Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Samtykke fra avdøde og nærmeste pårørende

Personer som har fylt 16 år, har rett til å samtykke til at donasjon av organer, celler og vev kan gjennomføres etter at de er døde, se transplantasjonslova § 13.

Kravene til samtykke er de samme for DBD og DCD.

Når avdøde har gitt samtykke

  • Pårørende kan ikke nekte donasjon
  • Det er likevel ikke krav om at helsepersonell skal gjennomføre donasjon i strid med ønsket til de pårørende

Det framgår av merknader til transplantasjonslova § 13 første ledd at det må være klare holdepunkter for at den avdøde har gitt uttrykk for et ønske om å være donor, skriftlig eller muntlig.

Et samtykke kan for eksempel ha blitt gitt ved at donor har opprettet et donorkort, eller ved at det kan godtgjøres at avdøde har gitt uttrykk for at hun eller han er positiv til å donere etter sin død.

Et antatt samtykke, som for eksempel bygger på at avdøde generelt var sjenerøs, vil ikke være tilstrekkelig.

Et samtykke til organdonasjon kan registreres elektronisk på helsenorge.no som deretter lagrer det i kjernejournalen. Se informasjon om organdonasjon på helsenorge.no.

Når avdøde ikke har gitt samtykke

  • Donasjon kan gjennomføres dersom det ikke foreligger forhold som tilsier at den døde ville ha motsatt seg donasjon (presumert samtykke).
  • Pårørende skal spørres om det foreligger slike forhold.
  • Donasjon kan ikke gjennomføres dersom en av de nærmeste pårørende til den døde nekter, jf. transplantasjonslova § 3 bokstav d.
  • Pårørende kan si nei til donasjon selv om de ikke tror at pasienten ville ha motsatt seg dette.
  • Donasjon kan ikke gjennomføres dersom det ikke er mulig å få kontakt med de pårørende eller når avdøde ikke har pårørende.

Presumert samtykke må kombineres med en plikt for helsepersonell til å avklare donors mulige motstand mot donasjon, og helsepersonell må drøfte dette med donors pårørende. Det er derfor nødvendig at pårørende får informasjon så tidlig som mulig i prosessen. Hvilke forhold som kan tilsi at avdøde ville ha motsatt seg donasjon, må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. 

Hensynet bak et antatt samtykke er at de pårørende skal slippe å måtte ta stilling til hva den avdøde ville ha svart på spørsmål om donasjon. Det er derfor viktig å understreke overfor pårørende at de ikke skal gjette seg fram til hva avdøde ville ha ment, og at de ikke skal samtykke på vegne av avdøde.

Siste faglige endring: 21. april 2022