Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.3. Aktiv overvåking (active surveillance)

Selv om et populasjonsbasert screeningprogram ikke er innført i Norge, får mange menn i Norge i dag diagnosen prostatakreft med bakgrunn i en forhøyet PSA-test. Dette har medført at flere menn får diagnostisert prostatakreft i et tidligere stadium, noe som igjen er med på å øke den enkelte pasients risiko for overbehandling (Ilic, O'Connor, Green, & Wilt, 2011; Schroder et al., 2014). For å redusere overbehandling, er aktiv overvåking tatt inn som alternativ til umiddelbar kurativ behandling. Aktiv overvåking er definert som oppfølgning av pasienter med prostatakreft med intensjon om å fange opp og behandle de pasientene som får en progresjon, og å tilby disse en kurativ behandling. Aktiv overvåking må ikke forveksles med symptomstyrt behandling (watchful waiting).

Aktiv overvåking er rettet mot pasienter som er aktuelle for kurativ behandling. Symptomstyrt behandling er rettet mot pasienter der det ikke er aktuelt med kurativ behandling og som skal behandles med lindrende behandling dersom han utvikler symptomer, enten lokalt eller pga. metastatisk sykdom.

Det er gjort mange studier som undersøker aktiv overvåking, og aktiv overvåking er tatt inn i internasjonale guidelines (Morash et al., 2015; Mottet et al., 2017; National Comprehensive Cancer Network, 2018).

Følgende grupper er aktuelle for aktiv overvåking:

Lav risiko

Definisjon: klinisk stadium ≤T2a, Gleason grad 3+3, score 6 (Grad gruppe 1), PSA <10

Aktiv overvåking er anbefalt tilnærming for denne gruppen pasienter, da risiko for overbehandling er svært stor. For disse pasientene er det svært god dokumentasjon på at det er trygt med aktiv overvåking. Disse studiene har nå lang oppfølgningstid (Bul et al., 2012; Dall'Era et al., 2012; Ip et al., 2011; Moschini et al., 2017; Simpkin et al., 2015; van den Bergh et al., 2013).

Intermediær – lav risiko

Definisjon: Pasienter med et intermediært risikokriterium, dvs. Gleason grad 3+4, score 7 (gradgruppe 2) med en liten andel grad 4, eller PSA 10–20, eller klinisk stadium T2b. 

Pasienter med primær Gleason grad 4 (gradgruppe 3 eller høyere), kribriform, intraduktal -vekst (IDC-P) eller BRCA2 mutasjon er i utgangspunktet ikke egnet for aktiv overvåking.

Det er vist i studier at pasienter med kun en liten andel Gleason grad 4 har samme lave risiko for progresjon som pasienter med kun Gleason grad 3+3, score 6 (Thostrup et al., 2018). Det samme gjelder pasienter med kun en PSA på 10–20. Hos mange er dette et uttrykk for en forstørret prostata, snarere enn en større tumor (Thostrup et al., 2018).

Oppfølging av pasienter i aktiv overvåking

Normalt sett har norske menn allerede fått tatt mp-MRI av prostata før biopsi, i henhold til pakkeforløpet for prostatakreft. Dersom dette ikke er tatt, anbefales mp-MRI før inklusjon i aktiv overvåking.

Dersom mpMRI gir mistanke om understaging eller undergradering, anbefales restaging med målrettede biopsier mot suspekte lesjoner før beslutning om inklusjon tas.

Under aktiv overvåking skal  mpMRI brukes før rebiopsier. 

Aktiv overvåkning kan gjøres i samarbeid med fastlegen, forutsatt fastlegen mottar tydelig notat av hyppighet og innhold av kontrollene samt aksjonsgrenser for rehenvisning.. For å initiere et slikt samarbeid bør pasienten få muntlig og skriftlig informasjon om den videre oppfølgingen, og at pasienten selv har ansvar for bestille time til fastlegen for å starte samarbeidet.

Inklusjon

Ved samsvar mellom MR og biopsier skal PSA tas hver 3. mnd det første året.
Etter 1år skal det gjøres ny MR og prostatabiopsi. 

Videre oppfølging

Ny kontroll MR og biopsi planlegges om 3-5 år. PSA måles hver 6 mnd med samtidig DRE dersom PSA progresjon >50% eller PSA Densitet (PSAD) >0,15. 

Overgang til aktiv behandling

En pasient skal alltid biopseres på ny før overgang fra aktiv overvåkning til kurativ behandling. Man skal ikke kurativt behandle basert på MR/PSA/PSAD utvikling alene.
 

 

EAU22, 6.1.1 Deferred treatment (active surveillance/watchful waiting)

Siste faglige endring: 27. januar 2023