Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Generelt

Ved meningeom hos pasienter der det foreligger behandlingsindikasjon og som ikke kan eller vil opereres, er stråleterapi den mest aktuelle tumorrettede behandlingen. Indikasjon for strålebehandling bør vurderes tverrfaglig, og det er vesentlig å vurdere forventet behandlings­effekt opp mot risiko for senbivirkninger. Strålebehandling kan gis fraksjonert (med fotoner eller protoner) eller som engangsbestråling (med gammakniv eller lineærakselerator).

Konvensjonelt fraksjonert strålebehandling

Konvensjonelt fraksjonert strålebehandling brukes hos pasienter der engangsstråle­behandling ikke er mulig på grunn av tumorvolum eller nærhet til strålesensitive strukturer (risikoorganer = OAR).  Det gis en daglig stråledose på 1.8–2 Gy, oftest til en totaldose på 50.4–60 Gy.

Protonbestråling

Protonbestråling bør vurderes som alternativ ved konvensjonelt fraksjonert fotonbasert strålebehandling hos yngre pasienter (< 60 år) med meningeom CNS WHO grad 1-2 med lang forventet levetid. Protonbestråling gir lavere stråledose til friskvev rundt svulsten. Antall fraksjoner og totaldose er lik det som gis ved fotonbestråling.

Lett hypofraksjonert strålebehandling

For eldre pasienter og/eller pasienter i redusert allmenntilstand kan det være aktuelt å velge et hypofraksjonert behandlingsopplegg (økt fraksjonsdose, lavere totaldose og kortere total behandlingstid). Det finnes lite evidens for valg av fraksjoneringsregime hos denne pasientgruppen, men 3 Gy x 10–13 og 2.67 Gy x 15 brukes mye og tolereres godt. Det er uvanlig å bruke slik fraksjonering hos pasienter under 70 år.

Stereotaktisk basert engangsstrålebehandling

Ved små meningeomer (<2–3 cm) minst 2–3 mm fra strålesensitive strukturer (risikoorganer = OAR) kan strålebehandlingen gis som engangsbehandling med doser på 12–15 Gy. Slik behandling kan leveres med strålekniv (Gamma knife®, stereotactic radiosurgery - SRS) eller lineærakselerator (stereotactic radiotherapy - SRT). Nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus har Nasjonal behandlingstjeneste for strålekniv, mens lineærakseleratorbasert stereotaktisk strålebehandling gis ved alle universitetssykehus.

​​​​​​​Ekstremt hypofraksjonert strålebehandling

Dersom engangsstrålebehandling ikke er mulig, kan ekstremt hypofraksjonert strålebehandling med 3 fraksjoner i totaldoser på 24–27 Gy vurderes, selv om dette ikke er vanlig i Norge i dag.

Siste faglige endring: 17. august 2023