Kapittel 7
Gebyrer, avgifter og anvendelse av AS Vinmonopolets overskudd

§ 7-1. Bevillingsgebyrene

Lovtekst:

For bevilling til salg av alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Departementet gir forskrifter om gebyrsatser og innbetaling av gebyret. For bevilling som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevilling, kan departementet bestemme en særskilt gebyrsats. Bevillingsmyndigheten fastsetter gebyret.

Gebyret tilfaller kommunen, med unntak av gebyr for bevilling etter §§ 5-2 og 5-3 annet ledd, som tilfaller staten.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

7.1.1 Nærmere om første ledd

Plikten til å betale bevillingsgebyr omfatter både de statlige og de kommunale skjenkebevillingene, samt kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Plikten til å betale bevillingsgebyr for utøvelsen av tilvirkningsbevilling er fastsatt i alkoholloven § 6-9, jf. engrosforskriften kapittel 4.

Hvis det er gitt bevilling fra flere kommuner, må det betales bevillingsgebyr til alle kommunene. Dette vil for eksempel gjelde for busser og båter som trafikkerer flere kommuner.  Se nærmere omtale av dette i merknadene til alkoholforskriften kapittel 6. Begrunnelsen for dette er at den enkelte kommune vil ha utgifter både til behandling av søknaden og gjennomføring av kontrollen.

Bevillingsgebyret skal beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk på salgs- eller skjenkestedet. Dette innebærer at gebyrbeløpet vil øke med økende omsetning.

Gebyret skal beregnes og fastsettes av bevillingsmyndigheten etter de satser som er fastsatt av departementet, jf. alkoholforskriften § 6-2.

Adgangen til å beregne og fastsette bevillingsgebyret for de statlige skjenkebevillingene på tog og fly er delegert fra departementet til Helsedirektoratet. Gebyret fastsettes på bakgrunn av departementets fastsatte satser. Myndigheten til å beregne og fastsette bevillingsgebyret for statlig skjenkebevilling på skip er tilsvarende delegert til fylkesmannen.

Departementet har delegert myndigheten til å fastsette første års bevillingsgebyr for skjenkebevilling til Forsvarets messer for militært tilsatte til Helsedirektoratet. Senere beregner og fastsetter fylkesmannen det årlige gebyret.

7.1.2 Nærmere om andre ledd

I medhold av bestemmelsens andre ledd har departementet gitt forskrift om beregning og innbetaling av gebyret. Slik forskrift er gitt, se alkoholforskriften kapittel 6.

7.1.3 Nærmere om tredje ledd

Alkoholloven § 7-1 har i siste ledd bestemmelser om hvem gebyret tilfaller. Dette korresponderer med hvem som har ansvar for å føre kontroll med utøvelsen av bevillingen.

I henhold til alkoholloven § 1-9 første ledd har kommunen ansvar for å føre kontroll med utøvelsen av de kommunale bevillingene og de statlige bevillinger til Forsvarets messer for militært tilsatte regulert i § 5-3 første ledd. I disse tilfellene tilfaller gebyret kommunen.

I henhold til alkoholloven § 1-9 andre ledd har staten ansvar for å føre kontroll med utøvelsen av de statlige bevillingene for tog, fly, skip og befalsmesser ved anlegg som av hensyn til rikets sikkerhet er sikkerhetsgradert. I alle disse tilfellene tilfaller gebyret staten.

Gebyret skal i første rekke dekke kostnader ved behandling av bevillingssøknaden og kontroll med utøvelsen av bevillingen.

§ 7-2. Statens andel av AS Vinmonopolets overskudd

Lovtekst:

I forbindelse med statsbudsjettet fastsetter Stortinget hvert år en andel av AS Vinmonopolets netto-overskudd som overføres til statskassen.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

AS Vinmonopolet er ikke underlagt kommunal formues- og inntektsbeskatning, jf. skatteloven § 2-30 bokstav o. Begrunnelsen for dette er at et lovfestet monopol ellers ville gi en tilfeldig fordel til den kommunen hvor selskapets hovedkontor ligger. Til gjengjeld betales en særskilt avgift til statskassen, nemlig vinmonopolavgiften etter § 7-2.

Vinmonopolavgiften beregnes på samme måte som kommuneskatten. Avgiften blir beregnet etter skattesatsene for Oslo kommune, hvor selskapets hovedadministrasjon befinner seg.

Avgiften er øremerket til forebyggende tiltak innen helse- og sosialsektoren. Fordelingen av midlene skjer av departementet i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet.

Sist faglig oppdatert: 04. februar 2008