Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

16. Retningslinjer for bruk av G-CSF

Indikasjoner

Mobilisering av stamceller til perifert blod før autolog stamcellehøsting, dose som regel 10 µg/kg/dag.

G-CSF bør primært benyttes ved kjemoterapi med kurativ intensjon, men kan også vurderes der man ved palliativ kjemoterapi anser det som viktig å opprettholde høy doseintensitet.

Primær profylakse for å opprettholde doseintensitet ved kjemoterapi, der man har dokumentasjon på at dette ikke er mulig uten G-CSF (eks CHO(E)P-14, doseeskalert BEACOPP).

Primær profylakse hos pasienter i aplasi etter HMAS

Sekundær profylakse ved kjemoterapi der pasienten etter tidligere kur fikk neutropen feber.

Sekundær profylakse for å opprettholde doseintensitet ved kjemoterapi, der man har erfart at den aktuelle pasient utviklet neutropeni som ville føre til dosereduksjon eller utsettelse av kur (eks CHOP-21, standard BEACOPP).

Langvarig neutropen feber hos kritisk syk pasient (eks. alvorlig pneumoni, hypotensjon, alvorlig sepsis, soppinfeksjon)

Eldre pasienter (over 65 år) med aggressive lymfomer har lavere toleranse for intensiv kjemoterapi enn yngre. Man bør generelt ha lav terskel for å tilby støttebehandling med G-CSF som primærprofylakse til eldre pasienter.

Dose G-CSF (filgrastim, Neupogen®, Tevagrastim®, Nivestim® eller tilsvarende) som skal benyttes (når stamcellembilisering ikke er målet), er 5 µg/kg/dag, for pasienter over 80 kg benyttes 480 µg x 1 s.c., for øvrig benyttes 300 µg x 1 s.c. (i protokollerte studier kan doseringen være annerledes). G-CSF benyttes fra 2–5 dager etter kur til neutrofile > 5 x 109/l eller > 1 x 109/l i tre dager. En depotformulering av G-CSF (pegfilgrastim, Neulasta®, Lonquex®) anses som likeverdig med filgrastgim og blir benyttet i økende grad). Preparatet settes som en éngangsinjeksjon, 6 mg uavhengig av kroppsvekt én gang 1-2 dager etter gjennomført kur. Det er ikke dokumentert at dette er likverdig med filgrastim for mobilisering av stamceller til blod. 

Man anbefaler ikke rutinemessig bruk av G-CSF ved:

Neutropeni uten feber mellom kurer.

Generelt ved neutropen feber, unntatt der pasienten er kritisk syk.

Forholdsregler

Grunnet rapporter om anafylaktoide reaksjoner etter G-CSF administrasjon, bør første dose gis på legekontor / sykehus med anafylaksiberedskap.

Siste faglige endring: 10. desember 2021