Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Godkjenning av donorsykehus

Helsedirektoratet godkjenner donorsykehus etter forskrift om humane organer til transplantasjon § 4.

Godkjenning kan bare gis når virksomheten oppfyller kravene i forskriften. Finn søknadsskjema for godkjenning av virksomheter for organdonasjon

Det er den ansvarlige for virksomheten som har ansvaret for at virksomheten til enhver tid har nødvendig godkjenning, jf. forskrift om humane organer beregnet for transplantasjon § 7 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 3. For virksomheter som er organisert under et helseforetak, er det helseforetaket som godkjennes, og administrerende direktør er øverste leder. Det er krav om at den som har det overordnende ansvaret skal sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter.

Før donorsykehus kan benytte cDCD som metode, må det foreligge prosedyrer som sikrer at helsepersonellet kan anvende metoden etter en standard med bredest mulig faglig forankring, og hvor kriteriene for «Død etter varig hjerte- og åndedrettsstans» er entydige, jf. Beslutningsforums beslutning 30. august 2021 (sak 093-2021).

Donorsykehus som skal tilby cDCD, skal informere Helsedirektoratet om dette. Helsedirektoratets oversikt over godkjente donorsykehus og informasjon om hvilke sykehus som benytter cDCD vil da oppdateres.

Siste faglige endring: 29. mars 2022