Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

22.4. Bakgrunn og arbeidsprosess ved første utgave av handlingsprogrammet (2008)

Nasjonale faggrupper tilsluttet Onkologisk Forum har i en årrekke arbeidet med – og utviklet behandlingsveiledere og handlingsprogram for ulike krefttyper. Helsedirektoratet ønsket i arbeidet med nasjonale handlingsprogrammer som ledd i Nasjonal strategi for kreftområdet å ta utgangspunkt i, og bygge på dette arbeidet. Helsedirektoratet rettet derfor i november 2005 en henvendelse til Norsk lymfomgruppe og ba om forslag til representanter til en arbeids­gruppe som skulle settes sammen av fagekspertise, Nasjonalt kunnskapssenter for helse­tjenesten og Helsedirektoratet. Det ble bedt om at alle nødvendige faggrupper skulle være representert og at gruppen skulle bestå av fagfolk fra alle helseregioner.

RHF-ene medvirket i arbeidet gjennom representasjon i prosjektets styrings- og referanse­gruppe, samt ved mulighet til å gi tilbakemelding på arbeidsgruppenes sammensetning. RHF-ene ble også bedt om at fagfolk innenfor rammen av sin arbeidstid ble fristilt til retningslinje­arbeidet, jf. Bestillerdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

I første utgave av det Nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer har faggruppene, Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet samarbeidet på følgende måte for å sikre en god håndtering av kunnskapsgrunnlaget for anbefalingene:

 1. I en tidlig fase av arbeidet har faggruppen avklart hva retningslinjene skal omfatte når det gjelder diagnostikk, behandling og oppfølging av lymfom. Retningslinjene er basert på en oppdatering av Norsk lymfomgruppes «Rødboka».
 2. Kunnskapssenteret har i samarbeid med faggruppen gjennomgått nåværende faglige anbefalinger («Rødboka» m.m.) med hensyn til metode og hvilket kunnskapsgrunnlag de er basert på.
 3. Faggruppen har i samarbeid med Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret vurdert hvilke områder det har vært behov for kunnskapsstøtte fra Kunnskapssenteret.
 4. Kunnskapssenteret har identifisert og formidlet kunnskapsbaserte internasjonale retningslinjer og systematiske oversikter til Norsk Lymfomgruppe, ved søk på følgende nettsteder:

Søk etter retningslinjer

Søk etter systematiske oversikter

Tidligere og nåværende medlemmer av Norsk lymfomgruppe har bidradd i betydelig grad ved utarbeidelse av handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet baserte seg på, og var en videre utvikling av veilederen som var utarbeidet av Norsk lymfomgruppe.

En arbeidsgruppe med følgende sammensetning startet august 2006 arbeidet:

Harald Holte

OUS – Radiumhospitalet HF

Bjørn Østenstad

OUS – Radiumhospitalet HF

Arne Kolstad

OUS – Radiumhospitalet HF

Peter Meyer

Stavanger universitetssykehus

Øystein Fluge

Haukeland universitetssykehus

Unn Merete Fagerli

St. Olavs Hospital

Martin Maisenhölder

Universitetssykehuset Nord-Norge

Marit Rinde

Akershus universitetssykehus

Leif Bostad, patolog

Haukeland universitetssykehus

Trond Hagtvedt, radiolog

OUS – Radiumhospitalet HF

Eldrid Liljedal, spes. allmennp.

Allmennpraktiker

Eva Baggerød, kreftsykepleier

OUS – Radiumhospitalet HF

Kjersti Stokke, kreftsykepleier

OUS – Radiumhospitalet HF

Gro Jacobsen Haugen, fysiot.

OUS – Radiumhospitalet HF

Grete Herzog, sosionom

OUS – Radiumhospitalet HF

Ingvild von Mehren Sæterdal

Inger Norderhaug

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Helsedirektoratet har hatt prosjektledelse og sekretariatsfunksjon.

