Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

15.7. Palliativ strålebehandling av lokalavanserte svulster

Palliativ strålebehandling kan benyttes for å redusere tumorvolum, eller ved symptomer som smerter eller blødning (Cameron et al., 2016). Det er dokumentert god symptomlindring, men det er usikkert hvilken fraksjonering som er best. Ofte benyttes 3 Gy x 10–13, som tolereres godt. 5 Gy x 5 har god effekt i neoadjuvant setting og benyttes mer og mer også i palliativ setting. Store engangsfraksjoner på 8–10 Gy kan være effektive og tolerable for symptomkontroll ved for eksempel blødning eller smerter (Spanos et al., 1987).

Valg av fraksjonering bør gjøres i lys av forventet levetid og komorbiditet (figur 15.1).

Konkomitant kjemoterapi vil oftest ikke være formålstjenlig i den palliative situasjonen (W. P. Ceelen, Van Nieuwenhove, & Fierens, 2009; Frykholm et al., 2001).

Anbefaling

  • Palliativ strålebehandling bør vurderes ved lokale plager (evidensgrad C).

Siste faglige endring: 20. mai 2022