Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.3. Histopatologi

95 % av maligne svulster i magesekken er adenokarsinomer, mens resten fordeles mellom lymfomer, nevroendokrine svulster (NET og NEC), gastrointestinal stromal tumor (GIST) og andre sjeldne former.

Det finnes flere klassifikasjonssystemer for inndeling av adenokarsinomer. De mest brukte er Laurèns klassifikasjon og WHO`s klassifikasjon (WHO Classification of Tumours Editorial Board, 2019). I henhold til Laurèns klassifikasjon inndeles adenokarsinomer i magesekken i intestinal, diffus (inkludert signetringcellekarsinom) og blandet type. WHO`s klassifikasjon har 5 hovedtyper og i tillegg flere sjeldne varianter. Hovedtypene er tubulær, papillær, mucinøs, lite kohesiv (inkludert signetringcellekarsinom) og blandet type.

Ved intestinal type (tubulær og papillær type, WHO) danner tumor kjertellignende eller papillære strukturerer med varierende slimproduksjon. Disse svulstene vokser typisk ekspansivt med varierende intraluminal og infiltrerende komponent. Denne svulsttypen er hyppig i endemiske områder med kreft i magesekken. Incidensen er sterkt fallende, i motsetning til diffus type, som i noen studier rapporteres å øke.

Ved diffus type (lite kohesiv type, WHO) vokser tumorcellene enkeltvis eller i små grupper med induksjon av rikelig bindevev. Ofte har cellene en stor slimvakuol i cytoplasma som forskyver kjernen til ene siden, såkalte signetringceller. Disse svulstene infiltrerer diffust i magesekkens veggog fører karakteristisk til «linitis plastica». Peritoneale metastaser er hyppig forekommende.

Sjeldne varianter utgjør ca. 5 % av svulstene. To sjeldne varianter er: 
Adenokarsinom med lymfoid stroma (medullært karsinom) karakterisert av betydelig lymfocyttinfiltrasjon i tumor. Epstein-Barr virus er påvist i >80 % av svulstene. Denne varianten har relativt god prognose.

Hepatoid adenokarsinom består av hepatocytt-lignende tumorceller. AFP kan påvises i tumorcellene immunhistokjemisk og også i serum. Denne svulsten responderer dårlig på kjemoterapi og har dårlig prognose (Søreide, Greve, Gudlaugsson, & Størset, 2016).

Ved påvist adenokarsinom i en vevsprøve fra magesekkenskal tumor alltid undersøkes mhp. HER-2, primært ved immunhistokjemi.

Immunhistokjemisk HER-2
0 - +1 Negativ
+2 Usikker, gjør in situ hybridisering (FISH eller SISH)
+3 Positiv

Etter forespørsel fra kliniker kan tumor undersøkes mhp. MSI, EBV (in situ hybridisering) og PD-L1 (immunhistokjemisk).

Ved PD-L1 testing av adenokarsinom i magesekken benyttes «Combined Positive Score» (CPS). Denne beregnes på følgende måte:

6.3 Histopatologi, bilde 1 - CPS.png

 

Sist faglig oppdatert: 28. september 2021