Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.4. Bakgrunn og arbeidsprosess

Disse nasjonale retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av spiserørskreft er en del av et nasjonalt handlingsprogram for spiserørskreft. Handlingsprogrammet vil etter hvert suppleres med veiledere for allmennpraktikere, sykepleiere og andre faggruppers arbeid med kreftpasienter. Målet er å dekke hele pasientforløpet for kreftpasienter.

Utvikling av nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling er et viktig tiltak under Nasjonal strategi for kreftområdet (2006–2009). Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

Nasjonale faggrupper tilsluttet Onkologisk Forum har i en årrekke arbeidet med og utviklet behandlingsveiledere og handlingsprogram for ulike krefttyper. Helsedirektoratet ønsket i arbeidet med nasjonale handlingsprogrammer som ledd i Nasjonal strategi for kreftområdet å ta utgangspunkt i og bygge på dette arbeidet. Helsedirektoratet rettet derfor i november 2005 en henvendelse til Norsk Gastointestinal Cancer Gruppe (NGICG) og ba om forslag til represen­tanter til en arbeidsgruppe som skulle settes sammen av fagekspertise og med representanter fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsedirektoratet. Det ble bedt om at alle nødvendige faggrupper skulle være representert og at gruppen skulle bestå av fagfolk fra alle helseregioner. KVIST-gruppen ved Statens strålevern har i en arbeidsgruppe med medlemmer fra NGICG og fagspesialister i stråleterapi utarbeidet mer detaljerte anbefalinger om stråle­terapi ved spiserørskreft. Disse anbefalingene vil bli lenket til de generelle retningslinjene for behandling av spiserørskreft. KVIST-gruppen er også representert i prosjektets referanse­gruppe. De regionale helseforetakene har medvirket i arbeidet gjennom representasjon i prosjektetsstyrings- og referansegruppe, samt ved mulighet til å kommentere arbeids­grup­penes sammensetning. De regionale helseforetakene ble også bedt om at fagfolk innenfor rammen av sin arbeidstid ble fristilt til retningslinjearbeidet, jf. Bestillerdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet har hatt prosjektledelse og sekretariatsfunksjon.

Disse nasjonale retningslinjene for spiserørskreft er utarbeidet på følgende måte:

Det nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjene for spiserørskreft ble første gang publisert 20. desember 2007. Retningslinjene ble da skrevet av en arbeidsgruppe fra Norsk Gastrointestinal cancergruppe med fagfolk oppnevnt fra RHFene. Før ferdigstilling var den første versjonen av handlingsprogrammet på høring hos RHFene, Den norske legeforeningen, Kreftforeningen og dens pasientorganisasjoner, og Norsk gastrointestinal cancergruppe (NGICG).

NGICGs faggruppe for spiserørskreft, NGICG-ØV, har hatt ansvaret for revisjonene av Nasjonalt handlingsprogram for spiserørskreft. Første revisjon, dvs 2. utgave av handlingsprogrammet, ble publisert 28. juni 2012.

I 2015 startet faggruppen arbeidet med andre revisjon, dvs 3. utgave av handlingsprogrammet. Helsedirektoratet ferdigstilte i samarbeid med faggruppen handlingsprogrammet i november 2015 og det ble publisert 17. august 2015.

Ytterligere revisjon av handlingsprgorammet i NGICG-ØVs faggruppe medførte en 4. utgave av handlingsprogrammet ble publisert 25. november 2015.

Faggruppen leverte desember 2019 utkast til revidert handlingsprogram til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet ferdigstilte i januar 2020 handlingsprogrammet i samarbeid med faggruppen den 5. utgave av handlingsprogrammet som ble publisert 7. februar 2020.

Den foreliggende 6. revisjonen av handlingsprogrammet ble publisert 28. juni 2022.

Siste faglige endring: 28. juni 2022