Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.2. Bakgrunn og arbeidsprosess ved første utgave av handlingsprogrammet (utgitt 2017)

I Norge er det fortsatt regionale forskjeller i preoperativ diagnostikk av tumor thyroidea, i valg av kirurgisk strategi og oppfølgingsprogram. Det er også nasjonale forskjeller i overlevelse for pasienter med thyroideacarcinom, selv innen Europa i områder med relativt like økonomiske og sosiale forhold, slik at det er ønskelig å ha egne nasjonale retningslinjer.

Retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av DTC ble utarbeidet i 2007 av fagmiljøet etter et nasjonalt møte der alle aktuelle fagområder var invitert. Disse retningslinjene ble sendt på høring i alle relevante fagmedisinske foreninger.

Helsedirektoratet ønsket i 2011 å utarbeide et nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for skjoldbruskkjertelkreft. Arbeidsgruppen fra 2007 i noe utvidet form, var kjernen i gruppen som har utarbeidet det nasjonale handlingsprogrammet.

Helsedirektoratet ba RHF-ene om oppnevning av representanter til arbeidsgruppen som skulle settes sammen av fagekspertise, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsedirektoratet. Det er lagt vekt på at alle nødvendige faggrupper skal være representert og at gruppen består av fagfolk fra alle helseregioner.

RHF-ene ble også bedt om at fagfolk innenfor rammen av sin arbeidstid ble fristilt til retningslinjearbeidet, jf. Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet etablerte arbeidsgruppen i 2011. I en tidlig fase av arbeidet har arbeidsgruppen avklart hva retningslinjene skal omfatte når det gjelder diagnostikk, behandling og oppfølging av skjoldbruskkjertelkreft.

Kunnskapssenteret har identifisert og formidlet kunnskapsbaserte internasjonale retningslinjer og systematiske oversikter til faggruppen, ved søk på følgende nettsteder:

Søk etter retningslinjer:

Guidelines international network: http://www.g-i-n.net/

NICE, UK: http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=home

SIGN, Scotland: http://www.sign.ac.uk/

AHRQ, US: http://www.guideline.gov/

Cancer care Ontario: http://www.cancercare.on.ca/

Søk etter systematiske oversikter:

CRD-databasene: http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/

Cochrane Library: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_search_fs.html

Clinical evidence: http://www.clinicalevidence.com/ceweb/conditions/index.jsp

Helsedirektoratet ferdigstilte i samarbeid med forfatterne i 2016 utkast til retningslinjer som ble sendt på høring til RHF-ene, Den norske legeforening og Kreftforeningen. Etter høring ble endelig utgave ferdigstilt og publisert 29.06.2017.

Nasjonale retningslinjer har som mål å presentere kunnskap om hvordan man kan oppnå best mulig langtidsprognose for den enkelte pasient. Dette gjelder overlevelse, og morbiditet av sykdom og av behandling. En vil kartlegge grunnlaget for å differensiere behandling og oppfølgingsrutiner. Det foreligger flere nasjonale retningslinjer for thyroideacarcinom, også felles europeiske. Det vises til retningslinjer fra blant annet USA (American Thyroid Association og NCCN), Storbritannia, Sverige, Danmark og Tyskland for ekstensive litteraturreferanser. Disse retningslinjene er delvis kontroversielle. Denne norske oversikten omhandler først og fremst praktiske sider ved diagnostikk og behandling.

Retningslinjene fra 2007 omfattet kun utredning og behandling av DTC. Denne aktuelle revisjonen ble utvidet med MTC, ATC og sjeldne svulster i thyroidea (lymfom, sarkom, metastaser).

Det finnes fortsatt lite data fra randomiserte studier innen dette feltet. Anbefalingene i retningslinjene bygger derfor mest på deskriptive og non-randomiserte komparative studier og ekspertvurderinger. Handlingsprogrammet utgitt i 2017 ligger nært opp til de publiserte europeiske/amerikanske retningslinjene.

Referansene er ment som forslag til videre lesning og utdypning. For alle kapitlene er både de europeiske (inkludert danske, svenske, britiske (BTA) tyske og amerikanske (ATA, NCCN) retningslinjer viktige referanser. ATA, NCCN og BTA retningslinjer for thyroidecancer har nylig blitt oppdatert.

Arbeidsgruppen ved første utgave (2017)

Endokrinkirurgi:
Prof., Overlege Michael Brauckhoff, Helse Bergen
Overlege Kristin Helset, St. Olav Hospital
Overlege Trond Harder Paulsen, OUS/Aker
Prof., Overlege Jan Erik Varhaug, Helse Bergen

ØNH kirurgi:
Prof., Avd. overlege Terje Osnes, OUS/RH

Medisinsk biokjemi:
Prof., Overlege Trine Bjøro, OUS/DNR

Onkologi:
Overlege dr. med. Øystein Fluge, Helse Bergen
Overlege dr. med. Anne-Birgitte Jacobsen, OUS/DNR

Patologi/Cytologi:
Prof., Overlege Lars A Akslen, Helse-Bergen
Overlege, PhD Krystyna Grøholt, OUS/DNR
Overlege, PhD Eva Sigstad, OUS/DNR 

Nukleærmedisin:
Prof., Overlege Martin Biermann, Helse-Bergen
Overlege, PhD Trond Velde Bogsrud, OUS/DNR

Radiologi:
Overlege Olav Inge Håskjold, OUS/DNR

Endokrinologi:
Prof., Overlege Rolf Jorde, UNN/Tromsø
Overlege, dr. med. Ingrid Norheim, OUS/Aker

Medisinsk genetikk:
Overlege Lars Fredrik Engebretsen, Helse Bergen
Overlege, dr. med. Lovise Mæhle, OUS/DNR

Redaksjonen ble etter oppnevnelsen ledet av Jan Erik Varhaug, som pga sykdom valgte å trekke seg fra arbeidet underveis. Michael Brauckhoff, som ledet arbeidet videre, døde brått og uventet høsten 2014. Arbeidet var da i nesten ferdig og det er mindre endringer og oppdateringer som er foretatt senere, særlig med hensyn til ATA retningslinjene som kom 2015. Terje Osnes har ledet arbeidet i avslutningen.

Siste faglige endring: 30. juni 2017