Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.4. Bakgrunn og arbeidsprosess

Første versjon av handlingsprogrammet (IS-1525 nr 1) 20.12.07–11.06.12

Helsedirektoratet rettet i november 2005 en henvendelse til Norsk Urologisk Cancer Gruppe (NUCG) og ba om forslag til representanter til en arbeidsgruppe som skulle settes sammen av fagekspertise, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsedirek­toratet. Det ble bedt om at alle nødvendige faggrupper skulle være representert og at gruppen skulle bestå av fagfolk fra alle helseregioner.

En arbeidsgruppe ble nedsatt. Denne valgte å starte med prostatakreft, men kunne orientere om at dr. Christian Beisland nettopp hadde disputert på temaet nyrecellekreft. Dr. Christian Beisland ble av arbeidsgruppen og NUCG bedt om han kunne skrive et utkast til nasjonale retningslinjer for nyrecellekreft. Patologidelen av retningslinjene er laget i samarbeid med seksjonsoverlege Leif Bostad, Avdeling for patologi, Gades institutt, Haukeland Universitets­sykehus. Professor Olbjørn Klepp, Helse Sunnmøre/NTNU, har bidratt i utarbeidelsen innenfor strålebehandling og systemisk behandling av metastaserende sykdom. Seksjonsleder Inger Norderhaug, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har bistått Beisland i arbeidet, bl.a. med gradering av kunnskapsgrunnlaget samt redigering og ferdigstillelse av retningslinjene.

RHF-ene har medvirket i arbeidet gjennom representasjon i prosjektets styrings- og referanse­gruppe, samt ved mulighet til å gi tilbakemelding på arbeidsgruppenes sammensetning. RHF-ene ble også bedt om at fagfolk innenfor rammen av sin arbeidstid ble fristilt til retningslinjearbeidet, jf. Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for utredning, behandling og kontroll av nyrecellekreft ble utgitt første gang 20.12.2007.

Andre versjon av handlingsprogrammet (IS-1525 nr. 2) 12.06.12–02.09.15

Den reviderte utgave ble utarbeidet av samme forfattere som ved første versjon, men i tillegg bidro overlege Daniel Heinrich, Kreftavdelingen, Akershus universitetssykehus særlig innenfor strålebehandling og systemisk behandling av metastaserende sykdom.

Tredje versjon av handlingsprogrammer (IS-2364) 03.09.15

Fra 1. mai 2015 ble Pakkeforløp for nyrekreft innført. De tidligere forløpstidene i handlings­program for nyrekreft ble i foreliggende versjon erstattet av de nye tidene i Pakkeforløp for nyrekreft.

Fjerde versjon av handlingsprogrammet 2022

Vi startet arbeidet med å oppdatere handlingsprogrammet i februar 2021. Det har vært tidkrevende både på grunn av pandemi og lang tid siden forrige oppdatering. Det er gjort strukturelle endringer og det er forsøkt å gjøre handlingsprogrammet kort og presis.

Oppdateringsgruppen for fjerde utgave av nasjonalt handlingsprogram for nyrecellekreft:

Oppdateringsgruppen
Tittel/stedNavn
LederMaria Nyre Vigmostad, stipendiat, onkolog, Helse Stavanger 

Helse Nord

Bård Soltun, urolog, Harstad
Gunnar Oltmanns, radiolog, Tromsø

Helse Midt

Liselotte Rian, urolog, St. Olavs hospital
Bjørg Aksnessæther, PhD, onkolog, Ålesund
Susan Frances Deane, radiolog, St. Olavs hospital

Helse Vest

Karin Margrethe Hjelle, PhD, urolog, Haukeland
Ida Wiig Sørensen, PhD, overlege, medisinsk genetikk, Haukeland
Helse Sør-ØstKatarina Puco, onkolog, Lovisenberg diakonale sykehus
Anne Helene Køstner, stipendiat, onkolog, Kristiansand
Ulrica Axcrona, PhD, patolog, Oslo universitetssykehus

Siste faglige endring: 24. april 2023