Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 3. Cytostatikakurer

Det er utarbeidet et Nasjonalt Cytostatikaregister som innbefatter kurdefinisjoner, arbeidsskjema og prisantydninger («Felleskatalogpris» + apotekomkostninger ved opptrekk). Registeret er lagt ut på nettet. Opplysninger om kurene fås også ved henvendelse til Universitetsykehus.

Generelt: Før hver kur måles alltid hemoglobin, leukocytter med differensialtelling og trombocytter i blod. Ved kurativt behandlingsmål angis som retningsgivende krav for å gi ny kur med 100 % dosering til riktig tid: Trombocytter ≥ 75 x 109/L og neutrofile granulocytter ≥ 1,0–1,5 x 109/L. ABVD kjemoterapi er ofte forbundet med lavere verdier av nøytrofile granulocytter, og ny kur kan oftest gis ved verdier over 0,5 x 109/L. Ved verdier lavere enn dette kontaktes for øvrig alltid behandlingsansvarlig sykehus for råd om doser og tidspunkt for kur. Dosereduksjon må forsøkes unngått, fordi det ofte influerer negativt på behandlings­resultat. Bruk av G-CSF for å unngå neutropen feber og opprettholde fulle doser kan bli aktuelt (se kapittel Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte). Ved bleomycinholdig kjemoterapi (eks. ABVD) er det imidlertid klare holdepunkter for at G-CSF øker insidensen av bleomycinindusert pneumonitt, og forsiktighet med bruk av G-CSF må utvises.

Husk for øvrig at doxorubicin utskilles hovedsakelig i gallen og at dosen må reduseres ved forhøyet bilirubin. Totaldosen av doxorubicin må ikke overstige 550 mg/m2 pga kardio­toksisitet. Totaldosen av bleomycin må ikke overstige 360 000 IE grunnet fare for lunge­toksistet, helst ikke over 300 000 IE der strålebehandling mot mediastinum planlegges.

Etoposid kan erstattes av etoposidfosfat (Etopofos®) med samme dosering.

Behandlingsregimer ved Hodgkin lymfom

Behandlingsregimer ved Hodgkin lymfom

ABVD-kur

Doxorubicin

25 mg/m2 i.v.

dag 1 og 15

Bleomycin

10 000 IE/m2 i.v.

dag 1 og 15

Vinblastin

6 mg/m2 i.v.

dag 1 og 15

Dacarbazin

375 mg/m2 i.v.

dag 1 og 15

Ny kur starter hver 4. uke

 

   

BEACOPP-kur standard

Cyklofosfamid*

650 mg/m2 i.v.

dag 1

Doxorubicin

25 mg/m2 i.v.

dag 1

Etoposid

100 mg/m2 i.v.

dag 1–3

Procarbazin

100 mg/m2 per os

dag 1–7

Prednison

40 mg/m2 per os

dag 1–7

Vinkristin

1,4 mg/m2 i.v. (maks. 2 mg)

dag 8

Bleomycin

10 000 IE/m2 i.v.

dag 8

*Mesna (Uromitexan)

20 % av cyklofosfamiddosen ved start cyklofosfamid, etter 0, 4 og 8 timer

 

Ny kur hver 3. uke

 

Doseeskalert BEACOPP

Cyklofosfamid*

1250 mg/m2 i.v.

dag 1

Doxorubicin

35 mg/m2 i.v.

dag 1

Etoposid

200 mg/m2 i.v.

dag 1–3

Procarbazin

100 mg/m2 per os

dag 1–7

Prednison

40 mg/m2 per os

dag 1–7

Vinkristin

1,4 mg/m2 i.v. (maks. 2 mg)

dag 8

Bleomycin

10 000 IE/m2 i.v.

dag 8

G-CSF

eller

Pegylert G-CSF

Ca 5 µg/kg sc

 

6 mg sc

fra dag 8

 

dag 8

*Mesna (Uromitexan)

20 % av cyklofosfamiddosen ved start og etter 4 og 8 timer

 

