Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 2.7. Hjelpepleiere

Kompetansekrav

Hjelpepleiere arbeider med palliasjon i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Hjelpepleiere kan arbeide ved palliative enheter i sykehjem.

Nivå B/C

Hjelpepleiere som skal arbeide ved palliative enheter i sykehjem (14), skal:

 • Ha grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kreftdiagnose
 • Vite hvordan en kreftsykdom kan virke inn på pasienten, familien og det sosiale nettverket, både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt
 • Ha kunnskap om og forståelse for sorg og krisereaksjoner
 • Ha kjennskap til hospicefilosofien og etiske utfordringer i livets sluttfase
 • Ha mot til og erfaring i å samtale med alvorlig syke og deres pårørende
 • Ha kunnskap om de vanligste kreftsykdommene, symptomer, lindrende pleie og behandlingsformer
 • Ha kjennskap til komplementære og alternative behandlingsformer og en kritisk tilnærming når det gjelder disse
 • Ha et bevisst forhold til egne verdier knyttet til sykdom, lidelse og død og til eget faglig og personlig engasjement og begrensninger
 • Kunne ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med den syke, de pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Kjenne til de ulike faginstansene, hjelpeapparatet og andre yrkesgrupper innen kreftomsorg og lindrende behandling
 • Kunne arbeide tverrfaglig og på tvers av helsetjenestenivåer
 • Kjenne til sosiale rettigheter og trygdelovgivning som berører den kreftsyke, familien og arbeidsplassen

Utdanning

Nivå A: Videregående opplæring i helse- og sosialfag skal sikre at hjelpepleieren har grunnleggende kompetanse i palliasjon. Hjelpepleiere skal beherske symptomkartlegging ved hjelp av ESAS.

Nivå B/C: Videreutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie gir nødvendig kompetanse (14).

Siste faglige endring: 14. oktober 2019