Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Oppfølging og kontroll etter avsluttet kurativ behandling

Pasienter med invasiv kreft behandlet med radikal kirurgi, bør kontrolleres med hensyn til spisefunksjon og ernæring det første året. 10–20 % av opererte pasienter utvikler anastomosestriktur, og det kan her være god effekt av repeterte endoskopiske dilatasjoner.

Pasienter som behandles med radio- og/eller kjemoterapi bør følges med tanke på senvirkninger, spesielt hjerte- og lungefunksjon. Senere kontroller er aktuelle for registrering og oppfølging av senvirkninger etter strålebehandling ved kombinert behandling. Pasienter som er behandlet med definitiv radiokjemoterapi og som kan være aktuelle for reseksjon av spiserør ved residiv bør følges med regelmessige kontroller.

Det er ingen evidens for at regelmessig oppfølging forbedrer overlevelsen  (Oesophageal and gastric cancers: diagnosis and assessment, 2001), men det er av betydning å registrere behandlingsresultatet i det nasjonale spiserørskreft-registeret. Retrospektive undersøkelser har vist at påvisning av residiv hos den asymptomatiske pasient ikke resulterte i forlenget overlevelse sammenlignet med overlevelsen hos pasienter som ble fanget opp ved symptomatisk residiv. Ved symptomatisk residiv undersøkes pasienten adekvat for lokoregionalt residiv og/eller fjernmetastaser (endoskopi, CT). Palliative tiltak kan være aktuelt ved påvist residiv, og retter seg i første hånd mot å holde spiserøret åpent (se senere). En skandinavisk randomisert studie på eventuell overlevelsesgevinst ved systmatisk kontroll etter gastroøsofageal reseksjon er under utarbeidelse (Sarong studien). Det er vist at pasienter som gjennomgår øsofagusreseksjon har redusert livskvalitet sammenlignet med normalbefolkningen i inntil 20 år etter operasjon (Ref: Boshier.AoS.2020).

Anbefaling

Kontroll etter kurativ behandling er viktig for å sikre adekvat ernæringsfunksjon (evidensgrad D).

Ved komplett respons hos pasienter som har gjennomgått definitiv radiokjemoterapi kan utvalgte pasienter være aktuelle for salvage kirurgi ved residiv.

Pasienter som har gjennomgått endoskopisk behandling for dysplasi eller kreft i tidlig stadium skal kontrolleres ved behandlende avdeling (evidensgrad D)

Etter endoskopisk behandling bør kontroll med gastroskopi foretas hver 3. måned i ett år, deretter årlig (evidensgrad D).

Disse anbefalingene er diskutert i fagrådet for kvalitetsregisteret for kreft i spiserør og magesekk og de vil også diskuteres før neste revisjon av handlingsprogrammet. Det er per i dag, vanskelig å anbefale noe annet enn det som nå står (og som har vært anbefalt tidligere).

Siste faglige endring: 28. juni 2022