Ny kur hver 3. uke. PCP profylakse co-trimoxazol 2 tabl x 2 hver lør og søn

 

   

LVPP-kur

Klorambucil

6 mg/m2 per os (maks. 10 mg)

dag 1–14

Vinblastin

6 mg/m2 i.v.

dag 1 og 8

Procarbazin

100 mg/m2 per os

dag 1–14

Prednison

15 mg x 3 per os (Prednison trappes ned over 3 dg.)

dag 1–14

Ny kur hver 4. uke

 

   

CEKP-kur

Lomustin (CCNU)

80 mg/m2 per os

dag 1

Etoposid

100 mg/m2 per os

dag 1–5

Klorambucil

6 mg/m2 per os

dag 1–5

Prednisolon

40 mg/ m2 per os

dag 1–5

Ny kur hver 4. uke

 

   

BOP-kur

Bleomycin

10 000 IE, i.v.

1 gang ukentlig

Vinkristin

2 mg i.v.

dag 1 og 8

Prednison

15 mg x 3 per os

dag 1–14

Ny kur hver 4. uke

 

   

OPPA-kur (GPOH-HD 95)

Doxorubicin

40 mg/m2 i.v. som 2 timers infusjon

dag 1 og 15

Vinkristin

1,5 mg/m2 i.v. max enkeltdose 2mg

dag 1, 8 og 15

Procarbazin

100 mg/m2 per os 2–3 doser per dag

dag 1–15

Prednison

60 mg/m2 p.o. fordelt på 3 doser per dag

dag 1–15

Ny kur hver 4. uke

  

   

OEPA-kur ( EuroNet-PHL-C1)

Doxorubicin

40 mg/m2 i.v. som 4 timers infusjon

dag 1 og 15

Vinkristin

1,5 mg/m2 i.v. max enkeltdose 2mg

dag 1, 8 og 15

Etoposid

125 mg/m2 i.v. som 2 t infusjon

dag 1-5

 

 

 

 

 

 

Prednison

60 mg/m2 p.o. fordelt på 3 doser per dag

dag 1–15

Ny kur hver 4. uke

 

   

COPP-kur (GPOH-HD 95 og EutoNet-PHL-C1)

Cyklofosfamid

500 mg/m2 i.v. som 30–60 min infusjon

dag 1 og 8

Vinkristin

1,5 mg/m2 i.v. max enkeltdose 2mg

dag 1 og 8

Procarbazin

100 mg/m2 p.o. fordelt på 2–3 doser per dag

dag 1–15

Prednison

40 mg/m2 p.o. fordelt på 3 doser per dag

dag 1–15

 

 

 

Mesna 200 mg/m2 0, 4 og 8 timer etter cyklofosfamidinfusjonen.

Ny kur hver 4. uke

 

COP-DAC-kur (GPOH-HD 95 og EuroNet-PHL-C1)

Cyklofosfamid

500 mg/m2 i.v. som 30–60 min infusjon

dag 1, 8

Vinkristin

1,5 mg/m2 i.v. max dose 2 mg

dag 1, 8

Dakarbazin

250 mg/m2 i.v. over 30 min

dag 1–3

Prednisolon

40 mg/m2 p.o. fordelt på 3 doser per dag

dag 1–15

Mesna

200 mg/m2 0, 4 og 8 timer etter cyklofosfamidinfusjonen

 

Ny kur hver 4. uke

 

 

Behandlingsregimer ved non-Hodgkin lymfom

Rituximab i kombinasjon med kjemoterapi

Det foreligger dokumentert bedret effekt av å kombinere rituximab med CHOP-basert kjemoterapi ved både indolente og aggressive B-celle lymfomer. Som ledd i CHOP-kur skal først Prednisolon (100 mg) gis per os. Deretter administreres rituximab iv (375 mg/m2), og så selve CHOP-kuren, alt på samme dag. Ved kombinasjon med andre kurer foreligger ingen fastlagte regimer, men preparatet kan gjerne gis på første dag av kur, før kjemoterapi.

