Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

.1. Generelt

Ved hypofyseadenomer hos pasienter der det foreligger behandlingsindikasjon og som ikke kan eller vil opereres, er strålebehandling den mest aktuelle tumorrettede behandlingen. Indikasjon for strålebehandling bør vurderes tverrfaglig, og det er vesentlig å vurdere forventet behandlings­effekt opp mot risiko for senbivirkninger. Det henvises til handlingsprogramteksten. Strålebehandling kan gis fraksjonert (med fotoner eller protoner) eller som engangsbestråling (med enten strålekniv eller lineærakselerator).

Konvensjonelt fraksjonert strålebehandling

Konvensjonelt fraksjonert strålebehandling brukes hos pasienter hvor engangsstråle­behandling ikke er mulig på grunn av tumorstørrelse eller nærhet til strålesensitive strukturer (risikoorganer = OAR). I denne sammenheng er særlig synsnervene, synsnervekrysningen, hypofyse og til en viss grad hjernestammen særlig utsatt; de øvrige hjernenervene i sinus kavernosus har høyere stråletoleranse og tas som regel ikke hensyn til. Risiko for stråleindusert optikusnevropati stiger ved enkeltdoser > 12 Gy; det samme gjelder risiko for hypofysesvikt. Ved hypofysekarsinom er det grunn til å tro at man bør velge konvensjo­nelt fraksjonert strålebehandling.

Protonbestråling

Protonbestråling bør vurderes som alternativ til konvensjonelt fraksjonert fotonbasert strålebehandling hos yngre pasienter (< 60 år) med lang forventet levetid. Protonbestråling gir lavere stråledose til friskvev rundt svulsten. Antall fraksjoner og totaldose er lik det som gis ved fotonbestråling.

Lett hypofraksjonert strålebehandling

For eldre pasienter og/eller pasienter i redusert allmenntilstand kan det være aktuelt å velge et hypofraksjonert behandlingsopplegg (økt fraksjonsdose, lavere totaldose og kortere total behandlingstid). Det finnes lite evidens for valg av fraksjoneringsregime hos denne pasientgruppen, men 3 Gy x 10–13 brukes mye og tolereres godt, likeledes 2.67 Gy x 15. Det er uvanlig å bruke slik fraksjonering hos pasienter under 70 år.

Stereotaktisk engangsstrålebehandling

Stereotaktisk basert engangsstrålebehandling med strålekniv (Gamma knife®, stereotactic radiosurgery, SRS) eller lineærakselerator (stereotactic radiotherapy - SRT) er er å foretrekke fremfor konvensjonelt fraksjonert bestråling der det er mulig. Nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus har Nasjonal behandlingstjeneste for strålekniv, mens lineærakseleratorbasert stereotaktisk behandling gis ved alle universitetssykehus.

SRS forutsetter tumorstørrelse <2–3 cm og at det er en viss avstand til risikoorganer (>2–3 mm).

Ekstremt hypofraksjonert strålebehandling med lineærakselerator

Dersom engangsstrålebehandling ikke er mulig, kan ekstremt hypofraksjonert strålebehandling med 3 fraksjoner i doser på 24–27 Gy vurderes, selv om dette ikke er vanlig i Norge i dag.

Sist faglig oppdatert: 17. august 2023