Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.1. Kontroll etter tumorrettet behandling

Pasienter som er behandlet for HCC med ablasjon eller reseksjon har betydelig risiko for tilbakefall (Kim et al., 2007). For å kunne tilby ytterligere tumorrettet behandling ved residiv eller nye tumorer, er det viktig å fange opp dette tidlig. De fleste tilbakefall kommer i løpet av de første to årene, slik at hyppigere kontroller den første tiden er nødvendig. Bildene bør vurderes ved avdeling med HPB-kirurgisk kompetanse, fordi det for eksempel kan være vanskelig å påvise mindre residiv inntil en TACE-behandlet lesjon, ablasjonstomt eller reseksjonskant.

For oppfølging etter ablasjon og reseksjon gjelder samme anbefaling, nemlig flerfase CT eller MR lever og CT thorax, abdomen og bekken, samt AFP hver sjette måned de første to årene, deretter årlig de neste tre årene. Dersom det ikke er gjort CT-kontroll av pasienten under eller umiddelbart etter ablasjon, bør det suppleres med flerfase CT etter én måned. For pasienter med høy risiko for residiv eller metastaser (stor tumorbyrde, karaffeksjon, forhøyet AFP), bør man vurdere hyppigere kontroller de første to årene.

Etter førstegangs TACE-behandling foretas vanligvis en evaluering etter ca. fire uker med flerfase CT og AFP for vurdering av behandlingsrespons. For strukturert responsevaluering bør mRECIST brukes, og dette er særlig viktig ved downstaging til transplantasjon. Ved tegn til gjenværende viabelt vev, kan det være aktuelt å gjenta behandlingen med TACE. Om det ikke er behov for flere behandlinger, anbefales videre kontroller som for ablasjon og reseksjon.

Etter SIRT utføres første kontroller etter tre og seks måneder med flerfase CT og AFP, deretter som ved TACE.

Etter levertransplantasjon for HCC anbefales det, i tillegg til rutineundersøkelser som for andre transplanterte (f.eks. halvårlig kontroll med CT eller MR-lever og CT thorax, abdomen og bekken, samt AFP i to år, så årlig i tre år, og deretter kun kontroller som for andre transplanterte (livslangt)).

Ved underliggende leversykdom vil pasienten følges av gastroenterolog for sin leversykdom og CT/MR-kontrollene, samt AFP bør inkluderes i dette løpet. Etter fem års residivfri oppfølging fortsetter overvåkning av pasienter med underliggende leversykdom som før påvist HCC.  I epikrise fra behandlende sykehus må det komme tydelig frem om ansvaret for henvisning til radiologisk kontroll tilligger behandlende sykehus, eller om det overføres til henvisende sykehusavdeling. Pasienten må også informeres om hvem som har ansvaret for bestilling av ny radiologi.

Pasienter med HCC kan få metastaser i og utenfor lever, hyppigst i lunger, lymfeknuter, skjelett og binyrer (Yokoo et al., 2017). Ved ekstrahepatisk spredning er det ikke utsikt til kurativ behandling og pasienten bør henvises onkolog for vurdering av palliativ behandling.

Systematisk kontroll forutsetter at pasienten ved residiv eller metastaser vil være aktuell for tumorrettet behandling.

Anbefalinger

  • Etter reseksjon eller ablasjon anbefales flerfase CT eller MR-lever og CT-thorax, abdomen og bekken, samt AFP hver sjette måned i to år og deretter årlig i de neste tre år.
  • Etter førstegangs TACE anbefales flerfase CT og AFP etter fire uker, deretter hver sjette måned i to år, og deretter årlig de neste tre årene.
  • Etter SIRT anbefales flerfase CT og AFP etter 3, 6, 12, 18 og 24 måneder, og deretter årlig i de neste tre årene.
  • Etter levertransplantasjon anbefales flerfase CT eller MR lever og CT thorax, abdomen og bekken, samt AFP hver sjette måned i to år, så årlig i tre år, og deretter som for andre levertransplanterte.
  • Systematisk kontroll forutsetter at pasienten ved residiv eller metastaser vil være aktuell for tumorrettet behandling.

Siste faglige endring: 18. april 2024