CHOP-21 kur (evt + rituximab)

Cyklofosfamid

750 mg/m2 i.v.

dag 1

Doxorubicin

50 mg/m2 i.v.

dag 1

Vinkristin

1,4 mg/m2, max 2 mg i.v.

dag 1

Prednison

50 mg x 2 per os

dag 1–5

(Rituximab

375 mg/m2 iv

dag 1)

Ny kur hver 3. uke

 

   

CHOP-14 kur (evt + rituximab)

Cyklofosfamid

750 mg/m2 i.v.

dag 1

Doxorubicin

50 mg/m2 i.v.

dag 1

Vinkristin

1,4 mg/m2, max 2 mg i.v.

dag 1

Prednison

50 mg x 2 per os

dag 1–5

(Rituximab

375 mg/m2 iv

dag 1)

G-CSF

300 µg < 75 kg s.c.

480 µg ≥75 kg s.c.

dag 4–10

dag 4–10

eller

 

 

Pegylert-G-CSF

6 mg s.c.

dag 4

Ny kur hver 2. uke. Det foreslås å foreta blodtellinger med diff.-telling av leukocytter dag 10. Ved nøytrofile over 5 x 109/l seponeres G-CSF, for øvrig fortsettes til dag 12.

PCP profylakse vurderes, især for pasienter som står på fast steroidmedikasjon, evt co-trimoxazol 2 tabl x 2 hver lør og søn.

 

   

CHOEP-21 kur (evt + rituximab)

Cyklofosfamid

750 mg/m2 i.v.

dag 1

Doxorubicin

50 mg/m2 i.v.

dag 1

Vinkristin

1,4 mg/m2, max 2 mg i.v.

dag 1

Etoposid

100 mg/m2 i.v.

dag 1–3

Prednison

50 mg x 2 per os

dag 1–5

Ny kur hver 3. uke

 

   

CHOEP-14 kur (evt + rituximab)

Cyklofosfamid

750 mg/m2 i.v.

dag 1

Doxorubicin

50 mg/m2 i.v.

dag 1

Vinkristin

1,4 mg/m2, max 2 mg i.v.

dag 1

Etoposid

100 mg/m2 i.v.

dag 1–3

Prednison

50 mg x 2 per os

dag 1–5

(Rituximab

375 mg/m2 iv

dag 1)

 

 

forts.

G-CSF

300 µg < 75 kg s.c.

480 µg ≥ 75 kg s.c.

dag 4–10

eller

 

 

Pegylert G-CSF

6 mg s.c.

dag 4

Ny kur hver 2. uke. Det foreslås å foreta blodtellinger med diff.-telling av leukocytter dag 10. Ved nøytrofile over 5 x 109/l seponeres G-CSF, for øvrig fortsettes til dag 12.

PCP profylakse anbefales, co-trimoxazol 2 tabl x 2 hver lør og søn.

 

   

COP-kur (evt + rituximab)

Cyklofosfamid

750 mg/m2 i.v.

dag 1

Vinkristin

1,4 mg/m2, max 2 mg i.v.

dag 1

Prednison

50 mg x 2 daglig per os

dag 1–5

(Rituximab

375 mg/m2 iv

dag 1)

Ny kur hver 3. uke

 

   

ENAP-kur

Mitoxantrone

10 mg/m2 i.v.

dag 1

Cytarabin

100 mg/m2 i.v., x 2

dag 1 (12 t. intervall)

Etoposid

100 mg/m2 i.v.

