Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.4. Hjernemetastaser

Det er rapportert hjernemetastaser hos 1–2 % av testikkelkreftpasientene og ca. 10 % av pasientene med avansert metastatisk sykdom (Nonomura et al., 2009; Oechsle & Bokemeyer, 2011; Patel et al., 2019). Det mangler prospektive kliniske studier, dataene er fra retrospektive serier. Primær cerebral germinalcellekreft er ikke inkludert i dette programmet.

Det bør vurderes multimodale behandlingsstrategier hos pasienter med hjernemetastaser, inkludert kjemoterapi, muligens høydosebehandling, samt lokal behandling med strålebehand­ling eller kirurgi. Sekvenseringen av modaliteter er ikke forhåndsbestemt og kan variere i henhold til symptomer, tumorlokalisasjon, multiplisitet og størrelse, målet for behandlingen, dvs. kurativ eller palliativ intensjon. Hvis hjernemetastasen er resektabel, og det er mulig med en kort forsinkelse av oppstarten av kjemoterapi, bør primær hjernekirurgi vurderes (Fossa, Bokemeyer, et al., 1999).

Generelt er kjemoterapi den initiale behandlingen, ettersom de fleste av disse pasientene også har ekstracerebrale metastaser. Det anbefales kjemoterapi som inneholder ifosfamid, på grunn av bedre penetrasjon til CNS (Jacus et al., 2016). Hvis det oppnås komplett remisjon (CR) med primær kjemoterapi, er konsolidering ikke nødvendig (Feldman et al., 2016). Ved progressive metastaser til CNS under kjemoterapi bør det vurderes umiddelbar kirurgi eller strålebehandling. Hvis reseserte rester i hjernen etter kjemoterapi inneholder annen germinalcellekreft enn teratom, bør videre behandling diskuteres i SWENOTECA-nettverket.

Ved hjernemetastaser ved tilbakefall kan HDCT forbedre overlevelsen (Feldman et al., 2016).

Strålebehandling kan gis som helhjernestråling (WBRT) eller fokalt med stereotaktisk stråle­behand­ling (SRT). Det optimale regimet er ukjent. SRT anbefales ved få (maks 4) og mindre metastaser (Sawrie et al., 2008). WBRT kan være bedre enn SRT for å håndtere mikrometastaser. BED > 50 Gy til tumor anbefales dersom WBRT er bestemt på grunnlag av: 1,8 Gy per fraksjon i 22 frak­sjoner til en totaldose på 39,6 Gy med samtidig integrert tumorboost med 2,45 Gy per fraksjon i 22 fraksjoner til en totaldose på 53,9 Gy for germinalcellekreft med hjernemetastaser.

Multimodal behandling med kjemoterapi og helhjernestråling kan forårsake progredierende multifokal leukoencefalopati (PML) (Doyle & Einhorn, 2008).

Hos pasienter som får WBRT, forventes det kognitiv toksisitet på lang sikt. Behandling med memantin kan forhindre kognitiv dysfunksjon (Brown et al., 2013).

Behandlingsanbefalinger for hjernemetastaser

Hjernemetastase ved diagnose, se flytskjema: Appendix XI

Førstelinje kjemoterapi: PEI-regime

Hjernemetastase ved tilbakefall, se flytskjema: Appendix XII

Siste faglige endring: 15. april 2021