Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Oppfølging og kontroll

Adenokarsinom i tynntarm har samlet sett en dårlig prognose med 5-års overlevelse mellom 14 og 46%. Prognosen er relatert til tumorstadium med 50-67% for stadium I, 39-55% for stadium II, 10-40% for stadium III og 3-47% for stadium IV. Tallene er hentet hovedsakelig fra amerikanske materialer, og viser stor spredning. De nyeste publikasjonene har generelt bedre overlevelsestall, noe som kan tyde på mer effektiv behandling. Kirurgi med komplett reseksjon (R0) er den eneste potensielle kurative behandling. Ved metastaser som er inoperable, er reseksjon av primærtumor ikke anbefalt dersom tumor ikke medfører passasjehinder, akutt blødning eller perforasjon.

En retrospektiv studie av 217 pasienter som ble operert for adenokarsinom i tynntarmen, viste at 39% utviklet tilbakefall med en median tid på 25 måneder. Av pasientene som fikk tilbakefall av sykdommen, utviklet 57 organmetastaser,  19% karsinomatose, 7% i bukvegg og 17% lokalt tilbakefall (Dabaja et al., 2004).

Fordi vi mangler tilstrekkelig data til å gi veldokumenterte anbefalinger foroptimal oppfølging, har vi valgt å foreslå samme kontrollopplegg som for kolorektalcancer og teksten nedenfor er hentet fra Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm. Det er viktig å merke seg at pasientene som har en genetisk underliggende sykdommer, trenger tettere oppfølging, som innbefatter endoskopi, på grunn av forhøyet risiko for å utvikle nye adenokarsinom i tynntarmen. Det viktig å gi mulighet for tilpassing av kontroller etter den enkelte pasientens behov basert på god samhandling mellom fastlege og spesialist.

Hensikten med kontrollene er:

 • Å sikre god informasjon til pasient og pårørende etter primærbehandling
 • Å sikre adekvat oppdagelse og behandling av resektable metastaser i lever og lungene
 • Å kartlegge og behandle symptomer og funksjonsnedsettelse etter kreftbehandling

Det nye nasjonale oppfølgingsprogram etter kurativ behandling for kreft i tykk- og endetarm baseres på følgende premisser:

 1. Screening for resektable metastaser i lever og lunge de første 3 år når risiko er høyest
 2. Fokus på behandlingsrelaterte negative innvirkninger på funksjon/livskvalitet av tarmfunksjon
  1. effekter relatert til adjuvant kjemoterapi
  2. generelle symptomer som fatigue
 3. mulighet for kontakt med helsevesenet mellom intervallene ved plager relatert til kreftbehandling
 4. Kontrollopplegget forutsetter at det er gjort en fullstendig utredning av gjenværende tykk- og endetarm i forbindelse med primærbehandlingen av det aktuelle krefttilfellet.

Det er viktig å understreke at pasienter med uklare funn eller spesielle risikofaktorer kan få et individuelt tilpasset kontrollopplegg.

Tabell 3. Oppfølgingsskjema: Tid postoperativt

1 måned

CEA

Informasjon om histologifunn

Klinisk status/restituering

Henvisning til adjuvant kjemoterapi ved indikasjon dersom ikke gjort

Evt funksjonsforstyrrelse følges opp på individuelt nivå

3 - 6 måneder

Onkolog – avsluttende kontroll hvis adjuvant kjemoterapi er gitt; evt. funksjonsforstyrrelse følges opp på individuelt nivå

 

6 måneder

CEA

12 måneder

CEA/CT lunger/lever/abdomen/bekken

18 måneder

CEA

24 måneder

CEA/CT lunger/lever/abdomen/bekken

36 måneder

CEA/CT lunger/lever/abdomen/bekken

60 måneder

CEA

Siste faglige endring: 03. februar 2023