200 mg/m2 per os

dag 1

dag 2 og dag 3

Prednison

50 mg x 2 daglig per os

dag 1–5

Kur gjentas hver 3.–4. uke

 

   

VIM-kur

Ifosfamid

1200 mg/m2 i.v.

dag 1–5

Metotreksat

30 mg/m2 i.v.

dag 1 og 5

Etoposid1

90 mg/m2 i.v.

dag 1, 3, 5

Mesna (Uromitexan)

10 mg/kg blandes i ifosfamidposen. Deretter gis 20 mg/kg over 8 timer i.v.

dag 1–5

1 Vurder dosereduksjon av ifosfamid ved lav s-albumin

Ny kur hver 4. uke

 

   

IKE-kur

Ifosfamid*

5000 mg/m2 i.v.

dag 2, 24 timers infusjon

 

Karboplatin**

5 x (GFR + 25) mg i.v.

dag 2, 1 times infusjon

 

Etoposid

100 mg/m2 i.v.

dag 1–3, 1 times infusjon

 

G-CSF

300 µg < 75 kg s.c.

480 µg P75 kg s.c.

dag 4–10

 

eller

 

 

 

Pegylert -CSF

6 mg s.c.

dag 4

 

* 5000 mg/m2 uromitexan i samme infusjonspose i.v. + 5000 mg/m2 uromitexan p.o. 4 og 8 timer etter avsluttet infusjon dag 3.

** Maksimum 800 mg.

Kur gjentas hver 14. dag ved trombocytter over 50 x 109/l og neutrofile granulocytter > 1,0 x 109/l. PCP profylakse med co-trimoxazol anbefales, 2 t x 2 lør + søn

 

 

 

 

 

 

         

 

EPOCH-R. dosejustert

Rituximab

375 mg/m2 iv

Dag 1

Etter skjema

Etoposid

Doksorubicin

Vinkristin

50 mg/m2 iv/døgn

10 mg/m2 iv/døgn

0.4 mg/m2 iv/døgn

Dag 1–4

Dag 1–4

Dag 1–4

Kontinuerlig infusjon i samme pose

 

 

 

 

Cyklofosfamid

750 mg/m2 iv

Dag 5

30 min infusjon

Prednisolon

50 mg x 2 po

Dag 1–5

 

Neupogen® sc

5 mikrogram/kg

Dag 6 til nøytrofile > 5 x 109/L etter nadir

 

Neulasta® sc

6 mg

Dag 6

 

Dosejusteriong basert på blodtellinger x 2 per uke: Hvis nadir nøytrofile > 0.5; øk etoposid, doksorubicin og cyklofosfamid med 20 %, hvis nadir nøytrofile < 0.5 ved 1 eller 2 tellinger; samme dose, hvis nadir nøytrofile < 0.5 ved tre anledninger eller hvis platetallet < 25 ved 1 telling: 20 % reduksjon.

Bendamustin-R

 

 

Bendamustin

90 mg/m2

dag 1–2

Rituximab

375 mg/m2

dag 1

 

 

 

Fludarabin-kur (evt + rituximab)

Fludarabin

25 mg/m2 i.v.

dag 1–5

(Rituximab

375 mg/m2

dag 1)

Ny kur hver 4. uke

 

 

PCP profylakse anbefales der behandlingen kombineres med steroider,
f.eks. co-trimoxazol 2 tabl x 2 hver lør og søn

 

 

 

FC-kur (evt + rituximab)

Fludarabin

25 mg/m2 i.v.

dag 1–3

Cyklofosfamid

250 mg/m2

dag 1–3

(rituximab

375 mg/m2

dag 1)

Ny kur hver 3.–4. uke

 

 

PCP profylakse anbefales med co-trimoxazol, evt 2 tabl x 2 lør og søn

 

 

 

Leukeran-kur

Leukeran

15 mg/m2

dag 1–5

Ny kur hver 4. uke

 

 

 

 

 

Rituximab monoterapi

Rituximab

375 mg/m2 i.v.

dag 1, 8, 15, 21

Obs infusjonrelaterte bivirkninger mest uttalt ved første kur, forbehandling med antihistamin og paracetamol samt nøye observasjon. F.o.m. infusjon nr 2 kan behandlingen gjennomføres på 90 minutter for de fleste.

GMALL-B-ALL/NHL 2002 basert kjemoterapi ved aggressive NHL hos pasienter under 20 år og ved Burkitt lymfom. Henvendelse til Universitetsykehus anbefales

Siste faglige endring: 10. desember 2021