Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.1. Kontroller

Omsorgen for pasientene er tverrfaglig og bør styres av endokrinolog sammen med fastlege og multidisiplinært team, hvor spesielt vanskelige kasus bør drøftes i regelmessige møter i MDT. Teamet bør som minimum bestå av nevrokirurg, endokrinolog og nevroradiolog, samt ha tilknyttet oftalmolog og onkolog.

Kontrollopplegget tilpasses hypofyseadenomets størrelse, vekstmønster, tidligere behandling og grad av hormonell hypersekresjon. Man følger tumorstørrelse (residiv, vekst), symptomer på synsproblemer, hypofysesvikt eller hormonell hypersekresjon. Pasienter med ikke-hormonproduserende makroadenomer som ikke er operert følges initialt etter 6–12 måneder, og deretter individualisert. Man bør som hovedregel følge disse pasientene i minst 10 år selv om de ikke viser tegn til vekst. Det mangler konsensus for hvordan pasienter med ikke-hormonproduserende, ikke opererte mikroadenomer skal kontrolleres. Endocrine society har i sin anbefaling foreslått oppfølging med ny MR hypofyse etter 1 år og 3 år, og dersom man ikke finner tegn til vekst kan kontrollene vurderes avsluttet (Freda et al., 2011). Up-To-Date anbefaler ikke MR hypofyse kontroll om adenomet er < 4 mm, og MR hypofyse hvert andre år om hypofyseadenomet er mellom 4-10 mm (Molitch, 2008). Hormonproduserende hypofyseadenomer vil oftest bli behandlet tidlig.

Det er ingen konsensus om hvor lenge en bør følge pasientene. Pasienter med synsdefekter som er opererte følges forslagsvis av øyelege i inntil to år etter kirurgi for å fastslå endelig effekt av inngrepet (Gnanalingham et al., 2005). Alle pasienter med hypofyseadenomer som affiserer fremre ​synsbaner bør følges av øyelege livslangt, eller så lenge det vil ha behandlingsmessige konsekvenser. Vi foreslår at pasienter uten synlig restadenom etter kirurgi følges med MR hypofyse og endokrinologisk status i minst fem år om adenomet var ikke-hormonproduse­rende, og i minst 10 år om de hadde hormonproduserende adenomer. For pasienter med synlig restadenom etter kirurgi vil oppfølgingen måtte tilpasses individuelt og oftest være livslang. Pasienter som får behandling mot hormonell hypersekresjon følges jevnlig avhengig av behandlingseffekt og klinikk. Alle pasienter som er bestrålt bør også ha livslang oppfølging med vurdering av hypofysefunksjon. For pasienter med hypofysesvikt vil grad av svikt og komorbiditet avgjøre hvor ofte pasientene må kontrolleres.

Siste faglige endring: 17. august 2023