Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Forkortelser

 • ACO   Cellegiftkombinasjonen doksorubicin (Adriamycin®), syklofosfamid og vinkristin (Oncovin®)
 • ACTH   Adrenokortikotropt hormon
 • ADH   Antidiuretisk hormon
 • ALAT   Alanin amino-transferase
 • ALK   Anaplastisk lymfom kinase
 • ALP   Alkalisk fosfatase
 • APC   Argon plasma koagulasjon
 • ASAT   Aspartat amino-transferase
 • AUC   Doseberegningsmåte for cellegift (karboplatin) (Area under curve)
 • AV   Arteriovenøs
 • B-raf   En serin/treonin-kinase kodet av protoonkogenet BRAF (Rapidly Accelerated Fibrosarcoma type B)
 • BSC   Ikke tumorrettet støttebehandling (Best supportive care)
 • CA125   Tumormarkør (Cancer antigen 125)
 • CAD   Automatisk bildevurdering ved hjelp av kunstig intelligens (Computer-aided diagnosis, ev. Computer assisted detection)
 • CCG   Cellegiftkombinasjonen liposomal doksorubicin (Caelyx), karboplatin, og gemcitabin
 • CD56   Overflatemarkør for nevroendokrine celler
 • CEA   Tumormarkør (carcinogent embryonalt antigen)
 • CK5/6   Overflatemarkør for plateepitelkarsinomceller
 • cMet   Se Met
 • CNS   Hjerne og ryggmarg (Central nervous system)
 • CNV   Kopitallsvariasjon (copy number variation)
 • CPET   Preoperativ belastningstest (Cardiopulmonary exercise testing)
 • CR   Komplett respons (Complete response)
 • CT   Computer tomografi
 • cTNM   Klinisk TNM (Clinical TNM)
 • CTV   Makroskopisk tumorvev og subklinisk sykdom som tegnes inn ved stråleplanlegging (Clinical target volume)
 • DLCO   Gassdiffusjonskapasitet bedømt ved transferfaktor for CO (Diffusing capacity of the lung for carbon monoxide), synonymt med TLCO
 • EBUS   Endobronkial ultralydundersøkelse (Endobronchial ultrasound)
 • EBUS-FNAC   Endobronkial ultralydundersøkelse med fin-nåls-aspirasjonscytologi (Endobronchial ultrasound with fine needle aspiration cytology)
 • ECOG   Klassifikasjonssystem for funksjonsvurdering (Eastern cooperative oncology group)
 • EGFR   Epidermal vekstfaktorreseptor (Epidermal growth factor receptor)
 • EKG   Elektrokardiogram
 • EML4-ALK   Fusjonsgenet echinoderm microtubule-associated protein-like 4 (EML4) gene og anaplastic lymphoma kinase (ALK)
 • EPP   Ekstrapulmonal pleurektomi
 • ERBB2   Gen som koder for Her2 (reseptortyrosinkinase i EGFR-familien)
 • ESMO   European Society of Medical Oncology
 • EUS   Ultralydundersøkelse via øsofagoskopi (Esophageal ultrasound)
 • EUS-FNAC   Ultralydundersøkelse via øsofagoskopi med fin-nåls-aspirasjonscytologi (Esophageal ultrasound with fine needle aspiration cytology)
 • FDG   18-fluor deoksy gluokose (substrat ved PET-undersøkelse) 
 • FEV1   Forsert ekspirasjonsvolum i ett sekund (Forced expiratory volume in 1 second)
 • FISH   Fluorescens in situ hybridisering
 • FNAC   Fin-nåls-aspirasjonscytologi (Fine needle aspiration cytology)
 • G-CSF   Beinmargsstimulerende stoff (Granulocyte colony stimulating factor)
 • GTV   Makroskopisk tumorvev som tegnes inn ved stråleplanlegging (Gross tumour volume)
 • Gy   Dosebenevning for ioniserende stråling (Grey)
 • Hb   Hemoglobin
 • HE   Hematoxylin-eosin
 • Her2   Human epidermal vekstfaktorreseptor 2, reseptor i EGFR-familien kodet av ERBB2-genet
 • HPV   Humant papillomavirus
 • HR   Hazard ratio
 • HU   Houndsfield units
 • IHK   Immunhistokjemi, antistoff-basert fargemetode for patologisk diagnostikk av vevssnitt (Immunohistochemistry)
 • IMRT   Intensitetsmodulert stråleterapi (Intensity Modulated Radiotherapy)
 • ITV   Makroskopisk tumorvev, subklinisk sykdom, og indre bevegelsesutslag som tegnes inn ved stråleplanlegging (Internal target volume)
 • KOLS   Kronisk obstruktiv lungesykdom
