjonshemmede barn

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1986. Kommunalt ansvarsområde.

Tandemsykkel

Tandemsykkel til barn under 18 år bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1996, jf. lovens § 10-7.

Surstoff (oksygen)

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 2003. Fra denne dato overtok helseforetakene vedtaksansvaret og budsjettansvaret.

Sykdom i livets sluttfase

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 2008. Hjemmel for stønad til legemidler ved sykdom i livets sluttfase ble fra samme dato lagt inn i § 5–14.

Sykebehandling i utlandet

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 2004 da de regionale helseforetakene overtok ansvaret for behandling av pasienter som ikke får et tilbud i Norge på grunn av manglende kompetanse. Rikstrygdeverket administrerte ordningen fram til 1. september 2004 da endringer i pasientrettighetsloven trådte i kraft.

Søvnutstyr

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 2003. Fra denne dato overtok helseforetakene vedtaksansvaret og budsjettansvaret.

Tannlegehjelp

Bortfalt som bidragsformål 1. januar 2008. Formålet ble i all hovedsak overført til folketrygdloven § 5-6. Skade oppstått som følge av behandling/undersøkelse i sykehus, bidrag ved mage-/tarmreseksjon og bidrag til like alvorlige bittavvik (som ble listet opp i forskriften) ble ikke videreført.

Tinnitusmaskerer

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1998. Dekkes etter folketrygdlovens § 10-7.

Telefon til dialysepasienter

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1986.

Transport av medisin og prøver

Bortfalt som bidragsformål fra 1. juni 1997.

Transport av pasient for pleie utenfor helseinstitusjon

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1986.

Transportutgifter ved obduksjon

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1986. Fylkeskommunalt ansvarsområde.

Trykkammerbehandling

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1996. Utgiftene dekkes av sykehusets budsjett.

Tubigrip og silikongelplater

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 2003. Fra denne dato overtok helseforetakene vedtaksansvaret og budsjettansvaret.

Øyeplaster ved behandling for skjeling

Bortfalt som bidragsformål fra 1. januar 1986.

Siste faglige endring: 01. desember 2022