Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.3. Supplerende eller eksperimentell behandling ved lokalisert sykdom

Det er publisert en rekke studier hvor intervensjonsradiologiske metoder for lokoregional svulstbehandling er beskrevet. Ingen av metodene har så langt funnet en fast plass i inter­nasjonale retningslinjer for behandling av kreft i galleveiene (Edeline et al., 2021).

SIRT/TARE

Selektiv intern radioterapi (SIRT), også betegnet som transarteriell radioembolisering (TARE), beskriver en metode hvor partikler ladet med radioaktivt stoff injiseres (super-) selektivt i arterier til svulst. Med metoden kan man oppnå svært høye stråledoser i tumor uten vesent­lige bivirkninger i omgivende vev.

En singelsenter fase II-studie med 41 pasienter undersøkte kombinasjonen av SIRT med kjemo­terapi som førstelinje behandling for ikke-resektable intrahepatiske kolangiocarcinomer. Man fant en median PFS på 14 måneder og median OS på 22 måneder, og 22 % av pasientene ble down-staget til kirurgi. En påfølgende RCT (SIRCCA trial) stoppet nylig inklusjon av pasienter grunnet rekrutteringsvansker. En metaanalyse fra 2021 av 18 publikasjoner med totalt 789 pasienter viste en samlet (pooled) overlevelse på 13,5 måneder ved ikke-resektabelt intrahepatisk kolangiocarcinom (Edeline et al., 2021; Mosconi et al., 2021). Ved OUS ble det startet en prospektiv kontrollert (ikke-randomisert) intervensjonsstudie for å teste dette i januar 2024 (TOMCAT).

TACE

Transarteriell kjemoembolisering kan enten utføres ved injeksjon av en emulsjon av oljeholdig kontrastmiddel og kjemoterapeutikum, eventuelt etterfulgt av arteriell embolisering, eller ved injeksjon av partikler ladet med cellegift.

En metaanalyse fra 2021 (Mosconi et al., 2021), sammenlignet overlevelse etter TARE og TACE ved ikke-resek­tabelt intrahepatisk kolangiocarcinom   og fant ved samlet (pooled) analyse av 13 studier med totalt 903 pasienter en median overlevelse på 14,2 måneder i TACE gruppen. Betydelig inhomogenitet i pasient­populasjonene gjør imidlertid tolkningen usikker. Det er ikke utført RCT for bruk av TACE ved intrahepatisk kolangiocarcinom 

HAI/FUDR

Intraarteriell administrasjon i leveren (hepatic artery infusion, HAI) med bruk av et gammelt kjemoterapeutikum Floxuridin (FUDR) har vært forsøkt ved Memorial Sloan Kettering også ved ikke-resektabelt eller multifokalt intrahepatisk kolangiocarcinom. En multisenter RCT er under planlegging i USA/Rotterdam. Ved OUS ble det startet en prospektiv kontrollert (ikke-randomisert) intervensjonsstudie for å teste dette i januar 2024 (TOMCAT).

Anbefaling:

  • Det anbefales ikke rutinemessig bruk av lokoregional terapi. Slike behandlingsformer skal vurderes nøye ved selekterte pasienter og bør primært kun tilbys innenfor forskningsprotokoll.

Siste faglige endring: 28. mai 2024