Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.1. Hva er nasjonale retningslinjer?

Nasjonal helseplan (2007–2010)3 klargjør at Helsedirektoratet, innenfor rettslige rammer, har en normerende rolle for helsetjenesten på tvers av helseregioner og tjenestenivå. Helsedirek­toratet er derved eneste aktør som har mandat til å lage nasjonale retningslinjer for helse­tjenesten. Nasjonal helseplan gir Helsedirektoratet en koordinerende rolle for å utvikle over­ordnede referanserammer for kreftomsorgen, sammen med de regionale helsefore­takene, kommunene og andre relevante myndighetsorganer og tjenester.

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, kunnskapsbasert måte. De nasjonale retningslinjene gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelsestids­punktet og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten.

Nasjonale retningslinjer er ikke rettslig bindende for mottakerne, men skal som faglig normerende langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte nasjonale retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet i lovverket. Dersom en velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra nasjonale faglige retningslinjer bør en dokumentere dette, og være forberedt på å begrunne sitt valg. 

Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2006–2007) kapittel 6.

Siste faglige endring: 14. oktober 2019