Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.11. Screening for lungekreft

Målsetning: Tidlig diagnostikk og behandling for primært å redusere dødeligheten i befolkningen ved en enkel, skånsom og lett tilgjengelig undersøkelsesmetode som kan tilbys en definert risikopopulasjon over hele landet (prinsippet om likeutredning og likebehandling), og metoden må være dokumentert kostnadseffektiv.

Generelle forutsetninger

WHO utarbeidet i 1968 en liste med forutsetninger for screening (J. M. Wilson & Jungner, 1968):

  1. Tilstanden skal være et viktig helseproblem
  2. Tiltak/behandling må være etablert og godt dokumentert
  3. Det må være tilgjengelige fasiliteter for diagnostisering og behandling av tilstanden
  4. Tilstanden må ha en symptomfri fase som kan detekteres
  5. Det må finnes en sikker, presis og validert test
  6. Testmetoden må være akseptabel for målgruppen
  7. Tilstandens naturlige forløp skal være tilstrekkelig kjent
  8. Kriterier og prosedyrer for videre oppfølgning av testpositive må være definert
  9. Kostnaden ved å detektere, diagnostisere og behandle screenede må være økonomisk balansert i forhold til totale helsetjenesteutgifter
  10. Screeningprogrammet skal være en kontinuerlig prosess og ikke et «en gang for alle»-prosjekt

I dag foreligger mer spesifikke krav til sensitivitet, spesifisitet og prediksjonsverdier for screeningmetoden, samt til grad av dokumenterbar overlevelsesgevinst. Videre må metoden kunne tilbys en predefinert og velinformert risikopopulasjon uavhengig av bosted og økonomi, innen trygge personvernrammer.

Utfordringer ved lungekreft-screening

Det er en rekke utfordringer ved en eventuell innføring av et screeningprogram for lungekreft. Blant annet er utvalgskriterier og kapasitet i utredning sentrale spørsmål. For en grundig drøfting av dette, vises til et publisert nordisk protokoll-forslag (Pedersen et al., 2017).

Lavdose CT-screening

Lavdose CT har vist å være effektiv for å diagnostisere lungekreft i tidlig stadium (Spiro, 2012). Men pga. for eksempel lead-time og length-time bias er tidlig diagnostikk ikke alltid ensbetydende med at lungekreftdødeligheten også blir redusert. For å se om screening har effekt for lungekreftdødelighet er det behov for større randomiserte studier.

Internasjonale studier er utført i de senere år og flere studier pågår (Aberle et al., 2011; Aberle et al., 2013; Dominioni et al., 2012; Oken et al., 2011; Saghir et al., 2012). Særlig to studier undersøker effekten av screening med lavdose CT på lungekreftdødeligheten. Den første studien er en amerikansk studie med over 50000 deltakere (NLST-studien), og denne har vist redusert lungekreftmortalitet på 20 % og reduksjon av totaldødelighet på 6,7 %. NLST sammenlikner screening med enten lavdose-CT eller rtg. toraks av risikoindivid i alderen 55-75 år og som har røykt minimum 30 pakkeår (Aberle et al., 2011). En lignende større europeisk randomisert studie fra Nederland og Belgia (NELSON-studien) med ca 16000 deltakere sammenligner lavdose CT med en kontrollgruppe. Resultater fra NELSON-studien ble presentert ved Lungekreft-verdenskongressen i Toronto høsten 2018 (https://www.ascopost.com/News/59300), og viste da enda høyere mortalitetsreduksjon sammenlignet med NLST med signifikant mortalitets-reduksjon på 26 % hos menn og opp mot 60 % hos kvinner. Samtidig har man i NELSON brukt volummålinger når man har vurdert kreftsuspekte noduli, hvilket har medvirket til at et lavt antal noduli er blitt henvist til vidreutredning (2,3 %) sammenholdt med NLST (27 %) (Field et al., 2013).

I Norge og i det fleste land i Europa har man ventet på resultater fra NELSON før man evt ville anbefale screening av høyrisiko-individer. Med de positive resultater fra NELSON vurderes nå igangsetting av pilotstudier som skal kartlegge de praktiske forhold omkring hvordan et norsk lungekreft-screeningprogram skal se ut. Estimater gjort utfra tidligere studier og fra beregninger fra det norske folkehelseinstituttet viser at et sted mellom 60000 og 80000 storrøykere i aldersgruppen 55-75 år oppfyller kriteriene til å være med i et norsk lungekreft-screeningprogram.

Der er derfor nedsatt en nordisk arbeidsgruppe med deltakelse fra NLCG som har kartlagt og beskrevet hvordan et nordisk screeningprogram kan se ut. Et arbeid for å kartlegge mulighetene for et norsk screeningprogram pågår. Det settes her fokus på rekruttering av en høyrisiko-populasjon med lang røykehistorie (over 30 pakkeår), samtidig med anbefaling om at røykeavvenning blir en sentral del av et framtidig screeningsprogram. Ev. screening anbefales kun gjennomført på sykehus med mulighet for multidisiplinære team bestående av lungeleger, toraksradiologer, patologer og torakskirurger (Pedersen et al., 2017).

Konklusjon

NLST viste allerede i 2011 signifikant reduksjon i lungekreftdødeligheten ved screening med lavdose CT. Også NELSON-studien viser nå en høy lungekreftmortalitetsreduksjon hos menn (26 %) og opp mot 60 % hos kvinner, med en lav henvisningsrate for suspekte noduli. De nordiske landene har publisert en oversiktsartikkel som anbefaler gjennomføring av implementeringsstudier for å kartlegge de praktiske forhold omkring et nordisk lungekreft-screeningprogram (Pedersen et al., 2017). Både European Respiratory Society (ERS) og European Society of Radiology (ESR) anbefaler innføring av screening med lavdose CT (Kauczor et al., 2015). På bakgrunn av NELSON-studiens resutater anbefaler både Norsk forening for thoraxradiologi og Norsk lungekreftgruppe igangsetting av implementerings-studier.

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021