Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hva er nytt?

April 2024

 • Kapittel 10 KML er revidert.
  • WHOs klassifisering fra 2022 innføres.
  • Start med Tyrosin kinase hemmer (TKI) på morfologisk sterk mistanke om kronisk myelogen leukemi (KML).
  • Imatinib og dasatinib foretrekkes i 1. linje av prishensyn, se Sykehusinnkjøp onkologiavtale
  • Anbefalt startdose for dasatinib er redusert
  • Asciminib er innført av Nye metoder til behandling av Philadelphia- kromosom-positiv kronisk myelogen leukemi i kronisk fase (Ph+KML-KF) som tidligere er behandlet med to eller flere tyrosinkinasehemmere (TKIer), hvor rimeligere tyrosinkinasehemmere ikke er egnet.
 • Vyxeos liposomal til behandling av nylig diagnostisert, terapirelatert akutt myelogen leukemi (t-AML) eller AML med myelodysplasirelaterte forandringer (AML-MRC) godkjent i Nye metoder. Cytarabin og Daunorubicin (Vyxeos Liposomal) - Revurdering - Nye metoder
 • Belantamabmafodotin fikk ikke fornyet markedsføringstillatelse av EMA. Nye metoder har besluttet at legemiddelet ikke skal benyttes ved multippelt myelom hos voksne med minst fire tidligere behandlinger. Belantamabmafodotin (Blenrep) - Nye metoder

Desember 2023

Oppdateringen av Handlingsprogrammet Maligne blodsykdommer desember 2023 har vesentlige nyheter om:

 • Kapittel 4 AML: Oppdatert med innføring av venetoklaks i kombinasjon med HMA etter vedtak i Nye metoder.
 • Kapittel 5 ALL: Innføring av Blinatumomab i konsolodering ved CD19 posiitiv B-ALL som er MRD positive dag 29. Informomasjon om registering i WebCRF
 • Kapittel 6 MPN: Innføring av Federatinib, oppdatering av prognosesystem og håndtering av splenomegali før transplantasjon.
 • Kapittel 7 KLL: Oppdatert med informasjon om å ikke innføre venetoklaks i kombinasjon med rituksimab etter vedtak i Nye metoder.
 • Kapittel 8 Myleomatose: Presisering om behandling med Belantamab og bispesifikke antisfoffer og CAR-T. Mindre oppdateringer om diagnostikk og prognostisering.
 • Kapittel 12 MDS og KMML: Beskrivelse av diagnostiske kriterier i ICC og WHO 2023, Innføring av IPSS-Mol prognosesystem. Pressiseringer i behandling med melfalan, lenalidmoid og allogen stamcelletransplantsjon. Nytt kapittel om KMML. Kort om Vexas.

Siste faglige endring: 17. april 2024