Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Figur- og tabelliste

Figurer

Figur 1 Prevalens, insidens og antall lungekreftforårsakede dødsfall i absolutte tall (Kreftregisteret 2023, Dødsårsakregisteret 2023). 

Figur 2 Antall dødsfall forårsaket av lungekreft i Norge (Dødsårsaksregisteret, 2023). 

Figur 3 Insidens under 50 år (Kreftregisteret 2022). 

Figur 4 Andel daglig- og av-og-til-røykere 2000-2021, 16-74 år, etter kjønn. (Statistisk sentralbyrå 2024). 

Figur 5 Forekomst av daglig og av-og-til-røyking i ulike aldersgrupperk, etter kjønn, 2023 (Statistisk sentralbyrå 2024) 

Figur 6 1-, 2- og 5-års relativ overlevelse, alle stadier samlet. Tall fra Kreftregisteret 2022. 

Figur 7 Relativ overlevelse opp til fem år etter operasjon ved de ulike stadiene (pTNM). (Kreftregisteret 2022). 

Figur 8 Skjematisk oppsummering av utredning av lungekreft. 

Figur 9 Forslag til utredningsalgoritme. 

Figur 10 Algoritme for vurdering av operabilitet hos pasienter uten annen alvorlig komorbiditet. Figur hentet fra (Ha et al., 2016).  d Risiko angitt som lav (<1 % sjanse for postoperativ mortalitet), moderat (risiko varier avhengig av anstrengelses toleranse, reseksjonens størrelse) eller høy (>10 % sjanse for postoperativ mortalitet) 

Figur 11 Kart over lymfeknutestasjoner.

Figur 12 Inndeling av pulmonale noduli etter utseende på CT toraks. 

Figur 13 Diagnostisk tilnærming i biopsier og pleuravæske ved mistanke om pleuralt malignt mesoteliom. 

Figur 14 Testalgoritmer for immunhistokjemiske undersøkelser og molekylære analyser i små biopsier/cytologiske prøver. 

Figur 15 Skjematisk oversikt over behandling av pasienter i stadium I-III som er aktuelle for kirurgi og tilleggsbehandling. 

Figur 16 Oversikt over forløp ved valg av neoadjuvant eller adjuvant behandling.

Figur 17 Radiokjemoimmunoterapi for inoperabel stadium II(N1)/III ikke-småcellet lungekreft. 

Figur 18 Algoritme for behandling av hjernemetastaser.

Figur 19 Kombinasjonsbehandling med immunterapi og kjemoterapi for adenokarsinom.

Figur 20 Kombinasjonsbehandling med immunterapi og kjemoterapi for plateepitelkarsinom.

Figur 21 Behandlingsalgoritme for medikamentell behandling av avansert ikke-småcellet lungekreft. Legg merke til at algoritmen inkluderer behandlingsopplegg som ikke er vedtatt innført i Nye Metoder (markert med prikkede linjer). 

Figur 22 Algoritme for behandling av LS-SCLC.

Figur 23 Algoritme for behandling av mesoteliom.

Figur 24 Eksempel på estimering av post-operativ lungefunksjon.

Tabeller

Tabell 1 Pakkeforløpstider for lungekreft. 

Tabell 2 ECOG-klassifisering. 

Tabell 3 Lungekreft T-inndeling, TNM 8. 

Tabell 4 Lungekreft TNM-inndeling, TNM 8. 

Tabell 5 Lungekreft stadiuminndeling, TNM 8. 

Tabell 6 Lymfeknutenivå i toraks. 

Tabell 7 Aktuelle risikofaktorer ved bedømmelse av noduli 

Tabell 8 Oppfølgingsalgoritme for solide noduli 

Tabell 9 Oppfølgingsalgoritme for subsolide noduli 

Tabell 10 Foreslått gradering av reseserte non-mucinøse adenokarsinom, tidlig stadium. 

Tabell 11 Kriterier for klassifisering av resttumor. 

Tabell 12 WHO-klassifikasjon av lungetumorer. 

Tabell 13 Gradering av pleuralt diffust epitelioid mesoteliom. 

Tabell 14 WHO 2021-klassifikasjonen av epiteliale thymussvulster, og diagnostiske kriterier. 

Tabell 15 Oversikt over gener som bør inngå i molekylære analyser av adenokarsinom/NSCC-NOS.

Tabell 16 PV-kur. 

Tabell 17 Karbo-/eto-(iv)/atezo-kur. 

Tabell 18 Karbo-/eto-(po)/atezo-kur. 

Tabell 19 ACO-kur. 

Tabell 20 Karbo-/irinotekan-kur. 

Tabell 21 Dosejustering karbo-/irinotekan-kur. 

Tabell 22 TNM-8-klassifisering av malignt pleuralt mesoteliom. 

Tabell 23 Stadieinndeling av malignt pleuralt mesoteliom. 

Tabell 24 Masaokas stadieinndeling av thymom (anbefales erstattet med TNM). 

Tabell 25 TNM8-klassifikasjon av thymomer. 

Tabell 26 TNM8-stadieinndeling av thymomer. 

Tabell 27 Behandlingsstrategier ved thymom. 

Tabell 28 EDP-kur. 

Tabell 29 ADOC-kur. 

Tabell 30 Gradering av kunnskapsgrunnlag. 

Tabell 31 Prediktorer for kirurgikomplikasjoner. 

Tabell 32 Sannsynlighet for postoperativ mortalitet. 

Tabell 33 Sannsynlighet for postoperativ mortalitet med betablokker. 

Siste faglige endring: 09. april 2024