Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.4. Medikamenter

Medikamentell behandling ved metastatisk klarcellet nyrecellekarsinom inkluderer medika­men­ter fra flere legemid­del­grupper. Medikamentene kan brukes i monoterapi eller i kombina­sjon avhengig av syk­doms­utbredelse, risikogruppe og behandlingslinje.

Immunterapi

Immunterapi aktiverer immunforsvaret ved å hemme ulike sjekkpunkt på T-cellene.

Immunterapi med antistoff rettet mot PD-1/PD-L1 og CTLA-4 har revolusjonert behandlingen av metastatisk nyrecellekarsinom.

Immunterapi spiller en viktig rolle i behandlingen av metastatisk nyrecellekarsinom, både i kombinasjon med TKI i første linje og som monoterapi i senere linjer.

EAU retningslinjer, avsnitt 7.4.3.2. (uroweb.org)

Tyrosinkinasehemmere

Tyrosinkinaser er viktige signalmolekyler i cellene, og er sentrale i reguleringen av mellom annet celledeling, differensiering og apoptose (Olsen, 2019). I kreftceller kan tyrosinkinasene være overaktive fordi reguleringsmekanismene ikke fungerer. Begrepet tyrosinkinasehemmer (TKI) brukes vanligvis om små molekyler som binder seg direkte til tyrosinkinasen og slik hemmer vekstsignalene i kreftcellen. De fleste tyrosinkinasehemmere er multikinasehemmere. De viktigste målmolekylene for disse medikamentene er vaskulært endotel vekstfaktor-reseptor VEGFR 1,2 og 3. Andre viktige målmolekyler er platederivert vekstfaktor-reseptor PDGF-R, c-KIT og c-MET.

De ulike TKI varierer med tanke på bivirkninger og farmakokinetiske egenskaper og dette kan ha betydning ved behandlingsvalg.

TKI kan brukes i alle linjer.

EAU retningslinjer, avsnitt 7.4.2.1. (uroweb.org)

mTOR hemmere

mTOR er en proteinkinase som er essensiell for cellesyklusregulering. I tillegg til hemming av mTOR proteinkinasen, blokkerer mTOR hemmerne VEGF.

mTOR hemmere kan brukes i monoterapi og i kombinasjonsbehandling.

Andre

Kjemoterapi

Kjemoterapi har generelt ingen plass i behandlingen av nyrecancer. Men det kan vurderes for utvalgte pasienter, m.a. for pasienter med medullære nyrecellecarcinomer og samle­rørs­karsinomer.

Bevacizumab

Bevacizumab er et monoklonalt antistoff mot VEGF. Bevacizumab monoterapi eller kombinasjonsbehandling med interferon alfa anbefales ikke i Norge da det finnes bedre behandlings­alternativer.

Immunterapibasert kombinasjonsbehandling

For detaljert gjennomgang av de aktuelle studiene, vises til tabell 9.2 samt avsnitt 7.4.3 i EAU (uroweb.org)retningslinjer; alle kombinasjonene er aktuelle for førstelinjebehandling. Se detaljer vedrørende risikogruppe.

Dobbel immunterapi

Dokumentasjonen er basert på CheckMate 214-studien hvor tidligere ubehandlede pasienter med avansert/metastatisk klarcellet nyrecellekarsinom i intermediær og dårlig IMDC risiko­gruppe ble randomisert til kombinasjonsbehandling med ipilimumab/nivolumab eller sunitinib monoterapi (Motzer et al., 2018; Motzer et al., 2021b). Primære endepunkt var PFS, OS og ORR.

Andelen grad 3–4 bivirkninger var lavere for ipilimumab/nivolumab sammenlignet med sunitinib, men det ble registrert flere dødsfall i kombinasjonsarmen (8 (1.5 %) mot 4). Livskvalitetsdata var i favør av kombinasjonen (se avsnitt om bivirkninger av immunterapi).

Kombinert immunterapi og tyrosinkinasehemmer

Tre ulike kombinasjoner av immunterapi og TKI har vist overlevelsesgevinst ved førstelinje­behand­ling av metastatisk nyrecellekreft:

Pembrolizumab pluss aksitinib

Dokumentasjonen er basert på KeyNote-426-studien der tidligere ubehandlede pasien­ter med klarcellet nyrecellekarsinom ble randomisert til behandling med pembrolizumab i kombinasjon med aksitinib eller sunitinib (Rini et al., 2019). Primære endepunkt var PFS og OS i ITT-popula­sjonen.

