Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 3 andre ledd: legemidler det kan gis stønad til – krav til metodevurdering

Helsedirektoratets kommentarer

For legemidler med markedsføringstillatelse etter 1. januar 2018 er det krav til

En metodevurdering er en systematisk vurdering av kunnskapsgrunnlaget for effekt og sikkerhet av et tiltak. Et formål med en metodevurdering er å vurdere tilgjengelig dokumentasjon og synliggjøre forskjeller mellom metoder. På denne måten synliggjøres verdien av en metode sammenlignet med en annen metode. Vanligvis sammenligner man med det som er standard behandling i dag. Metodevurderinger brukes som grunnlag for prioriteringer og beslutninger om bruk, innføring og utfasing av metoder.

Kilde: nyemetoder.no

. Det er Statens legemiddelverk som gjennomfører metodevurderinger for vurdering av stønad til enkeltlegemidler etter blåreseptforskriften. Metodevurderingen resulterer i en metodevurderingsrapport (dmp.no).

Krav til metodevurdering gjelder der et firma søker om markedsføringstillatelse for

  • et nytt legemiddel, som for eksempel inneholder et nytt virkestoff
  • en ny indikasjon av et etablert legemiddel

Det gis ikke stønad til legemidler (uansett bruk) omfattet av kravet til metodevurdering før det foreligger en beslutning om refusjon fra Legemiddelverket eller Helse- og omsorgsdepartementet. Denne beslutningen kommer i etterkant av en metodevurdering. Det gis heller ikke refusjon for utlegg til slike legemidler som er kjøpt før en beslutning foreligger.

Helsedirektoratet kan be Legemiddelverket om å gjennomføre metodevurderinger for eldre legemidler. Ved gjennomføring av en metodevurdering for slike legemidler skal søknaden vurderes etter gjeldende vilkår inntil en beslutning foreligger.

Siste faglige endring: 01.07.2022 Se tidligere versjoner