Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.1. Om Pakkeforløp for lymfekreft

I 2015 ble Pakkeforløp for Lymfom implementert i helsetjenesten. Pakkeforløpet ble revidert i 2016 samtidig med resten av Pakkeforløpene for kreft.

Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende, og er standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Pakkeforløpet starter når et helseforetak eller privat ideelt sykehus mottar en henvisning med begrunnet mistanke om kreft, eller når helseforetaket selv starter utredning med begrunnet mistanke om kreft.

Formålet med Pakkeforløp for kreft er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Forløpstidene i pakkeforløpet beskriver den maksimale tiden de ulike fasene i forløpet bør ta for et flertall av pasientene. Forløpstidene angis i kalenderdager. De enkelte fasenes forløpstid legges til slutt sammen til en samlet forløpstid, som angir tiden fra henvisning er mottatt til start behandling. Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp tilrettelegges for hver enkelt pasient.

De regionale helseforetakene har det overordnede ansvaret for å sikre at pakkeforløpene med forløpstidene blir implementert og fulgt opp. Forløpstidene er normerende og er ikke en pasientrettighet. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester. Av og til vil det av faglige grunner være noen pasienter som ikke kan utredes ferdig innen normert forløpstid for oppstart av første behandling.

Dette gjelder spesielt for pasienter med uklare symptomer og uavklarte tilstander. Årsaker til avvik fra de normerte forløpstidene bør dokumenters i pasientjournalen.

Pakkeforløp for lymfekreft finnes på Helsedirektoratets nettsider, se www.helsedirektoratet.no

Det er utarbeidet en egen diagnoseveileder for fastleger for inngang til pakkeforløp. Diagnoseveileder finnes på www.helsedirektoratet.no

Det er også utarbeidet pasientinformasjonsskriv, som finnes på www.helsedirektoratet.no

Forløpstider

Forløpstider

Fra henvisning er mottatt på utredende avdeling til oppmøte

 

4 kalenderdager

Fra oppmøte på utredende avdeling til avsluttet utredning

 

14 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling eller observasjon

Stråleterapi

10 kalenderdager

Kjemo/immunterapi

eller beslutning om observasjon

3 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling eller observasjon

Stråleterapi

28 kalenderdager

Kjemo/immunterapi

eller beslutning om observasjon

21 kalenderdager

 

Siste faglige endring: 10. desember 2021