Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

Nasjonale handlingsprogram med faglige retningslinjer for kreft skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet. Målgrupper for retningslinjene er leger og legespesialister innen medisin, kirurgi, onkologi, radiologi, patologi og fastleger. De vil også være av interesse for andre faggrupper som er involvert i behandling og oppfølging av kreftpasienter og deres pårørende.

Nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap. De nasjonale faglige retningslinjene gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelses­tidspunktet, og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forvarlighet og god kvalitet i tjenesten. Nasjonale faglige retningslinjer er ikke direkte rettslig bindende for mottagerne, men bør langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte nasjonale faglige retnings­linjer, vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet. Dersom en velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra de nasjonale faglige retningslinjene, bør en dokumentere dette, og være forberedt på å begrunne sine valg. Sykehusenes eiere og ledelse bør tilrettelegge virksomheten slik at de nasjonale faglige retningslinjene kan følges.

Helsedirektoratet takker arbeidsgruppen for stor innsats i utarbeidelsen av handlings­program­met. Vi håper handlingsprogrammet vil være et nyttig arbeidsredskap ved behandling av pasienter med gynekologisk kreft. Innholdet i den nasjonale retningslinjen for gynekologisk kreft vil vurderes årlig, og om nødvendig oppdateres.

I denne utgaven er det fire kapitler som er oppdatert: kap. 3, kap. 5, kap. 7 og kap. 10. I kapittel 7 er det nye flytskjema og algoritmer. Handlingsprogrammet er publisert den 21.12.2022.

 

Bjørn Guldvog
Helsedirektør

Sist faglig oppdatert: 21. desember 2022