Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 2.8. Prester

Kompetansekrav

Nivå C

Kompetanse tilsvarende nivå C skal sette presten i stand til å fylle sin rolle i det palliative teamet. Presten skal kunne:

 • Vurdere pasienter med komplekse symptombilder i forhold til åndelige og eksistensielle problemstillinger
 • Gi kvalifisert åndelig omsorg, som inkluderer
  • Å være til stede på pasientens premisser og samtidig være tydelig i rollen som prest
  • Å samtale med pasienter og pårørende om deres åndelige/eksistensielle behov og problemstillinger
  • Å tilrettelegge og bistå med utforming av ritualer for pasienter, pårørende og personalet
  • Å gi råd og veiledning om åndelige og eksistensielle spørsmål knyttet til andre religioner og kulturer og ev. formidle kontakt med relevante representanter/fagpersoner
 • Forstå og håndtere kriser og krisereaksjoner
 • Forstå og håndtere sorgreaksjoner
 • Arbeide med kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient/pårørende
 • Arbeide i forhold til familier og ev. andre nettverk
 • Samhandle aktivt med resten av behandlingsteamet og kjenne sykehuset som system
 • Gi informasjon og veiledning til helsepersonell i spørsmål som angår åndelig omsorg
 • Undervise og informere studenter, kolleger, andre helsearbeidere og publikum om åndelige og eksistensielle utfordringer ved alvorlig sykdom og håndtering av disse
 • Delta i forskning og fagutvikling

Utdanning

Nivå A: Profesjonsutdanning med praktisk-teologisk seminar gir en basisutdanning i sjelesorg og åndelig omsorg.

Nivå B: Pastoral-klinisk utdanning (PKU) eller tilsvarende videreutdanning gir nødvendig kompetanse. Kompetansen kan også oppnås gjennom videreutdanningen Omsorg ved livets slutt: Samtaler med alvorlig syke og døende i lokalmenigheten (20 studiepoeng).

Nivå C: Presteforeningen har utformet kriterier for Spesialitet i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektoren (https://www.prest.no/artikkel/spesialist-i-praktisk-prestetjeneste-innen-helse-og-sosialsektor/f ). Disse kriteriene legges også til grunn for kompetansekrav for prester i palliasjon. Det forutsettes at tjeneste ved en palliativ enhet eller kreftavdeling inngår i den praksis som er grunnlag for spesialiseringen, samt at emner innen palliasjon inngår i den pastoral- eller helsefaglige fordypningen.

Diakoner

Diakoner har en treårig bachelorgrad innen helse- og sosialfag eller pedagogikk, og master i diakoni som inneholder en teoretisk og en praktisk-kirkelig del.

Enkelte diakoner arbeider i palliative team. For å kunne fylle sin rolle i teamet, må diakonen ha kompetanse som beskrevet under nivå C for prester.

Siste faglige endring: 14. oktober 2019