Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.4. Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten (Nye metoder)

Det er det de siste årene tatt flere beslutninger i Beslutningsforum i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Disse gjengis her:

19.05.2014: Kabazitaxel (Jevtana®) innføres ikke.

17.11.2014: Enzalutamid (Xtandi®) (Indikasjon I) og abiraterone acetat (Zytiga®) vurderes som medisinsk likeverdige medikamenter ved 2. linjebehandling av metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft. Xtandi skal med dagens prisforhold være førstevalg framfor Zytiga ved 2. linjebehandling av metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft.

17.11.2014: Denosumab (Xgeva®) skal ikke brukes til forebygging av skjelettrelaterte hendelser ved benmetastaser fra solide tumorer med mindre zoledronsyre ikke kan brukes av medisinske årsaker.

23.02.2015: Radium 223 (Xofigo®) kan innføres til behandling ved kastrasjonsresistent prostatakreft med symptomgivende benmetastaser.

15.06.2015: Abirateron (Zytiga®) kan innføres til førstelinje behandling av metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) hos voksne menn med ingen eller lette symptomer og hvor kjemoterapi ennå ikke er klinisk indisert.
2. Beslutningen gjelder kun dersom kostnadene holdes på samme nivået eller lavere enn det som er gitt i LIS-anbudet gjeldende fra 1. november 2015.
3. Tidligere rangering mellom Zytiga og Xtandi for 2. linjebehandling av metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft i sak 28-2014 og 29-2014 oppheves med denne beslutningen (jf. møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 19. november 2014).

15.06.2015: Enzalutamid (Xtandi®) (Indikasjon II) kan innføres til førstelinje behandling av metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) hos voksne menn med ingen eller lette symptomer og hvor kjemoterapi ennå ikke er klinisk indisert.
2. Beslutningen gjelder kun dersom kostnadene holdes på samme nivået eller lavere enn det som er gitt i LIS-anbudet gjeldende fra 1. november 2015.
3. Tidligere rangering mellom Zytiga og Xtandi for 2. linjebehandling av metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft i sak 28-2014 og 29-2014 oppheves med denne beslutningen (jf. møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 19. november 2014).

21.08.2017 Kabazitaksel (Jevtana®) kan innføres til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft etter førstelinjebehandling. Kabazitaksel (Jevtana) kan inngå i LIS-anbud for onkologi. Framtidig bruk må da styres av rangering i LIS-anbud.

28.01.2019: Abirateron (Zytiga®) innføres ikke til behandling av nylig diagnostisert høyrisiko
metastatisk hormonfølsom prostatakreft i kombinasjon med androgen
deprivasjonsterapi for pasienter som ikke er egnet for behandling med kjemoterapi

21.10.2019: Enzalutamid (Xtandi®) (Indikasjon III) innføres ikke til behandling av høyrisiko ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (CRPC). Det er ikke vist overlevelsesgevinst ved bruk av Enzalutamid (Xtandi) i ikke-metastatisk stadium.

31.08.2020: Apalutamid (Erleada®) kan innføres til behandling av kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft (nmCRPC). Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som ligger til grunn for denne beslutningen. Behandlingen kan tas i bruk fra 1. oktober 2020.

26.04.2021: Darolutamid (Nubeqa®)​ innføres til behandling av voksne menn med ikke-metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft (nmCRPC), som har høy risiko for å utvikle metastatisk sykdom. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Legemiddelet skal inngå i anbud og kan tas i bruk fra avtalestart som er 1.07.2021.

30.08.2021: Apalutamid (Erleada®) i kombinasjon med androgensuppressiv terapi innføres til behandling av metastatisk hormonfølsom prostatakreft som ikke er aktuell for kjemoterapi. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

25.10.2021: Enzalutamid (Xtandi®) (Indikasjon III – revurdering) innføres til behandling av høyrisiko kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

26.09.2022: Transperineal biopsitakning. Både transperineal- og transrektal biopsitaking er i bruk i klinisk praksis i Norge i dag. Transrektal biopsitaking medfører en høyere risiko for alvorlige infeksjoner enn transperineal biopsitaking. Transperineal biopsitaking kan innføres som rutine ved alle sykehus, og transrektal biopsitaking bør utfases når lokale forhold som tilgjengelige lokaler, kompetanse og kapasitet er på plass, og med mål om utfasing senest innen utgangen av 2023.

21.11.2022: Enzalutamid (Xtandi®) (Indikasjon IV) innføres i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi til behandling av voksne menn med metastatisk hormonsensitiv prostatakreft som ikke er aktuell for kjemoterapi. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

21.11.2022: Abirateron (Zytiga®) (Indikasjon III) innføres til behandling av nylig diagnostisert høyrisiko metastatisk hormonfølsom prostatakreft i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi for pasienter som ikke er egnet for behandling med kjemoterapi. Det forutsetter samme prisnivå som grunnlaget for denne beslutningen. Fagdirektørene bes vurdere og eventuelt beslutte om abirateron kan innføres uavhengig av om pasientene er egnet for kjemoterapi. Legemiddelet skal inngå i anbud og det rimeligste alternativet skal benyttes. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.12.2022.

12.12.2022: Abirateron (Zytiga®) (Indikasjon IV) innføres i kombinasjon med docetaxel til behandling av pasienter med nydiagnostisert de novo metastatisk cancer prostata. Det forutsetter samme prisnivå som grunnlaget for denne beslutningen. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet. Legemiddelet skal inngå i anbud og det rimeligste alternativet skal benyttes.

12.12.2022:  Abirateron (Zytiga®) (Indikasjon V) innføres i kombinasjon med stråle- og hormonbehandling til behandling av pasienter med høyrisiko hormonfølsom prostatakreft. Det forutsetter samme prisnivå som grunnlaget for denne beslutningen. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet. Legemiddelet skal inngå i anbud og det rimeligste alternativet skal benyttes.
 

Siste faglige endring: 27. januar 2023