Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.3. Ablativ radikal behandling

Termal ablasjon (TA) er et skånsomt alternativ til kirurgi for T1a svulster < 3cm. TA er en ikke-kirurgisk nefronsparende teknikk som destruerer tumorvev lokalt ved bruk av enten varme, f.eks. radiofrekvensablasjon (RFA) og mikrobølgeablasjon (MWA), eller kulde i form av kryoablasjon (CA). Før ablasjon er det sterkt anbefalt at malign histologi er veri­fisert, da histologisk type/ subtype og gradering vil kunne ha betydning for videre oppfølgning. TA utføres overveiende perkutant CT-veiledet på nyre eventuelt supplert med UL i narkose eller sedasjon. TA har færre komplikasjoner, lavere kostnader, kortere behandlings- og liggetid enn kirurgi og bevarer nyrefunksjonen bedre.

I Norge utføres i dag overveiende MWA, men også RFA. CA som er særlig egnet for hilusnære svulster, har nylig blitt gjeninnført. CA og MWA gir tilsvarende behand­lings­resultat med litt varierende prosedyretid og bivirkningsprofil.

Det mangler gode studier som sammenligner TA og partiell nefrektomi av T1a svulster vedrørende lokal residivfri overlevelse (local recurrence free survival). Enkelte studier har vist noe høyere risiko for lokalt residiv etter TA, andre studier har ikke bekreftet det (Chan et al., 2022; Pierorazio et al., 2016; Xing et al., 2018; Yanagisawa et al., 2022; Zhou et al., 2018).

Pasienter som tilbys TA må informeres om mulig noe høyere residivfrekvens enn ved kirurgi (Andrews et al., 2019; Campbell et al., 2021a; Campbell et al., 2021b). Ved påvist residiv gjøres som regel reablasjon eller kirurgisk behandling.

I flere internasjonale retningslinjer er TA angitt som et behandlingsvalg for selekterte pasienter med T1a nyretumor <3cm, mens andre likestiller TA med partiell nefrektomi som 1. linje behandling (American Urological Association Guidelines (auanet.org)). I Norge er seleksjonskriterier for TA er blant annet: Alder, komorbiditet, redusert nyrefunksjon, singel nyre, bilaterale tumorer, hereditær nyrecellekarsinom og pasientønske. Disse seleksjonskriteriene er under stadig vurdering.

 Man kan utvide indikasjon for enkelte pasienter med tumorstør­relse opp til 4cm (Campbell et al., 2021b; Richard et al., 2022).

Sterotaktisk strålebehandling ved små svulster

Stereotaktisk strålebehandling kan være et alternativ til kirurgi ved små svulster, men det trengs mer data fra randomiserte studier (Correa et al., 2019; Siva et al., 2017).

Siste faglige endring: 24. april 2023