Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.4. Oppdatering av retningslinjene

Første utgave av handlingsprogrammet - 20.12.2007

Bakgrunn og arbeidsprosess

Utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling var et viktig tiltak under Nasjonal strategi for kreftområdet 2006–2009 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2006b) (forlenget til 2011). Og videre utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene er en kjerneoppgave i oppfølging av Sammen mot kreft- Nasjonal Kreftstrategi 2013-2017 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2013). Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

Nasjonale faggrupper tilsluttet Onkologisk Forum har i en årrekke arbeidet med – og utviklet behandlingsveiledere og handlingsprogram for ulike krefttyper. Helsedirektoratet har tatt utgangspunkt i, og bygget på dette arbeidet.

Helsedirektoratet rettet en henvendelse til Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) og ba om forslag til representanter til en arbeidsgruppe som skulle settes sammen av legespesialister fra relevante spesialiteter. Alle nødvendige faggrupper og alle helseregioner skulle være representert.

De regionale helseforetakene (RHF-ene) er gitt mulighet til å gi tilbakemelding på arbeidsgruppenes sammensetning. RHF-ene ble også bedt om at fagfolk innenfor rammen av sin arbeidstid ble fristilt til retningslinjearbeidet, i henhold til tidligere Oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Tidligere Kunnskapssenteret, nå Folkehelseinstituttet har bistått gruppen med metodestøtte, søk og gradering av kunnskapsgrunnlaget.

Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) har hatt handlingsprogrammet til vurdering og gitt innspill til arbeidsgruppen før utkast ble sendt til Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ferdigstilte i samarbeid med arbeidsgruppen i 2007 et høringsutkast som ble sendt på høring til Kreftforeningen og dens pasientorganisasjoner. Etter høring vurderte arbeidsgruppen og Helsedirektoratet høringsinnspillene og justerte handlingsprogrammet. Endelig utgave ble ferdigstilt og publisert av Helsedirektoratet i 20.12.2007.

Arbeidsgruppe

En arbeidsgruppe startet desember 2005 arbeidet med første utgave av handlingsprogrammet, se tidligere utgave for sammensetning av denne gruppen. Anbefalingen ble godkjent av NGICG.

Andre utgave av handlingsprogrammet - 06/2017

Bakgrunn og arbeidsprosess

Det første handlingsprogrammet for kreft i tynntarmen omhandlet adenokarsinom og tynntarmsmetastaser. Særlig fra kirurgisk hold kom det ønske om en kort omtale av de øvrige kreftformer i tynntarmen også, som et samlet praktisk hjelpemiddel for fagfolk i hele landet som sjelden møter slike tumores. Det ble lagt vekt på at programmet skulle være et praktisk hjelpemiddel for behandlende leger.

Arbeidsgruppe

Handlingsprogrammet ble  utarbeidet av følgende komite oppnevnt av NGICG-CR den 11.06.2015:

Tom-Harald Edna (leder): Kirurgi, spes adenokarsinom, generelt

Hans H. Wasmuth: Kirurgi ved neuroendokrine tumores, generelt

Olav Dahl: Onkologi

Øyvind Hauso: Klinikk, endoskopi, medisinsk behandling

Anne Negård: Radiologi

Andreas Tulipan / Henning Langen Stokmo: Nukleærmedisin

Handlingsprogrammet ble forlagt Norsk sarkomgruppe ved Kristin Sundby Hall, Norsk nevroendokrin tumorgruppe ved Øyvind Hauso og Norsk lymfomgruppe ved Arne Kolstad for innspill og tilslutning. Retningslinjene var til behandling i styringsgruppen i Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG).