 • KRas   Signalprotein, kodet av protoonkogenet KRAS (Kirsten rat sarcoma virus-protein)
 • LCNEC   Storcellet nevroendokrint karsinom (large cell neuroendocrine carcinoma)
 • LD   Laktat dehydrogenase
 • LIS   Legemiddelinnkjøpssamarbeid (egentlig navn nå er Avdeling for legemiddelinnkjøp i HINAS (Helseforetakenes innkjøpsservice AS)
 • Lkc   Leukocytter
 • Met   En reseptortyrosinkinase; reseptor for hepatocytt vekstfaktor
 • MPM   Malignt pleuralt mesoteliom
 • MR   Magnetisk resonansavbildning
 • Mut-   Mutasjons-negativ
 • Mut+   Mutasjons-positiv
 • NaCl   Natriumklorid
 • NCCN   National Comprehensive Cancer Network
 • Nd-YAG   Laser med neodymium-doped yttrium aluminium garnet 
 • NGS   Nestegenerasjonssekvensering (next generation sequencing)
 • NICE   National Institute for Health and Clinical Excellence
 • NLCG   Norsk lungekreftgruppe (Norwegian lung cancer group)
 • NOS   Histologisk subtype ikke nærmere klassifiserbar (not otherwise specified)
 • NRG1   Neuregulin 1; ligand for reseptorer i EGFR familien
 • NSCC   Ikke-småcellet karsinom (Non-small cell carcinoma)
 • NSCLC   Ikke-småcellet lungekreft (Non-small cell lung cancer)
 • NSE   Neuron-spesifikk enolase
 • NTRK   Nevrotrof reseptortyrosinkinase
 • OS   Totaloverlevelse (Overall survival)
 • PCI   Profylaktisk hjernebestråling (Prophylactic cranial irradiation)
 • PD   Progredierende sykdom (Progressive disease)
 • PD1   Programmed cell death protein 1
 • PD-L1   Programmed cell death ligand 1
 • PET   Positron emisjons-tomografi
 • PET/CT   PET koblet til CT
 • PFS   Progresjonsfri overlevelse (Progression free survival)
 • PODLCO   Postoperativ DLCO
 • POFEV1   Postoperativ FEV1
 • proGRP   Serummarkør for SCLC (pro-gastrin releasing peptide)
 • PSN Delvis solid nodulus (Partially solid nodule)
 • pTNM   Patologisk definert TNM (postoperativt) (Pathological TNM)
 • PTV   Det volumet som skal ha forskrevet stråledose (Planning target volume)
 • PV   Cellegiftkombinasjonen cisplatin og etoposid
 • R0   Mikroskopisk frie reseksjonsrender
 • R1   Mikroskopisk restsykdom i reseksjonsrender
 • R2   Makroskopisk restsykdom i reseksjonsrender
 • RATS   Robotassistert torakoskopi
 • RET   En reseptortyrosinkinase
 • RFA   Radiofrekvensablasjon
 • ROS1   Et protoonkogen, reseptor tyrosin kinase (c-ros oncogene 1)
 • RR   Responsrate
 • RT   Strålebehandling (Radioterapi)
 • Rtg   Røntgen
 • SaO2   Oksygenmetning (Saturation level of oxygen in hemoglobin)
 • SBRT   Stereotaktisk strålebehandling utenfor hjernen (Stereotactic body radiation therapy)
 • SCLC   Småcellet lungekreft (Small cell lung cancer)
 • ES-SCLC   SCLC utbredt sykdom (Extended stage SCLC)
 • LS-SCLC   SCLC begrenset sykdom (Limited stage SCLC)
 • SD   Stabil sykdom (Stable disease)
 • SIADH   Uhensiktsmessig høy sekresjon av antidiuretisk hormon (Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone)
 • SPN   Solitær pulmonal nodulus
 • STAS   Spredning av tumorceller i alveolerom (Spread Through Alveolar Space; også kalt aerogen spredning)
 • SSN  Subsolid nodulus
 • SUV   Standard uptake value
 • TBNA   Transbronkial nåleaspirasjon
 • TKI   Tyrosinkinasehemmer (Tyrosin kinase inhibitor)
 • TLCO   Transfer factor of the lung for carbon monoxide, synonymt med DLCO
 • TNM   Klassifikasjonssystem basert på svulst (T, tumor), lymfeknute (N, nodule) og fjernspredning (M, metastase)
 • TRT   Torakal radioterapi
 • TTF-1   Tyreoidea transkripsjonsfaktor-1
 • TTNA   Transtorakal nåleaspirasjon
 • TTNB   Transtorakal nålebiopsi
 • UL   Ultralyd (ultrasound)
 • VATS   Videoassistert torakoskopi
 • VCSS   Vena cava superior-syndrom
 • VDT   Volumdoblings-tid
 • VO2max   Maksimalt oksygenopptak

Siste faglige endring: 09. april 2024