Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Rettslig grunnlag for donasjonsprosessene

Donasjon av organer, celler og vev fra død donor er regulert i transplantasjonslova og i forskrift om dødsdefinisjon ved donasjon.

Transplantasjonslovas bestemmelser er utdypet i Prop 38 L (2015-2015) Om transplantasjonslov og obduksjonslov og NOU 2011:21 Når døden tjener livet - Et forslag til nye lover om transplantasjon, obduksjon og avgivelse av lik.

Relevant for tolkningen av gjeldende transplantasjonslov er også forarbeidene til tidligere transplantasjonslov, se Ot. prp. nr. 52 (1971–1972) om forslag til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

Det framgår av en samlet vurdering av transplantasjonslova, forarbeidene til loven og av forskrift om dødsdefinisjon ved donasjon at det er hjemmel for organdonasjon både etter tap av hjernesirkulasjon (DBD) og etter varig tap av hjerte- og åndedrettsstans (DCD). 

 

Siste faglige endring: 29. mars 2022