Tredje utgave av handlingsprogrammet - 02/2023

Bakgrunn og arbeidsprosess

Siden 2. utgave ble utgitt i 2015 har det vært endringer i epidemiologi for svulster i tynntarm, der nevroendokrine neoplasmer nå er blitt hyppigere enn adenokarsinom. Det er kommet ny kunnskap om gener som er involverte i utviklingen av tynntarmskreft og nye behandlingsregimer innen onkologisk behandling. Kirurgisk teknikk ved tynntarmskreft har imidlertid endret seg lite fra 2015, selv om det foregår studier som inkluderer utvidet lymfeknutedisseksjon og som i framtiden vil skaffe oss ny kunnskap. Siden både sarkom, lymfom og nevroendokrine svulster har sine egne handlingsprogram, omhandler dette handlingsprogrammet i hovedsak adenokarsinom i tynntarm, med et eget oppsummeringskapittel om de andre kreftformene.

Helsedirektoratet rettet en henvendelse til Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) og ba om forslag til representanter til en arbeidsgruppe som skulle settes sammen av legespesialister fra relevante spesialiteter. Alle nødvendige faggrupper og alle helseregioner skulle være representert.

De regionale helseforetakene (RHF-ene) er gitt mulighet til å gi tilbakemelding på arbeidsgruppenes sammensetning. RHF-ene ble også bedt om at fagfolk innenfor rammen av sin arbeidstid ble fristilt til retningslinjearbeidet, i henhold til tidligere Oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet. Den nye gruppen er satt sammen av de som fortsatt er yrkesaktive fra arbeidsgruppen til andre utgave av handlingsprogrammet med tillegg av nye medlemmer som erstatter de som ikke lenger er yrkesaktive.

Arbeidsgruppe

Navn

Tittel

Sted

Maria Gaard (leder)

Gastrokirurg

OUS, Ullevål

Stig Norderval

Gastrokirurg

UNN, Tromsø

Frank Pfeffer

Gastrokirurg

Haukeland universitetssjukehus

Toto Hølmebakk

Gastrokirurg

OUS, Radiumhospitalet

Halfdan Sørbye

Onkolog

Haukeland universitetssjukehus

Anne Negård

Radiolog

Ahus

Andreas Tulipan

Nuklæermedisiner

OUS, Ullevål, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin

Henning Langen Stokmo

Nukleærmedisiner

OUS, Ullevål, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin

Sonja Steigen

Patolog

UNN, Tromsø

Christian Kersten

Onkolog

Ahus

Øyvind Hauso

Gastroenterolog

St. Olavs Hospital

Habilitet

Arbeidsgruppenes medlemmer har i forbindelse med arbeidet bedt om å oppgi potensielle interessekonflikter. Helsedirektoratet har vurdert arbeidsgruppens medlemmer som habile i forhold til arbeid med dette nasjonale handlingsprogrammet

Endringer i denne revisjonen

Denne revisjonen har gjennomført et oppdatert litteratursøk innen tynntarmskreft-epidemiologi med nye og oppdaterte referanser. Blant annet viser nye tall fra kreftregisteret at NEN (nevroendokrin neoplasi) nå forekommer hyppigere enn adenocarcinom i tynntarm. Onkologisk behandling av tynntarmskreft er under stadig utvikling og de nyeste anbefalingene er inkludert i dette handlingsprogrammet. Mikrosatelittinstabilitet (MSI) er hyppigere ved adenocarcinom i tynntarm enn adenocarcinom i tykktarm, og handlingsprogrammet anbefaler MSI testing for alle som får diagnostisert adenocarcinom i tynntarm. Synoptisk mal er tatt i bruk for kolorektal cancer og anbefales nå tatt i bruk for pasienter med adenocarcinom i tynntarm.

Oppdatering av retningslinjene

Utviklingen av ny behandling på kreftområdet går raskt. Handlingsprogrammet vil vurderes årlig og om nødvendig oppdateres.

Oppdateringen utføres av en arbeidsgruppe som består av fagpersoner oppnevnt av RHF-ene og Helsedirektoratet. Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet skal også bidra i arbeid med oppdatering av handlingsprogrammet.

De oppdaterte retningslinjene vil publiseres på helsedirektoratet.no og helsebiblioteket.no.

Siste faglige endring: 03. februar 2023