Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Forkortelser/forklaringer

AFP – alfa1-føtoprotein

AIH – autoimmun hepatitt

ALAT – alanin aminotransferase

ALBI – skåringssystem for levercirrhose; albumin-bilirubin

ALP – alkaliske fosfataser

ASAT – aspartat aminotransferase

ASA – acetylsalisylsyre (acetylsalicylic acid)

ASA – American Association of Anesthesiologists

BCLC – Barcelona clinic liver cancer

BMI – kroppsmasseindeks (body mass index)

BSA – kroppsoverflate (body surface area)

CD – antigener på celle-overflaten; mål for immunfenotyping (cluster of differentiation)

CEUS – kontrastforsterket ultralyd (contrast enhanced ultrasonography)

CLIP – Cancer of the Liver Italian Program

CK – cytokeratin

CP – Child-Pugh

CT – computertomografi

CTNNB1 – catenin beta-1

CTLA-4 – cytotoksisk T-lymfocytt-assosiert protein 4

DEB – medikamentavgivende partikler (drug-eluting beads)

DNA – deoksyribonukleinsyre (deoxyribonucelic acid)

EASL – European Association for the Study of the Liver

ECOG – Eastern Cooperative Oncology Group

eHCC – tidlig HCC (early HCC)

EKG - elektrokardiografi

ERCP – endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (endoscopic retrograde cholangiopancreatography)

ESMO – European Society for Medical Oncology

EUS – endoskopisk ultralyd (endoscopic ultrasonography)

18F FDG-PET – 2-[18F] fluoro-2-deoxy-D-glukose-positronemisjonstomografi

FGF19 – fibroblast-vekstfaktor 19 (fibroblast growth factor 4)

FIB 4 – fibrose-4; biomarkør for evaluering av leverfibrose

FISH – fluorescent-in situ-hybridiseringsteknikk (fluorescence in situ hybridization)

FLR – fremtidig leverrest (future liver remnant)

FNH – fokal nodulær hyperplasi

FOLFOX - kombinasjonskur av fluorouracil, oksaliplatin og kalsiumfolinat

GGT – gammaglutamyltransferase 

Gy – gray = J/kg 

HBV – hepatitt B-virus

HBsAg – hepatitt B overflate (surface) antigen

HCA – hepatocellulært adenom (hepatocellular adenoma)

HCC – hepatocellulært karsinom (hepatocellular carcinoma)

HCV – hepatitt C-virus

HE – hematoksylin-eosin

HKLC – Hong Kong liver cancer

HPB – lever-, galleveis- og pankreaskirurgi (hepato-pancreato-biliary)

HR – endring av risiko i forhold til en standard (hazard ratio)

HSP70 – varmesjokkprotein 70 (heat shock protein 70)

HVPG – innkilt trykkgradient; differanse mellom innkilt venetrykk (tilsvarer portvenetrykk) og trykk i vena cava inferior (hepatic venous pressure gradient)

ICCR – International Collaboration for Cancer Reporting

ICD-10 – medisinsk klassifiseringsliste fra Verdens helseorganisasjon (international classification of diseases and related health problems, 10th edition)

INR – internasjonalt normalisert ratio (international normalized ratio)

IRE – irreversibel elektroporering

KGR – kinetisk veksthastighet (kinetic growth rate)

LAMS – kort, dekket metallstent med krage i begge ender (lumen apposing metal stent)

LI-RADS – kvalitetssikringsverktøy for standardisert rapportering og datainnsamling av CT og MR av lesjoner hos pasienter med risiko for HCC (liver imaging reporting and data system)

MDT – multidisiplinært møte (multidisciplinary team)

MELD-Na - skåringssystem (6-40) for leversykdom (model for end-stage liver disease)

MR – magnetisk resonans bildefremstilling

MWA – mikrobølgeablasjon (microwave ablation)

NAFLD – fettlever uten inflammasjon eller fibrose (non-alcoholic fatty liver disease)

NASH – ikke-alkoholisk steatohepatitt (non-alcoholic steatohepatitis)

NGICG – Norsk gastrointestinal cancergruppe

OR – objektiv respons (objective response)

OS – total overlevelse (overall survival)

PALBI – skåringssystem for levercirrhose; blodplater (platelets)-albumin-bilirubin

PBC – primær biliær kolangitt (primary biliary cholangitis)

PCR – polymerasekjedereaksjon (polymerase chain reaction)

PD-L1 – programmert celledød-ligand 1 (Programmed death-ligand 1)

PES – post-emboliseringssyndrom

pHCC – progrediert HCC (progressed HCC)

PHT – portal hypertensjon

PS – funksjonsstatus (performance status)

PSC – primær skleroserende kolangitt (primary sclerosing cholangitis)

PTC – perkutan transhepatisk kolangiografi (percutaneous transhepatic cholangiography)

RECIST – standardisert metode for å måle tumormasse (response evaluation in solid tumours)

RFA - radiofrekvensablasjon

RR – relativ risiko

SBRT – stereotaktisk strålebehandling (stereotactic body radiotherapy)

SIRT – selektiv intern radioterapi

TACE – transarteriell kjemoembolisering (transarterial chemoembolization)

TAE – transarteriell embolisering

TARE – transarteriell radioembolisering

TERT – telomerase revers transkriptase

TNM – tumor, lymfeknuter og metastaser (tumour, node, metastasis)

TP53 – tumorprotein 53

TTP – tid til progresjon (time to progression)

UL – ultralyd

UCSF – University of Southern California

UICC – Union for International cancer control

WHO – Verdens helseorganisasjon (World Health Organization)

Siste faglige endring: 18. april 2024