Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

20.7. Rehabilitering

Intensiv kjemoterapi og strålebehandling kan som angitt medføre ulike plager over tid. Etterundersøkelser har vist at et betydelig antall pasienter sliter både med fysiske, psykiske og sosioøkonomiske problemer etter gjennomgått kurativ behandling. Mange pasienter trenger lang tid på å komme seg fysisk og psykisk. Unge pasienter synes å være spesielt utsatt for psykiske reaksjoner (angst/depresjon). Pasienter med indolente lymfomer gjennomgår gjerne flere behandlingsserier over år med mulige følger for almenntilstand og funksjonsnivå.

Disse aspekter må kartlegges, vurderes og følges opp ved henvisning til fastlege, spesialist og/eller andre faggrupper som sosionom og fysioterapeut, avhengig hva problemet består i og pasientens behov for hjelp. Graden av plager er svært varierende. Det er derfor nødvendig å lage individuelle opplegg for den enkelte pasient ut fra problemenes art, alder og motivasjon.

Rehabilitering av kreftpasienter har vært et forsømt område, og har fått fremtredende plass i Strategidokumentet for kreftbehandling. Helsedepartementet har også pålagt de regionale helseforetak å kartlegge behov og tilbud for rehabilitering etter kreftbehandling. Rapporter om dette finnes på helseregionenes internettsider.

Rehabilitering innbefatter både fysisk og psykososial behandling.

Fysisk rehabilitering

Lymfompasienter vil kunne oppleve følgende funksjonsforstyrrelser; plager fra muskler og skjelett, lymfødem, perifer polynevropati, nervesmerter, nedsatt hjerte- og lungekapasitet og fatigue. Et generelt treningsprogram med moderat intensitet tilrettelagt av fysioterapeut og/eller idrettspedagog kan ha gunstig innflytelse på generell muskel – og kondisjonssvekkelse og på kronisk fatigue

Mange av tilstandene gir rett til fri fysioterapi, ref. www.NAV.no, Folketrygdens kap. 5, § 5.8, pkt. 3, 5 og 6.

Tiltakene som fysioterapeuter benytter er; varme, massasje, tøyninger, øvelser for bevegelig­het, balanse og styrke, elektroterapi, tilpasset generell fysisk trening, lungefysioterapi, avspenning og komplett manuell lymfedrenasje.

Komplett manuell lymfedrenasje utføres av fysioterapeuter med spesialkompetanse.Nærmere om retningslinjer for fysioterapi, se kapittel Psykososial og fysisk kartlegging, støtte og behandling.

Mange idrettspedagoger har kompetanse når det gjelder opptrening av kreftpasienter. Ergoterapeuter foretar ulike typer funksjonsvurderinger, funksjonstrening, tilrettelegging i bolig og anskaffelse av tekniske hjelpemidler.

Psykososial rehabilitering

Mange pasienter gir uttrykk for at første tiden etter utskrivning kan være svært vanskelig. Psykiske reaksjoner kan også komme lang tid etter avsluttet behandling.

Behov for profesjonell hjelp i rehabiliteringsfasen kan være de samme som i behandlingsfasen, se kapittel Psykososial og fysisk kartlegging, støtte og behandling. Støttesamtaler, terapeutisk behandling av angst/depresjon, familiebehandling, oppfølging av barn som pårørende er aktuelle tiltak i rehabiliteringsperioden.

Mange opplever et sterkt press på å skulle komme raskt tilbake til arbeidslivet og en del trenger informasjon, råd og veiledning om hvilke rettigheter de har som arbeidstagere.

Tidligere forskning viser at mange pasienter endrer karrierevei. Pasienter med tungt fysisk arbeid og/eller en arbeidssituasjon som oppleves som svært stressende kan ha behov for omskolering/yrkesrettet attføring. Det er NAV Arbeid som har ansvar både for råd og veiledning, yrkesveiledning og innvilgelse av attføringspenger/attføringsstønad.

De har også en rekke arbeidsmarkedstiltak som skal hjelpe arbeidstagere til å beholde et arbeid i det ordinære arbeidsliv, se www.NAV.no, Jobb og arbeidsliv.

Individuell plan: Pasienter som har «behov for langvarig og koordinerte tjenester, skal få utarbeidet en individuell plan». For helsetjenesten er rett til individuell plan nedfelt i pasientrettighetsloven § 2‑5, spesialisthelsetjenesteloven § 2‑5, kommunehelsetjenesteloven § 6‑2a og psykisk helsevernloven § 4‑1, samt Sosial- og helsedepartementets Forskrift om individuell plan av 010105.

Rehabilitering/attføringsinstitusjoner

Mange pasienter kan ha nytte av et institusjonsbasert rehabiliteringsopplegg. Flere institu­sjoner har i dag tilbud til kreftpasienter med spesifikke diagnoser. De aktuelle institusjonene er fra 2005 underlagt de enkelte helseregionene og er å finne på deres respektive nettsider.

Spesialsykehuset for Rehabilitering (Kysthospitalet i Stavern) har laget et eget rehabiliterings­opplegg for pasienter med lymfom. De tar også imot gjestepasienter fra andre regioner enn Helse Sør.

Montebello-senteret ved Lillehammer er et landsdekkende informasjons- og kurssted for kreftpasienter og deres pårørende hvor innholdet i kursene omfatter både fysiske og psykososiale temaer, samt mestring av det endrede liv. De har en rekke forskjellige kurs som retter seg både mot pasienten og familien, barn som pårørende. http://www.montebellosenteret.no/

Siste faglige endring: 10. desember 2021