Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 11.3Gradering av kunnskapsgrunnlaget i første utgave av handlingsprogrammet (2016)

Ved utarbeiding av nasjonale retningslinjer er det forventet at relevant kunnskap på området hentes frem, beskrives og vurderes på en systematisk og åpen måte.

I denne retningslinjen har man i deler av handlingsprogrammet anvendt gradering av evidensnivå (A–D) for å vise hvilket vitenskapelig grunnlag kunnskapen er basert på.

Studietype Evidensnivå Gradering av evidensnivå

Kunnskap som bygger på systematiske oversikter og meta-analyser av randomiserte kontrollerte studier.

Kunnskap som bygger på minst én randomisert kontrollert studie.

Nivå 1a

 

 

Nivå 1b

A

Kunnskap som bygger på minst én godt utformet kontrollert studie uten randomisering.

Kunnskap som bygger på minst én annen godt utformet kvasi-eksperimentell studie uten randomisering.

Nivå 2a

 

 

Nivå 2b

A
Kunnskap som bygger på godt utformede ikke eksperimentelle beskrivende studier, som sammenlignende studier, korrelasjonsstudier og case studier. Nivå 3 C
Kunnskap som bygger på rapporter eller oppfatninger fra eksperter, komiteer og/eller klinisk ekspertise hos respekterte autoriteter. Nivå 4 D

Kunnskapsgrunnlaget for anbefalingene er gradert i henhold til tabellen over. I denne retningslinjen er kun kunnskapsgrunnlaget og ikke anbefalingene gradert, og det er gjort i deler av handlingsprogrammet. Ved senere oppdatering av handlingprogrammet skal dette gjøres gjennomgående i alle kapitler.

For å indikere kunnskapsgrunnlaget for våre anbefalinger, har vi brukt gradering A–D for en del av anbefalingene. En anbefaling som er anført med D behøver derfor ikke å være en svakere anbefaling enn en som er anført A, B eller C. Det henspeiler kun til kunnskapsgrunnlaget anbefalingen er basert på. I enkelte sammenhenger vil klinisk erfaring og gjeldende praksis være et godt grunnlag for anbefalingen. I andre sammenhenger er det uttrykk for at det ikke finnes tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon for anbefalingen, selv om det hadde vært ønskelig.

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2021