Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sammendrag av anbefalingene

 • Dette handlingsprogrammet omhandler meningeomer
 • Den eneste sikre miljøfaktor som gir risiko for meningeomer er ioniserende stråling
 • Bruk av cyproteronacetat, klormadinonacetat og nomegestrolacetat hos pasienter med kjente meningeomer eller med økt risiko for å utvikle meningeomer bør vureres nøye opp mot behandlingsgevinst ved bruk av disse medikamentene
 • Hormonbehandling hos postmenopausale utgjør en lett økt risiko for utvikling av meningeomer, men ikke nok til å fraråde behandling hos pasienter med ellers stabile og/eller asymptomatiske meningeomer

Henvisning, Diagnostikk og utredning

 • Pasienter med (mistanke om) meningeom skal ikke registreres i «Pakkeforløp for hjernekreft», med mindre man er usikker på om det kan dreie seg om en høygradig/malign tumor
 • De fleste meningeomer diagnostiseres som tilfeldig bifunn og gir lite eller ingen symptomer
 • Radiologisk diagnostikk av meningeomer skal alltid utføres med MR tumorprotokoll. Minimumskrav av serier er T1 før og etter kontrast, T2 og FLAIR
 • Gradering av meningeomer gjøres ikke ut fra radiologi, men skjer på bakgrunn av histopatologiske og molekylærbiologiske karakteristika
 • Pasienter med radiologisk sannsynlig meningeom bør henvises elektivt til nevrokirurg for vurdering hvis man mistenker symptomatisk meningeom, eller hvis størrelsen av svulsten overstiger 2 cm i bakre skallegrop og 3 cm supratentorielt. Likeså bør konservativt behandlede meningeomer som vokser henvises

BEHANDLING

 • Behandling av pasienter med meningeom krever en balanse mellom definitiv svulstbehandling og å minimere risiko for nevrologisk skade som følge av behandlingen
 • Pasienter med små, asymptomatiske, tilfeldig oppdagede meningeomer kan som regel observeres ubehandlet
 • Vekst av og/eller symptomer fra meningeomer kan gi indikasjon for behandling
 • Hovedbehandlingsmodalitet for meningeomer er kirurgi, spesielt hvis svulsten er symptomatisk. I tilfeller hvor målet med behandling utelukkende er vekstkontroll kan strålebehandling vurderes som primærbehandling  
 • Kombinasjon av kirurgi og stråleterapi bør vurderes dersom et meningeom ikke er tilgjengelig for komplett reseksjon. Dette forutsetter imidlertid at kirurgi faktisk endrer endelig strålevolum
 • All strålebehandling av meningeomer forutsetter volumbasert radiologisk diagnostikk (oftest T1 postkontrastserie) og doseplanlegging
 • I følgende situasjoner er det i utgangspunktet indikasjon for strålebehandling
  • Ikke-resektable WHO grad 1 svulster som er symptomatiske
  • WHO grad 1 og 2 svulster som vokser etter kirurgi og/eller er symptomatiske
  • Alle WHO grad 3 svulster
 • SRS (stereotactic radiosurgery=stereotaktisk strålebehandling) egner seg best for mindre (<2–3 cm) WHO grad 1 og eventuelt WHO grad 2 meningeomer i noe avstand (2–3 mm) fra kritiske strukturer
 • Ved SRS av meningeomer bør målvolumet motta 12–15 Gy som minimumsdose
 • Ved normofraksjonert strålebehandling av meningeomer bør
  • Totaldose være 54 Gy for WHO grad 1 svulster
  • Totaldose være 59.4–60 Gy for WHO grad 2-3 svulster
  • Fraksjonsdose være 1.8–2 Gy
 • For eldre pasienter og pasienter i redusert allmenntilstand kan hypofraksjonert strålebehandling vurderes
 • For pasienter under 60 år bør man ved fraksjonert strålebehandling vurdere protonbestråling opp mot fotonstråling
 • Per i dag har man ingen effektiv medikamentell tumorrettet behandling for meningeomer

Kontroller

 • Kontroller har som mål å avdekke meningeomresidiv samt vekst av meningeom som ikke er behandlet, men også evaluere plager etter svulstsykdom og behandling for derigjennom å vurdere rehabiliteringsbehov
 • Kontroller er kun nødvendig såfremt utfallet av kontrollen vil ha en potensielt terapeutisk konsekvens

Siste faglige endring: 17. august 2023