Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.5. Histologi

Svulstene i cervix klassifiseres i henhold til WHO klassifikasjon 2020 (WHO Classification of Tumours Editorial Board, 2020). De viktigste endringene siden forrige versjon er at karsinomene inndeles i HPV assosierte eller HPV uavhengige. Serøse karsinomer utgår.

Vel 80 % av cervixcancer er plateepitelkarsinomer, nesten alle er HPV assosiert. HPV negative plateepitelkarsinomer er beskrevet i litteraturen (Casey et al., 2015; Morrison et al., 2001). Histologisk gradering har ikke vist å ha prognostisk betydning for plateepitelkarsinomer (C) (Zaino et al., 1992). Histologisk gradering har ikke vist å ha prognostisk betydning for plateepitelkarsinomer (C) (Zaino et al., 1992). I henhold til WHO klassifikasjon 2020 graderes ikke adenokarsinomer og plateepitelkarsinomer i cervix.

Insidens av adenokarsinomer er økende. De fleste er av konvensjonell type, disse er HPV assosiert. Det finnes noen sjeldne subtyper av adenokarsinomer som ikke er assosiert med HPV; adenokarsinom av gastrisk type, klarcellet type og mesonefrisk type (Park, 2020). For korrekt klassifikasjon av de HPV uavhengige adenokarsinomer anbefales HPV analyse med PCR teknikk.

De neuroendokrine svulstene i cervix er sjeldne, de er som oftest HPV assosiert og klassifiseres i henhold til WHO klassifikasjon 2020:

  1. lavgradig eller intermediær neuroendokrin tumor (NET) (oppgi antall mitoser/2mm2)
  2. lite differensiert neuroendokrint karsinom (NEC)
    • måcellet neuroendokrint karsinom (SCNEC)
    • storcellet neuroendokrint karsinom (LCNEC)

Av hensyn til behandlingen må diagnosen verifiseres med immunhistokjemi (synaptophysin og chromogranin). HPV assosierte karsinomer i cervix (oftest adenokarsinomer) kan ha en komponent av neuroendokrint karsinom.

 

Siste faglige endring: 11. april 2023