Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.2. Overlevelse

De fleste tilfellene av spiserørskreft, uansett histologi, blir diagnostisert i avansert stadium, og prognosen er totalt sett dårlig. Spiserøret har en mediastinal beliggenhet omgitt av løst binde­vev og med manglende serosa, med begrenset barrierefunksjon mot spredning. Dette, sammen med langsgående/longitudinelt forløpende intramuralt lymfatisk nettverk, hvor kreft kan spre seg langs spiserørsveggen, under intakt mukosa. Dette igjen, medvirker til høy sannsynlighet for lymfatisk spredning og fjernmetastaser som begrenser muligheten for kurasjon ved lokoregio­nal terapi alene.

Ved diagnose i perioden 2016–20 hadde 11 % lokalisert sykdom, 33 % regional sykdom, 24 % fjern­metastaser og 32 % hadde ukjent stadium (Upubliserte tall fra kvalitetsregisteret). Ca. 7/10 av pasientene er inoperabele på grunn av avansert sykdom og komor­bi­ditet. Selv om overlevelsen av denne sykdommen fremdeles er lav, har spiserørskreft, sammen med andre kreftformer med dårlig prognose, hatt en klar økning i overlevelse de siste 10–15 årene.

I perioden 2016–20 var estimert 5-års relativ over­levelse1 for menn 71 % ved lokalisert sykdom, 30 % ved regional sykdom og 3 % ved fjernmetastaser. Tilsvarende tall for kvinner i samme periode var 55 % ved lokalisert sykdom, 43 % ved regional sykdom og 6 % ved fjern­metastaser (Figur 1.2).

Fem-års overlevelse ved antatt kurativ reseksjon i den vestlige verden rapporteres fra 25–59 % (Hauge, Amdal, Falk, Johannessen, & Johnson, 2020; Hulscher & van Lanschot, 2005; Hulscher et al., 2002; Nuytens et al., 2021; Omloo et al., 2007; van Hagen et al., 2012). Stadiespesifikk relativ 5-års overlevelse etter reseksjon for spiserørskreft (platepitel­karsinom og adenokarsinom) basert på store internasjonale pasientmaterialer er 70–75 % for stadium IA, 60–65 % for IB, 50 % for IIA, 40–45 % for IIB, 25 % for IIIA, 17 % for IIIB og 15 % for IIIC.

Spiserørskreft - Trender i 5 års relativ overlevelse for menn og kvinner.png
Figur 1.2: Trender i 5 års relativ overlevelse for menn og kvinner med kreft i spiserøret fordelt på stadium. Figurene er basert på tall fra kvalitetsregisteret, og inkluderer pasienter diagnostisert i perioden 2016–20.

1 Overlevelsesestimatene er basert på tall fra Kvalitetsregisteret, og avviker derfor fra overlevelsestall i Cancer in Norway 2020.

 

Siste faglige endring: 28. juni 2022