Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

19. Tumorlyse syndrom

Dette betegner en tilstand med hyperkalemi, hypermagnesemi, hyperfosfatemi, hyperurikemi samt forhøyet kreatinin og urinstoff som tegn på nyresvikt og som oppstår når et stort antall kreftceller går raskt i oppløsning. Spontan utvikling av tumorlysesyndrom ses fra tid til annen. Det er viktig å være oppmerksom på og forebygge utvikling av denne livstruende komplika­sjonen ved kreftformer der oppstart av behandling medfører raskt celledrap. Problemet ses ofte ved akutte leukemier, lymfoblastlymfom og Burkitt lymfom, mindre hyppig ved andre aggressive B og T-celle lymfomer, og fortrinnsvis der det forligger store tumormasser. Det kan også forekomme ved mer indolente lymfomer med massiv leukemisering som behandles med monoklonale antistoffer. Tilstanden ses kun i forbindelse med første kur eller i starten av stråleterapi. Man bør være oppmerksom på at det også kan utløses ved start av steroider alene. Ved akutte leukemier og lymfoblastiske lymfomer er det vanlig å gi kjemoterapi med redusert intensitet initialt, med den hensikt å forhindre tumorlyse. Tumorlyse er omtalt i eget kapittel i «Cytostatikaboken», 8. utgave (Dahl, Lehne, & Christoffersen, 2016). Man bør være forsiktig ved bruk av aminoglykosider etter 1. kur ved aggressive lymfomer der faren for tumorlyse er stor.

Profylakse mot tumorlyse syndrom består av allopurinol 300-600 mg/d og forsert diurese ( man tilstreber en diurese på 2-3 l per døgn), ved aktiv tumorlysesyndrom økes diurese til 4–5 l per døgn de første 2–3 døgn.  Alkalisering av urin gjøres ikke rutinemessig. Alkalinisert diurese øker presipitasjon av kalsiumfosfatkrystaller i nyrene, men nedsetter utfelling av urinsyrekrystaller (som kan forebygges ved allopurinol og/eller rasburicase). Alkalisering er kun vesentlig ved høydose MTX da det gir lavere nyretoksisitet av metotreksat. Pasientene bør observeres nøye de første døgn og undersøkes daglig mht elektrolytt­forstyrrelser og stigning i urinsyre, kreatinin og urea. Pasienter som på forhånd har redusert nyrefunksjon, er mer utsatt. Skulle det komme tegn til alvorlig tumorlyse syndrom med nyresvikt, bør nefrolog kontaktes.

Det kan i sjeldne tilfeller bli nødvendig med hemodialyse. Rasburicase (Fasturtec®) hindrer og reduserer hyperurikemi. Dette er en rekombinant urinsyre oksydase og er svært effektivt. Man vil ofte komme til målet med en tredjedel av den anbefalte dose, evt gjentatt. Mange vil anbefale det brukt ganske liberalt ved de mest aggressive lymfomer, og man bør da gi dette som profylakse som alternativ til allopurinol. Rasburicase bør uansett finnes tilgjengelig ved alle avdelinger som behandler kreftformer der tumorlyse syndrom kan forekomme.

Hyperfosfatemi kan om nødvendig korrigeres med orale fosfatbindere, her kan gjerne sevelamerkarbonat (Renvela®) vurderes, evnt etter råd fra nefrolog.

Siste faglige endring: 10. desember 2021