For å effektivisere arbeidet og forankre arbeidet enda tydeligere i fagmiljøet, ble det høsten 2006 besluttet at retningslinjenes forfattere i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsedirektoratet skulle sluttføre arbeidet.

Arbeidsgruppe

 • Harald Holte, avdeling for Medikamentell terapi, Oslo universitetssykehus (leder)
 • Arne Kolstad, avdeling for Medikamentell terapi, Oslo universitetssykehus
 • Bjørn Østenstad, Kreftsenteret, Ullevål Universitetssykehus
 • Øystein Fluge, Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssykehus
 • Alexander Fosså Oslo universitetssykehus

Kapitlet om kreft i allmenpraksis er skrevet av spesialist i allmennmedisin Eldrid Liljedal, Målselv kommune/praksiskonsulent kreftavd. Universitetssykehuset Nord-Norge

 • Kapitlet om psykososial og fysisk kartlegging, støtte og behandling er skrevet av sjefsosinom Grete Herzog og spesialfysioterapeut Gro Haugen, begge kreftklinikken, Oslo universitetssykehus.
 • Medlemmer av norsk lymfomgruppe har vurdert og gitt tilbakemeldinger på innholdet i handlingsprogrammet.
 • Forsker Ingvil von Mehren Sæterdal, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har bistått fagpersonene med gradering av kunnskapsgrunnlaget.
 • Retningslinjene har vært til behandling i styringsgruppen i Norsk lymfomgruppe.
 • Brukerorganisasjoner under Kreftforeningen har vært høringsinstans.
 • Retningslinjene har vært forelagt de regionale helseforetakene.
 • Retningslinjene har vært til uttalelse hos Den norske legeforening.

Forfatterne leverte vinter 2008 forslag til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsedirektoratet ferdigstilte i samarbeid med forfatterne våren 2008 arbeidet og utkast til retningslinjer ble sendt på høring til Kreftforeningen og dens pasientorganisasjoner, samt til RHFene og Den norske legeforening til orientering.

Andre, tredje,  fjerde, femte og sjette utgave (2010, 2012, 2016, 2019, 2021)

Basert på ny dokumentasjon ble handlingsprogrammet oppdatert og nye versjoner er publisert 2010 (2. utgave), 2012 (3. utgave), 2016 (4. utgave), 2019 (5. utgave), 2021 (6. utgave).

Oppdateringsgruppene ble ledet av Arne Kolstad.

Oppdateringsgruppen 2019 bestod av følgende medlemmer:

Arne Kolstad (leder av oppdateringsgruppen), OUS
Harald Holte, OUS
Unn Merete Fagerli, St. Olavs Hospital
Alexander Fosså, OUS
Bjørn Østenstad, OUS
Martin Maisenhølder, UNN
Peter Meyer, Stavanger Universitetssykehus
Øystein Fluge, Haukeland universitetssjukehus
Lars Helgeland, Haukeland universitetssjukehus

Sjette utgave (2021)

Oppdateringsgruppe

Oppdateringsgruppen 2021 har bestått av følgende medlemmer:

Alexander Fosså (leder av oppdateringsgruppen), OUS
Harald Holte, OUS
Unn Merete Fagerli, St. Olavs Hospital
Arne Kolstad, OUS
Bjørn Østenstad, OUS
Martin Maisenhølder, UNN
Peter Meyer, Stavanger Universitetssykehus
Øystein Fluge, Haukeland universitetssjukehus
Lars Helgeland, Haukeland universitetssjukehus

Syvende utgave (2023)

Oppdateringsgruppe

Oppdateringsgruppen har bestått av følgende medlemmer:

Alexander Fosså (leder av oppdateringsgruppen), OUS
Harald Holte, OUS
Unn Merete Fagerli, St. Olavs Hospital
Arne Kolstad, OUS
Bjørn Østenstad, OUS
Martin Maisenhølder, UNN
Peter Meyer, Stavanger Universitetssykehus
Øystein Fluge, Haukeland universitetssjukehus
Lars Helgeland, Haukeland universitetssjukehus

Siste faglige endring: 06. mars 2023