Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.6. Protonbehandling

Det er få randomiserte studier som sammenligner protonbehandling med annen etablert behandling ved lokalisert HCC og derfor vanskelig å gi et klart svar på når en ev. bør velge det fremfor andre behandlingsmodaliteter. En liten randomisert studie av protonbehandling sammenlignet med TACE hos pasienter som oppfylte transplantasjonskriteriene ved diagnose, viste i interimanalyse tilsvarende toårsoverlevelse og mindre toksisitet ved protonbehandlingen (Bush et al., 2016). En nyere randomisert fase 3 ikke-underlegenhetsstudie viste at protonbehandling ikke er dårligere enn RFA for behandling av små residivsvulster etter primærbehandling for HCC når primært endepunkt var 2-års lokal progresjonsfri overlevelse (Kim et al., 2021).

Den største gevinsten av protonbehandling sammenlignet med konvensjonell strålebehandling med fotoner, inkludert SBRT, vil sannsynligvis være god dekning av aktuelle tumorvolum med mindre stråledose til normalvevet omkring svulsten (lever, nyre, ventrikkel, duodenum, kolon, hjerte og thoraxvegg). Kanskje kan også stråledosen mot tumor økes.

Per i dag er ikke protonterapi tilgjengelig i Norge, men når behandlingen etableres, etter planen i løpet av 2024, vil mest sannsynlig pasienter med lokalisert HCC, der kirurgisk behandling, inklusiv ablasjon, ikke er gjennomførbart, kunne ha nytte av å inkluderes i aktuelle behandlingsprotokoller og kliniske studier.

Siste faglige endring: 18. april 2024