Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forkortelser

AKSI: Aksitinib
ALP: Alkalisk fosfatase
AS: Aktiv overvåking
ASA: Klassifiseringssystem ved bruk av anestesi
BMI: Kroppsmasseindex
C64: Ondartet svulst i nyre utenom nyrebekken
CA: Kryoablasjon
CEUS: Kontrastforsterket ultralyd
CI: Konfidensintervall
CN: Cytoreduktiv nefrektomi.
CR: Komplett respons
CRP: C-reaktivt protein
CSS: Kreft spesifikk overlevelse
CT : Computertomografi
CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse Events
CTLA-4: Cytotoksisk T-lymfocytt antigen-4
DVT: Dyp vene trombose
EAU: European Association of Urology
ECOG: Pasientens funksjonsstatus (Eastern Cooperative Oncology Group)
GFR: Glomerulær filtrasjonsrate
EMA: European Medicines Agency. Det europeiske legemiddelbyrået
ESMO: European Society for Medical Oncology
FDA : Amerikansk overvåkingsorgan for medisinske produkter (Food and drug administration)
FDG: Radioaktiv isotop til bruk ved PET (fluoro-2-deoksyglukose)
FISH: Fluorescens In Situ hybridisering
FOV: Field of view
Gy: Gray (måleenhet for stråledose)
Hb: Hemoglobin
HR: Hazard ratio
HU: Hounsfield Units
I.v.: Intravenøst
IMD: Intermediær
IMDC: International Metastatic Renal Cell Carcinoma Disease Consortium
IPI: Ipilimumab
ISUP: International Society of Urological Pathology
ITT: Behandlingsintensjon (Intention to treat)
KABO: Kabozantinib
LENVA: Lenvatinib
LND: Lymfeknutedisseksjon
MDT: Multidisiplinært team/Tverrfaglig møte
MR: Magnetresonansundersøkelse
m-TOR: Proteinkinase som spiller en viktig rolle i forskjellige celleprosesser
MWA: Mikrobølgeablasjon
N: Antall målinger
NA: Kan ikke vurderes (not assessable)
NIVO: Nivolumab
NSF: Nefrogen systemisk fibrose
NUCG: Norsk Urologisk Cancergruppe
ORR: Responsrate (overall response rate)
OS: Total overlevelse (overall survival)
PARP: Poly (ADP-ribose) polymerase
PD-1 hemmer: Medikament som hemmer PD1-reseptor
PDGF-R: Platederivert vekstfaktor reseptor
PD-L1 hemmer: Medikament som hemmer PDL1 reseptor
PEMBRO: Pembrolizumab
PET/ CT: Positronemisjonstomografi/ computertomografi
PFS: Progresjonsfri overlevelse (progression free survival)
PO: Per oralt
QD: Daglig (Latin: quaque die)
Q2W: Hver 2.uke 
Q3W: Hver 3.uke
RANK-L: Reseptoraktivator av nukleær faktor kappaB-ligand
RCC: Klarcellet nyrekreft
RFA: Radiofrekvensablasjon
RFS: Tilbakefallsfri overlevelse (recurrence free survival)
SR: Senkningsreaksjon
TA: Termal ablasjon
TKI: Tyrosinkinasehemmer
TNM: Klassifikasjonssystem for maligne svulster
UL: Ultralyd
VEGFR: Reseptorer for vaskulær endotelial vekstfaktor
VHL: von Hippel-Lindau

Siste faglige endring: 24. april 2023