68 % av pasientene i kombinasjonsarmen og 63 % i sunitinibarmen hadde grad 3–4 bivirkninger. (Se avsnitt om bivirkninger av medikamentell behandling.)

Nivolumab pluss kabozantinib

I CheckMate 9ER-studien ble pasientene randomisert til behandling med nivolumab i kombina­sjon med kabozantinib eller sunitinib. Primært ende­punkt var PFS i ITT-populasjonen (Choueiri et al., 2021a).

Grad 3–4 bivirkninger var høyere for nivolumab/kabozantinib sammenlignet med sunitinib (61 mot 51 %). (Se avsnitt om bivirkninger av medikamentell behandling.)

Pembrolizumab pluss lenvatinib

CLEAR/KEYNOTE 581-studien var en tre-armet studie hvor pasientene ble randomisert til behand­ling med pembrolizumab i kombinasjon med lenvatinib eller lenvatinib i kombinasjon med everolimus eller sunitinib alene (Motzer et al., 2021a). Primære endepunkt var PFS i ITT-populasjonen. Studien var ikke designet til å vise forskjellen mellom lenvatinib/​pembrolizumab og lenvatinib/everolimus.

Grad ≥3 bivirkninger var høyere for pembrolizumab/lenvatinib sammenlignet med sunitinib (82.4 mot 71.8 %). (Se avsnitt om bivirkninger av medikamentell behandling.)

Tabell 9.2
-Checkmate 214
N 1096
Median oppfølging
67.7 måneder
KEYNOTE-426
N 886
Median oppfølging
42.8 måneder
CheckMate 9ERN 651

 


