Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.1. Kontroller

Et initiativ fra Norsk nevrokirurgisk forening om å etablere nasjonale rutiner for kontroller har hatt som mål å harmonere kontrollpraksis av meningeomer i Norge på tvers av helseregioner.

Det finnes ingen validerte retningslinjer for oppfølging av meningeom, og rutiner for oppfølging varierer mye både nasjonalt og internasjonalt. Denne konsensusbaserte retningslinjen er dels erfaringsbasert med utgangspunkt i praksis ved norske nevrokirurgiske avdelinger og tar høyde for noen kjente prognostiske faktorer (Islim et al., 2020). Retningslinjen gjelder kun asymptomatiske pasienter. Ved billedmessig vekst bør behandlingstiltak vurderes eller kontrollhyppighet økes. Retningslinjen vil være et godt utgangspunkt for å planlegger kontroller hos de aller fleste, men i spesielle tilfeller vil det fortsatt være nødvendig med individualisert tilpasning etter skjønn.

Oppfølging av insidentale, asymptomatiske meningeom

Insidentale, asymptomatiske meningeom kategoriseres slik på bakgrunn av risiko for antatt fremtidig behandlingsbehov:

Høyere risiko (for fremtidig behandlingsbehov)

Minst 1 av faktorene

  • Alder < 50
  • Størrelse > 2 cm
  • T2/FLAIR hyperintensitet (lysere enn normal grå substans)
  • Peritumoralt ødem
  • Nærhet til viktige (truede) nevrovaskulære strukturer (hjernenerver, hjernestamme)
  • Multiple meningeom

Lavere risiko (for fremtidig behandlingsbehov)

Ingen av faktorene over

Minimal risiko (for fremtidig behandlingsbehov)

Minst 2 av faktorene

  • Alder ≥ 75
  • Tumorstørrelse < 2 cm
  • Svart (lavt) T2-signal eller forkalket på CT
  • Alvorlig, livsbegrensende komorbiditet

På bakgrunn av kategori anbefaler man følgende kontrollintervall med MR caput og klinisk vurdering. Ved tilkomst av symptomer som kan tilskrives meningeom tas ekstra MR-kontroll utenom algoritme.

Tid siden diagnose

 

3-6 mnd

År 1

År 3

År 5

År 6

År 10

År 15

Høyere risiko

X

X

X

 

X

X

X

Lavere risiko

 

X

 

X

 

X

 

Minimal risiko

Kun ved klinisk indikasjon (nye/forverrede symptomer)

Postoperativ oppfølging av WHO grad 1 og 2 meningeom#

Postoperativ oppfølging av pasienter med grad 1 og 2 meningeom anbefales gjort med MR caput og klinisk vurdering etter følgende kontrollintervall:

Tid siden kirurgi

 

<72 timer

6 mnd

År 1

År 3

År 5

År 6

År 10

År 15

WHO grad 1, konveksitet*, komplett reseksjon

X

 

X

 

 

X

 

 

WHO grad 1, alle andre lokasjoner og/eller resttumor

X

 

X

X

 

X

X

X

WHO grad 2

X

X

X

X

 

X

X

X

# Ved nye nevrologiske symptomer tas ekstra MR utenom algoritme

* Ekskludert parasagittale

Oppfølging av meningeom primærbehandlet med strålebehandling#

Oppfølging av pasienter med grad 1 og 2 meningeom etter strålebehandling anbefales gjort med MR caput og klinisk vurdering etter følgende oppsett:

Tid etter primær strålebehandling

 

3-6 mnd

År 1

År 3

År 5

År 6

År 10

År 15

Etter primær SRS

X

X

X

 

X

X

X

Etter fraksjonert strålebehandling

X

X

X

 

X

X

X

# Ved nye nevrologiske symptomer tas ekstra MR utenom algoritme

Siste faglige endring: 17. august 2023