Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Forkortelser

ACO - Cellegiftkombinasjonen doksorubicin (Adriamycin®), syklofosfamid og vinkristin (Oncovin®)

ACTH - Adrenokortikotropt hormon

ADH - Antidiuretisk hormon

ALAT - Alanin amino-transferase

ALK - Anaplastisk lymfom kinase

ALP - Alkalisk fosfatase

APC - Argon plasma koagulasjon

SAT - Aspartat amino-transferase

AUC - Doseberegningsmåte for cellegift (karboplatin) (Area under curve)

AV - Arteriovenøs

BRAF - En serin/treonin-kinase som er et protoonkogen bl.a. i lungekreft (Rapidly Accelerated Fibrosarcoma type B)

BSC - Ikke tumorrettet støttebehandling (Best supportive care)

CA125 - Tumormarkør (Cancer antigen 125)

CAD - Automatisk bildevurdering ved hjelp av kunstig intelligens (Computer-aided diagnosis, ev. Computer assisted detection)

CCG - Cellegiftkombinasjonen liposomal doksorubicin (Caelyx), karboplatin, og gemcitabin

CD56 - Overflatemarkør for nevroendokrine celler

CEA - Tumormarkør (carcinogent embryonalt antigen)

CK5/6 - Overflatemarkør for plateepitelkarsinomceller

CNS - Hjerne og ryggmarg (Central nervous system)

CPET - Preoperativ belastningstest (Cardiopulmonary exercise testing)

CR - Komplett respons (Complete response)

CT - Computer tomografi

cTNM - Klinisk TNM (Clinical TNM)

CTV - Makroskopisk tumorvev og subklinisk sykdom som tegnes inn ved stråleplanlegging (Clinical target volume)

DLCO - Gassdiffusjonskapasitet bedømt ved transferfaktor for CO (Diffusing capacity of the lung for carbon monoxide), synonymt med TLCO

EBUS - Endobronkial ultralydundersøkelse (Endobronchial ultrasound)

EBUS-FNAC - Endobronkial ultralydundersøkelse med fin-nåls-aspirasjonscytologi (Endobronchial ultrasound with fine needle aspiration cytology)

ECOG - Klassifikasjonssystem for funksjonsvurdering (Eastern cooperative oncology group)

EGFR - Epidermal vekstfaktorreseptor (Epidermal growth factor receptor)

EKG - Elektrokardiogram

EML4-ALK - Fusjonsgenet echinoderm microtubule-associated protein-like 4 (EML4) gene og anaplastic lymphoma kinase (ALK)

EPP - Ekstrapulmonal pleurektomi

ESMO - European society of medical oncology

EUS - Ultralydundersøkelse via øsofagoskopi (Esophageal ultrasound)

EUS-FNAC - Ultralydundersøkelse via øsofagoskopi med fin-nåls-aspirasjonscytologi (Esophageal ultrasound with fine needle aspiration cytology)

FDG - 18-fluor deoksy gluokose (substrat ved PET-undersøkelse)

FEV1 - Forsert ekspirasjonsvolum i ett sekund (Forced expiratory volume in 1 second)

FISH - Fluorescens in situ hybridisering

FNAC - Fin-nåls-aspirasjonscytologi (Fine needle aspiration cytology)

G-CSF - Beinmargsstimulerende stoff (Granulocyte colony stimulating factor)

GTV - Makroskopisk tumorvev som tegnes inn ved stråleplanlegging (Gross tumour volume)

Gy - Dosebenevning for ioniserende stråling (Grey)

Hb - Hemoglobin

HE - Hematoxylin-eosin

HER2 - Human epidermal vekstfaktorreseptor 2

HPV - Humant papillomavirus

HR - Hazard ratio

HU - Houndsfield units

IHK - Immunhistokjemi, antistoff-basert fargemetode for patologisk diagnostikk av vevssnitt (Immunohistochemistry)

IMRT - Intensitetsmodulert stråleterapi (Intensity Modulated Radiotherapy)

ITV - Makroskopisk tumorvev, subklinisk sykdom, og indre bevegelsesutslag som tegnes inn ved stråleplanlegging (Internal target volume)

