Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Figur- og tabelliste

Figurer

Figur 1 Prevalens, insidens og antall lungekreftforårsakede dødsfall i absolutte tall (Kreftregisteret 2022, Dødsårsakregisteret 2022)

Figur 2 Antal dødsfall forårsaket av lungekreft i Norge (Dødsårsaksregisteret, 2020)

Figur 3 Insidens under 50 år (Kreftregisteret 2022)

Figur 4 Andel daglig- og av-og-til-røykere 2000-2021, 16-74 år, etter kjønn. (Statistisk sentralbyrå 2022)

Figur 5 Andel daglig- og av-og-tilrøykere i 2020, 16-74 år, etter kjønn og alder. (Statistisk sentralbyrå 2021)

Figur 6 1-, 2- og 5-års relativ overlevelse, alle stadier samlet. Tall fra Kreftregisteret 2022.

Figur 7 Relativ overlevelse opp til fem år etter operasjon ved de ulike stadiene (pTNM). (Kreftregisteret 2022).

Figur 8 Oppsummering av utredning med bildediagnostik og biopsering.

Figur 9 Algoritme for vurdering av operabilitet hos pasienter uten annen alvorlig komorbiditet. Figur hentet fra (Ha et al., 2016).  d Risiko angitt som lav (<1 % sjanse for postoperativ mortalitet), moderat (risiko varier avhengig av anstrengelses toleranse, reseksjonens størrelse) eller høy (>10 % sjanse for postoperativ mortalitet)

Figur 10 Perifissurale lesjoner (de Hoop et al., 2012)

Figur 11 Diagnostisk tilnærming i biopsier og pleuravæske ved mistanke om pleuralt malignt mesoteliom.

Figur 12 Testalgoritmer for immunhistokjemiske undersøkelser og molekylære analyser i små biopsier/cytologiske prøver.

Figur 13 Radiokjemoimmunoterapi for inoperabel stadium II(N1)/III NSCLC..

Figur 14 Algoritme for behandling av hjernemetastaser.

Figur 15 Kombinasjonsbehandling med immunterapi og kjemoterapi for adenokarsinom..

Figur 16 Kombinasjonsbehandling med immunterapi og kjemoterapi for plateepitelkarsinom.

Figur 17 Behandlingsalgoritme for medikamentell behandling av avansert ikke-småcellet lungekreft. Legg merke til at algoritmen inkluderer behandlingsopplegg som ikke er vedtatt innført i Nye Metoder (markert med prikkede linjer).

Figur 18 Algoritme for behandling av LS-SCLC..

Figur 19 Algoritme for behandling av ES-SCLC..

Figur 20 Algoritme for behandling av mesoteliom.

Figur 21 Kart over lymfeknutestasjoner.

Figur 22 Eksempel på estimering av post-operativ lungefunksjon.

Tabeller

Tabell 1 Pakkeforløpstider for lungekreft.

Tabell 2 ECOG-status.

Tabell 3 Kontrastdosering ved CT toraks og øvre abdomen.

Tabell 4 RECIST 1.1. for målbare lesjoner adaptert fra referanse (Eisenhauer et al., 2009)

Tabell 5 RECIST 1.1. for ikke-målbare lesjoner adaptert fra referanse (Eisenhauer et al., 2009)

Tabell 6 Røntgen toraks og påvisning av noduli

Tabell 7 Sannsynlighet for malignitet avh av lungelesjonens størrelse.

Tabell 8 Klassifkasjon av lungenoduli

Tabell 9 Tabell for oppfølgning av solide og subsolide noduli (MacMahon et al., 2017)

Tabell 10 Foreslått gradering av reseserte non-mucinøse adenokarsinom, tidlig stadium.

Tabell 11 Kriterier for klassifisering av resttumor.

Tabell 12 WHO-klassifikasjon av lungetumorer.

Tabell 13 Gradering av pleuralt diffust epitelioid mesoteliom.

Tabell 14 Oversikt over gener som bør inngå i molekylære analyser av adenokarsinom/NSCC-NOS.

Tabell 15 Cis-vin-regime.

Tabell 16 Cis-pem-regime.

Tabell 17 PV-kur.

Tabell 18 PV-dosejustering.

Tabell 19 Karbo-/eto-(iv)/atezo-kur.

Tabell 20 Karbo-/eto-(po)/atezo-kur.

Tabell 21 ACO-kur.

Tabell 22 Karbo-/irinotekan-kur.

Tabell 23 Dosejustering karbo-/irinotekan-kur.

Tabell 24 TNM-8-klassifisering av malignt pleuralt mesoteliom.

Tabell 25 Stadieinndeling av malignt pleuralt mesoteliom.

Tabell 26 Masaokas stadieinndeling av thymom (anbefales erstattet med TNM)

Tabell 27 TNM8-klassifikasjon av thymomer.

Tabell 28 TNM8-stadieinndeling av thymomer.

Tabell 29 WHO 2021-klassifikasjonen av epiteliale thymussvulster og diagnostiske kriterier.

Tabell 30 Behandlingsstrategier ved thymom.

Tabell 31 EDP-kur.

Tabell 32 ADOC-kur.

Tabell 33 Gradering av kunnskapsgrunnlag.

Tabell 34 Lungekreft T-inndeling, TNM 8.

Tabell 35 Lungekreft TNM-inndeling, TNM 8.

Tabell 36 Lungekreft stadiuminndeling, TNM 8.

Tabell 37 Lymfeknutenivå i toraks.

Tabell 38 Prediktorer for kirurgikomplikasjoner.

Tabell 39 Sannsynlighet for postoperativ mortalitet.

Tabell 40 Sannsynlighet for postoperativ mortalitet med betablokker.

Sist faglig oppdatert: 06. januar 2023