Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.1. Palliativ støttebehandling

For en del av pasientene vil det ikke være aktuelt med tumorrettet behandling, siden det forutsetter god leverfunksjon (Child Pugh A og B) og god funksjonstatus (ECOG 0-1).  Hos disse pasientene må symptomrettet lindrende behandling prioriteres. For generelle behandlingsprinsipper vises til: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.

Spesielt for denne pasientgruppen er overhyppighet av komorbiditet i form av leversykdom/leversvikt som bidrar til ikterus, ascites og ernæringsvansker. Ved tvil om plagene i hovedsak kommer fra kreftsykdommen eller den underliggende leversykdommen, kan det være gunstig å involvere gastroenterolog/hepatolog i vurdering og behandling også i denne fasen.

HCC er en strålefølsom tumorentitet og man skal være oppmerksom på muligheten for strålebehandling av lokaliserte symptomgivende metastaser, for eksempel i skjelettet eller ved truet hud.

Ernæring

Pasienter med dekompensert cirrhose taper av ulike grunner (lavt kalori-inntak, nedsatt næringsopptak og endret metabolisme) ofte både muskelmasse og kroppsvekt. Ernæringsstatus er assosiert med overlevelse, og det er viktig å fange opp behov for intervensjon (Perisetti et al., 2022). Generelt er  peroral ernæring å foretrekke. Behandlingen må tilpasses den enkeltes behov, gjerne med involvering av klinisk ernæringsfysiolog.

Ikterus

Ikterus kan skyldes leversvikt ved underliggende leversykdom, stor tumorbyrde i lever og/eller gallegangsobstruksjon. Uttalt ikterus kan gi redusert allmenntilstand, tretthet, nedsatt appetitt, underernæring og kløe. Behandlingen vil være avhengig av pasientens totale situasjon, årsak og symptomtrykk.  I terminalfase er behandlingen lindrende konservativ. Ved obstruksjon og forventet levetid utover få uker bør avlastning tilstrebes, enten endoskopisk (ERCP/stent, EUS/LAMS) eller intervensjonsradiologisk (PTC/stent/dren).

Ascites

Ascites kan skyldes leversvikt ved underliggende leversykdom, stor tumorbyrde i lever og/eller karsinomatose. Uttalt ascites kan blant annet gi tyngdefølelse og dyspné. Ved lette til moderate plager kan saltrestriksjon og  diuretika forsøkes, men bør unngås dersom ascites skyldes eksudat på grunn av kreftsykdommen. Ved uttalte plager gir tapping rask lindring, men kortvarig effekt.

Øsofagusvaricer

Blødning fra øsofagusvaricer kan være livstruende. Pasient med levercirrhose og HCC bør tilbys gastroskopi for å vurdere om det foreligger varicer og eventuelt behov for blødningsprofylakse.

Siste faglige endring: 18. april 2024