KOLS - Kronisk obstruktiv lungesykdom

KRAS - Produktet av et protoonkogen (Kirsten rat sarcoma virus-protein)

LCNEC - Storcellet nevroendokrint karsinom (large cell neuroendocrine carcinoma)

LD - Laktat dehydrogenase

LIS - Legemiddelinnkjøpssamarbeid (egentlig navn nå er Avdeling for legemiddelinnkjøp i HINAS (Helseforetakenes innkjøpsservice AS)

Lkc - Leukocytter

MPM - Malignt pleuralt mesoteliom

MR - Magnetisk resonansavbildning

Mut- - Mutasjons-negativ

Mut+ - Mutasjons-positiv

NaCl - Natriumklorid

NCCN - National Comprehensive Cancer Network

Nd-YAG - Laser med neodymium-doped yttrium aluminium garnet

NICE - National Institute for Health and Clinical Excellence

NLCG - Norsk lungekreftgruppe (Norwegian lung cancer group)

NOS - Histologisk subtype ikke sikkert definert (not otherwise specified)

NSCC - Ikke-småcellet karsinom (Non-small cell carcinoma)

NSCLC - Ikke-småcellet lungekreft (Non-small cell lung cancer)

NSE - Neuron-spesifikk enolase

OS - Totaloverlevelse (Overall survival)

OUS - Oslo universitetssykehus

PCI - Profylaktisk hjernebestråling (Prophylactic cranial irradiation)

PD - Progressiv sykdom (Progressive disease)

PD1 - Programmed cell death protein 1

PD-L1 - Programmed cell death ligand 1

PET - Positron emisjons-tomografi

PET-CT - PET koblet til CT

PFS - Progresjonsfri overlevelse (Progression free survival)

PODLCO - Postoperativ DLCO

POFEV1 - Postoperativ FEV1

proGRP - Serummarkør for SCLC (pro-gastrin releasing peptide)

pTNM - Patologisk definert TNM (postoperativt) (Pathological TNM)

PTV - Det volumet som skal ha forskrevet stråledose (Planning target volume)

PV - Cellegiftkombinasjonen cisplatin og etoposid

R0 - Mikroskopisk frie reseksjonsrender

R1 - Mikroskopisk restsykdom i reseksjonsrender

R2 - Makroskopisk restsykdom i reseksjonsrender

RATS - Robotassistert torakoskopi

RFA - Radiofrekvensablasjon

ROS1 - Et protoonkogen, reseptor tyrosin kinase (c-ros oncogene 1)

RR - Responsrate

RT - Strålebehandling (Radioterapi)

Rtg - Røntgen

SaO2 - Oksygenmetning (Saturation level of oxygen in hemoglobin)

SBRT - Stereotaktisk strålebehandling utenfor hjernen (Stereotactic body radiation therapy)

SCLC - Småcellet lungekreft (Small cell lung cancer)

ES-SCLC - SCLC utbredt sykdom (Extended stage SCLC)

LS-SCLC - SCLC begrenset sykdom (Limited stage SCLC)

SD - Stabil sykdom (Stable disease)

SIADH - Uhensiktsmessig høy sekresjon av antidiuretisk hormon (Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone)

SPN - Solitær pulmonal nodulus

STAS - Spredning av tumorceller i alveolerom (Spread Through Alveolar Space; også kalt aerogen spredning)

SUV - Standard uptake value

TBC - Tuberkulose

TBNA - Transbronkial nåleaspirasjon

TKI - Tyrosinkinasehemmer (Tyrosin kinase inhibitor)

TLCO - Transfer factor of the lung for carbon monoxide, synonymt med DLCO

TNM - Klassifikasjonssystem basert på svulst (T, tumor), lymfeknute (N, nodule) og fjernspredning (M, metastase)

TRT - Torakal radioterapi

TTF-1 - Tyreoidea transkripsjonsfaktor-1

TTNA - Transtorakal nåleaspirasjon

TTNB - Transtorakal nålebiopsi

UL - Ultralyd (ultrasound)

VATS - Videoassistert torakoskopi

VCSS - Vena cava superior-syndrom

VDT - Volumdoblings-tid

VO2max - Maksimalt oksygenopptak

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021