Median oppfølging
32,9 måneder

CLEAR/KEYNOTE 581
N 1069
Median oppfølging
33.7 måneder
Eksperimentell ArmNivolumab (NIVO) 3 mg/kg pluss ipilimumab (IPI) 1 mg/kg IV Q3W
4 doser deretter nivolumab 3 mg/kg IV Q2W vs. sunitinib 50 mg PO QD 4/2 uker
Pembrolizumab (Pembro) 200 mg IV Q3W pluss aksitinib (aksi)
5 mg PO QD vs. sunitinib 50 mg PO QD 4/2 uker
Nivolumab 240 mg IV Q2W pluss kabozantinib (kabo) 40 mg PO QD vs. sunitinib 50 mg PO QD 4/2 ukerPembrolizumab 200 mg IV Q3W pluss lenvatinib (lenva) 20 mg PO QD vs. sunitinib 50 mg PO QD 4/2 uker
Primære EndepunktPFS, OS og ORR i IMDC IMD/dårlig risiko populasjonenPFS and OS i ITT-populasjonenPFS i ITT-populasjonenPFS i ITT-populasjonen
IMDC RisikogruppeGod 23 %
IMD 61 %
Dårlig 17 %
God 31 %
MD 56 %
Dårlig 13 %
God 23 %
IMD 58 %
Dårlig 19 %
God 31 %
IMD 59 %
Dårlig 9 %
ORR/CR-rate (%)
ITT-populasjonen
39/1269/11.656/1271/17.2
PFS (måneder) ITT-populasjonen
Median (95 % CI)
HR (95 % CI)
Ipi/nivo 12.3
Sunitinib 12.3
HR 0.86 (0.73–1.01)
p=0.0628
Pembro/aksi 15.7
Sunitinib 11.1
HR 0.68 (0.58–0.80) p<0.0001
Kabo/nivo 16.6 (12.8–19.8)
Sunitinib 8.3 (7.0–9.7)
HR 0.56 (0.46–0.68)
p<0.0001
Lenva/pembro 23.3
Sunitinib 9.2
HR 0.47 (0.38–0.57)
OS (måneder) ITT-populasjonen
Median (95 % CI)
HR (95 % CI)
Ipi/nivo 55.7
(46.3–64.6)
Sunitinib 38.4
(32.0–45.0)
HR 0.72 (0.62–0.85)
Pembro/aksi 45.7 (43.6-NR)
Sunitinib 40.1 (34.3–44.2)
HR 0.73 (0.60–0.88)
p<0.001
Kabo/nivo 37.7 (35.5-NE)
Sunitinib 34.3
(29.0-NE)
HR 0.70 (0.55–0.90)
p=0.0043
Lenva/pembro NR (33,6-NR)
Sunitinib NR
(38.4-NR)
HR 0.72 (0.55–0.93)
PFS (måneder)
IMDC god
Median (95 % CI)
HR (95 % CI)
Ipi/nivo 12.4
(9.7–18.0)
Sunitinib 28.9 (22.1–38.4)
HR 1.60 (1.13–2.26) p=0.0073
Pembro/aksi 20.7
Sunitinib 17.8
HR 0.76 (0.56–1.03)
Kabo/nivo 21.4 (13.1–24.8)
Sunitinib 13.9
(9.6–18.5)
HR 0.73 (0.48–1.11)
Lenva/pembro
Median OS NA
Sunitinib NA
HR 0.41 (0.28–0.62)
PFS (måneder)
IMDC IMD/dårlig
Median (95 % CI)
HR (95 % CI)
Ipi/nivo 11.6 (8.4–16.5)
Sunitinib 8.3 (7.0–10.4)
HR 0.73 (0.61, 0.87)
Pembro/aksi 13,8
Sunitinib 8,2
HR 0.67 (0.55–0.81)
IMD
Kabo/nivo
7.5 (12.3–20.3)
Sunitinib 8.51 (7.0–9.8)
HR 0.59 (0.46–0.76)
Dårlig
Kabo/nivo
9.92 (5.91–17.68)
Sunitinib 4.21 (2.9–5.6)
HR 0.35 (0.23–0.55)
IMD
Lenva/pembro NA
HR 0.39 (0.29–0.52)
Dårlig
Lenva/pembro NA
Sunitinib NA
HR 0.28 (0.13–0.60)
OS (måneder)
IMDC god
Median (95 % CI)
HR (95 % CI)
Ipi/nivo 74.1 (56.7-NR)
Sunitinib 68.4 (56.7-NR)
HR 0.94 (0.65–1.37) p=0.7673
Pembro/aksi NR
Sunitinib NR
HR 1.17 (0.76–1.80)
NR (37.7-NR)
Sunitinib NA
HR 1.03 (0.55–1.92)
Lenva/pembro NR
Sunitnib NR
HR 1.22 (0.66–2.26)
OS (måneder)
IMDC IMD/dårlig
Median (95 % CI)
HR (95 % CI)
Ipi/nivo 47.0 (35.4–57.4)
Sunitinib 26.6 (22.1–33.5)
HR 0.68 (0.58–0.81)
p<0.0001
Pembro/aksi NR
Sunitinib NR
HR 0.64 (0.52–0.80)
IMD
Kabo/nivo
37.6 (34.9-NE)
Sunitinib 34.3 (35.7-NE)
HR 0.74 (0.54–1.01)
Dårlig
Kabo/nivo
32.5 (20.9–39.4)
Sunitinib 10.5 (6.8–20.7)
HR 0.49 (0.31–0.79)
IMD
Lenva/pembro 43.0
Sunitinib 41.1
HR 0.72 (0.52–1.00)
Dårlig Lenva/pembro 36.9
Sunitinib 10.4
HR 0.39 (0.20–0.77)

OS = total overlevelse.
PFS = progresjonsfri overlevelse.
ORR = objektiv respons rate.
CR = komplett respons.
NR = ikke målbart.
NA = kan ikke vurderes.
HR = hazard ratio.
CI = konfidensintervall.
Kilder: ADDIN EN.CITE.DATA (Albiges et al., 2020; Choueiri et al., 2021a; Motzer et al., 2021a; Motzer et al., 2022a; Porta et al., 2022; Powles et al., 2020; Rini et al., 2019)

Trippelbehandling

Resultater av den første studien med trippel behandling med ipilimumab/nivolumab og kabozantinib eller placebo, COSMIC-313, ble presentert på ESMO 2022 (Choueiri et al., 2022).

Resultatene viser at trippel behandling forlenger progresjonsfri overlevelse (PFS) og reduserer risiko for progresjon med 27 %. Objektive responsrater var 43 % og 36 % for triplett- og dublett kombinasjoner og komplett respons var sett hos 3 % pasienter i begge armer. Effekten ble over­ras­kende kun sett hos pasienter som tilhørte intermediær risikogruppe. Hele 73 % av pasientene hadde grad 3–4 bivirkninger.

Grunnet moderat effekt og betydelig toksisitet anbefales det å vente på OS data før denne behandlingen tas i bruk.

Siste faglige endring: 24. april 2023