Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Forkortelser

AFP

Alfaføtoprotein

AUC

Areal under kurven

BED

Biologisk effektiv dose

BEP

Bleomycin, etoposid, cisplatin

BIP

Bleomycinindusert pneumonitt

CE

Karboplatin, etoposid

CR

Fullstendig remisjon

CS

Klinisk stadium

CSS

Kreftspesifikk overlevelse

CT

Computertomografi

eGFR

Estimert glomerulær filtrasjonshastighet

EAU

European Association of Urology

EGCT

Ekstragonadal germinalcellekreft

EGCCCG

European Germ cell Cancer Consensus Group

EMA-CO

Etoposid, metotreksat, dactino­mycin, cyklofosfamid, vinkristin

EP

Etoposid, cisplatin

FDG-PET

Positronemisjonstomografi med fluorodeoksyglukose

FSH

Follikkelstimulerende hormon

FU

Oppfølging

GCNIS

Germinalcelleneoplasi in situ

GCT

Germinalcellekreft

G-CSF

Granulocytt-kolonistimulerende faktor

GFR

Glomerulær filtrasjonshastighet

GOP

Gemcitabin, oxaliplatin, paklitaksel

ß-hCG

Humant choriogonadotropin type beta

HDCT

Høydose kjemoterapi

IGCCCG

International Germ Cell Cancer Collaborative Group

IPFSC

International Prognostic Factors Study Group

LDH

Laktatdehydrogenase

LH

Luteiniserende hormon

LVI

Lymfovaskulær invasjon

MRC

Medical Research Council

MRI

Magnetresonanstomografi

NSGCT

Non-seminomatøs germinalcelletumor

OS

Total overlevelse

PC-RPLND

Ekstirpasjon av retroperitonealt restvev etter kjemoterapi for metastatisk sykdom

PEI

Cisplatin, etoposid, ifosfamid

PFI

Progresjonsfritt intervall

PFS

Progresjonsfri overlevelse

PLAP

Placentaliknende alkalisk fosfatase

RMH

Royal Marsden Hospital

RPLND

Retroperitoneal lymfeknutedisseksjon

SGCT

Seminomatøs germinalcelletumor

SHBG

Kjønnshormonbindende globulin

SIB

Simultan integrert boost

SRT

Stereotaktisk strålebehandling

SWENOTECA

Svensk-norsk testikkelkreftgruppe

TCS

Testikkelkreft-overlevere

TGCC

Testikulær germinalcellekreft

TM

Tumormarkører

TIP

Paklitaksel, ifosfamid og cisplatin

ULN

Øvre normalgrense

VMAT

Volumetric Modulated Arc Therapy

WBRT

Helhjernestråling

WHO

Verdens helseorganisasjon

Siste faglige endring: 15. april 2021