Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Forkortelser

 
Forkortelser
ABCD
Age, Blood pressure, Clinical features, Duration of symptoms 
ABCD²     
Age, Blood pressure, Clinical features, Duration of symptoms/Diabetes 
ACE
Angiotensin converting enzym 
ADL
Activity of daily living 
AF Atrieflimmer 
AMK       Akutt medisinsk kommunikasjonssentral 
ARB  Angiotensin reseptorblokker 
ASA       Acetylsalisylsyre 
BI Barthel Index 
BMI Body Mass Index
BT Blodtrykk 
KI Konfidense intervall (95 %) 
CNS Sentralnervesystemet 
CRP C-reativt protein 
CT   Computer tomografi 
CTA Computer tomografi angiografi
CTP           Computer tomografi perfusjon 
DVT Dyp venetrombose 
DWI   Diffusjons vektet imaging/MR med diffusjonsserie 
EF         Ejeksjonsfraksjon 
EKG Elektrokardiografi 
ESD Early supported discharge/tidlig støttet utreise 
ESPRIT European/Australasian Stroke Prevention in Reversible Ischaemia Trial 
FAST Face-arm-speech-test/ facialisparese, armparese, språk- og talevansker 
FIM Functinoal independence measure 
GCS Glasgow coma scale 
GI Gastro intestinal 
GRADE Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation
HAEST Heparin in acute embolic stroke trial 
Hb Hemoglobin
HDL  High density lipoprotein 
i.a. Intra arteriell 
IADL Instrumentell Activity of Daily Living 
ICF International classification of function 
INR Internasjonal normalisert ratio 
IST International Stroke Trial 
i.v. Intravenøs 
K Kalium 
KOLS Kronisk obstruktiv lungesykdom 
LDL Low density lipoprotein 
LMWH Lav molekylvekt heparin/Lav molekylært heparin
MRA Magnetisk resonans angiografi 
MR Magnetisk resonans 
mRS Modified Rankin Scale 
Na Natrium 
NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen 
NICE National Institute for Health and Clinical Exellence 
NIHSS National Institutes of Health stroke scale 
NNT Number needed to treat 
OR Odds ratio 
PADL Personlig Activity of Daily Living 
PEG Perkutan endoskopisk gastrostomi 
PFO Patent foramen ovale
PWI Perfusjons vektet imaging/ MR med perfusjonsserie 
RCT Randomisert kontrollert studie 
RR Relativ risiko
RRR Relativ risikoreduksjon
rt-PA Recombinant tissue plasminogen aktivator 
SIGN Scottish Intercollegiale Guidelines Group
SSS Scandinavian Stroke Scale       
SVT Sinusvenetrombose
TCD Transkranial doppler undersøkelse 
TIA Transitorisk iskemisk anfall 
TNS Transkutan nervestimulering 
TOE Transøsofagal ekkokardiografi 
TTE Transtorakal ekkokardiografi 
UFH Ufraksjonert heparin 
UK Urokinase 
UVI Urinveisinfeksjon 
WHO Verdens Helseorganisasjon

 
 

Siste faglige endring: 21. desember 2017