Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Figurliste

 • Figur 1: Aldersjustert insidensrate (øverst) og prevalens og insidens i absolutte tall (nederst), lungekreft i Norge (Kreftregisteret 2020)
 • Figur 2: Antal dødsfall forårsaket av lungekreft i Norge (Dødsårsaksregisteret, 2020) 
 • Figur 3: Aldersfordeling for lungekreft, menn øverst, kvinner nederst 
 • Figur 4: Andelen lungekreftpasienter som blir diagnostisert med metastaser synes å være lett nedadgående
 • Figur 5: Fordeling av histologityper over tid. Kvinner til venstre, menn til høyre
 • Figur 6: Andel dagligrøykere 1976-2020, 16-74 år, etter kjønn. (Statistisk sentralbyrå 2021)
 • Figur 7: Andel dagligrøykere i 2020, 16-74 år, etter kjønn. (Statistisk sentralbyrå 2021)
 • Figur 8: 1- og 5-års relativ overlevelse, alle stadier samlet. Tall fra Kreftregisteret 2021.
 • Figur 9: 1-års overlevelse for pasienter diagnostisert med metastatisk lungekreft (Kreftregisteret, 2019)
 • Figur 10: Pakkeforløpstider for lungekreft
 • Figur 11: Oppsummering av utredning med bildediagnostik og biopsering
 • Figur 12: Algoritme for vurdering av operabilitet hos pasienter uten annen alvorlig komorbiditet. Figur hentet fra [26]. d Risiko angitt som lav (<1% sjanse for postoperativ mortalitet), moderat (risiko varier avhengig av anstrengelses toleranse, reseksjonens størrelse) eller høy (>10% sjanse for postoperativ mortalitet)
 • Figur 13: ECOG-status
 • Figur 14: RECIST 1.1. for målbare lesjoner adaptert fra referanse
 • Figur 15: RECIST 1.1. for ikke-målbare lesjoner adaptert fra referanse
 • Figur 16: Testalgoritmer for immunhistokjemiske undersøkelser og molekylære analyser I små biopsier/cytologiske prøver. Molekylære analyser av lungeresektat vurderes lokalt.
 • Figur 17: Perifissurale lesjoner
 • Figur 18: Flytskjema for oppfølgning av solide og subsolide noduli
 • Figur 19: Radiokjemoimmunoterapi for inoperabel stadium III NSCLC
 • Figur 20: Flytskjema for multimodal behandling av Pancoast-tumor
 • Figur 21: Algoritme for behandling av hjernemetastaser
 • Figur 22: Kombinasjonsbehandling med immunterapi og kjemoterapi for adenokarsinom
 • Figur 23: Kombinasjonsbehandling med immunterapi og kjemoterapi for plateepitelkarsinom
 • Figur 24: Behandlingsalgoritme for medikamentell behandling av avansert ikke-småcellet lungekreft. Legg merke til at algoritmen inkluderer behandlingsopplegg som ikke er vedtatt innført i Nye Metoder (markert med prikkede linjer).
 • Figur 25: Algoritme for behandling av LS-SCLC
 • Figur 26: Algoritme for behandling av ES-SCLC 
 • Figur 27: Algoritme for behandling av mesoteliom
 • Figur 28: Lungekreft T-inndeling, TNM 8
 • Figur 29: Lungekreft TNM-inndeling, TNM 8
 • Figur 30: Lungekreft stadiuminndeling, TNM 8 
 • Figur 31: Kart over lymfeknutestasjoner 
 • Figur 32: Eksempel på estimering av post-operativ lungefunksjon

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021